نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و مدیرگروه دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی

2 استادیار دانشگاه تهران، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

3 دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف پژوهش حاضر ارزیابی اثربخشی آموزشهای سازمانی بر اجرای مدیریت پروژه با تأکید بر چهار حوزه از 10 حوزۀ مدیریت پروژه یعنی مدیریت زمان، مدیریت هزینه، مدیریت کیفیت و مدیریت منابع انسانی در شرکت ملی نفت ایران است. روش تحقیق این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ نحوۀ‌ اجرا از نوع تحقیقات ارزشیابی ـ طرح نیمه‌آزمایشی ـ است. جامعۀ آماری موردمطالعه مدیران پروژۀ شرکت ملی نفت ایران‌ هستند که دوره‌های آموزشی شرکت نفت را گذرانده‌اند و از این بین 176 نفر با استفاده از جدول حجم نمونه کرجسی و مورگان با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شده‌اند که برای جمع‌آوری اطلاعات از مقیاس خودارزیابی استفاده شده است. برای تعیین روایی محتوا ابزار موردنظر در اختیار متخصصان و صاحب‌نظران ذی‌ربط قرار گرفت و پایایی پرسش‌نامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 79/. به دست آمد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آمار توصیفی (‌میانگین، فراوانی، انحراف استاندارد و ...) استنباطیt)همبسته( و تحلیل کوواریانس (ANCOVA) بهره گرفته شد، سپس نتایج حاصله با استفاده از نرم‌افزارSPSSارزیابی شد. نتایح حاصل و مقایسه داده‌های پیش‌آزمون و پس‌آزمون نشان داد که‌ تأثیر آموزشهای سازمانی برای دو حوزۀ مدیریت زمان و مدیریت هزینه اثربخش‌ بوده است درحالی‌که تأثیر این آموزشها برای دو حوزۀ دیگر مدیریت پروژه (مدیریت کیفیت و مدیریت منابع انسانی) اثربخش نبوده است.

کلیدواژه‌ها