نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی و مدیریت ساخت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.

2 استادیار دانشکده مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران j.majrouhi@iauctb.ac.ir

چکیده

اخلاق حرفه‌ای، مجموعه‌ای از آیین‌نامه‌ها و مقرراتی است که عمل اخلاقی را برای آن حرفۀ مشخص و خاص تعریف می‌کند و اخلاق مهندسی به طور عام، کاربرد اصول اخلاقی و استانداردهای حرفه‌ای است. آیین‌نامه‌های اخلاقی باتوجه‌به شرایط فرهنگی، اجتماعی و سیاسی هر کشوری متفاوت است و اثرگذاری متفاوتی نیز دارد. از آنجا که در ایران آیین‌نامه‌های اخلاق مهندسی مدوّنی مطابق با نیازهای قشر مهندسان تدوین نشده و سوگندنامۀ مهندسی و آیین اخلاق حرفه‌ای مهندسان مشاور، تنها اسناد اخلاقی موجود شناخته‌شده در بین قشر مهندسان است، لذا تدوین آیین‌نامۀ اخلاقی در حرفۀ مهندسی به شرط لحاظ کردن شرایط بومی متناسب با ویژگیهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کشور امری ضروری به نظر می‌رسد. به همین سبب در این تحقیق برای تدوین آیین‌نامه، پس از مطالعۀ منابع علمی، به مطالعه و بررسی آیین‌نامه‌های اخلاق حرفه‌ای مهندسان کشورهای مختلفی که در این حوزه فعالیت کرده‌اند، پرداختیم و سپس با مصاحبه و مشاوره با افراد باتجربه متن اولیۀ پیش‌نویس آیین‌نامه اخلاق را دسته‌بندی کردیم و پیشنهاد دادیم و برای اعتبارسنجی آن، پیش‌نویس را به صورت پرسش‌نامه طراحی کردیم و پس از توزیع و جمع‌آوری پرسش‌نامه به تحلیل و بررسی نتایج حاصل از پرسش‌نامه به‌وسیلۀ نرم‌افزار SPSS پرداختیم و سرانجام باتوجه‌به نتایج پرسش‌نامه موفق به ارائۀ آیین‌نامۀ اخلاق حرفه‌ای مهندسان در ایران متناسب با شرایط بومی کشور شدیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Code of professional ethics of engineering in Iran

نویسندگان [English]

  • Mehran Rahmani 1
  • Javad Majrouhi 2

1 Faculty of Engineering, Islamic Azad University of Karaaj Branch, Karaj, Iran.

2 Assistant Professor, Faculty of Engineering, Islamic Azad University of Karaaj Branch, Karaj, Iran.

چکیده [English]

Professional ethics set of regulations and rules which define ethical practice for that profession specifically. Engineering ethics in general is the application of code of ethics and professional standards. Ethical regulations differ only with respect to cultural, social and political conditions and they have different effects. Since, the standardized ethical regulations of engineering are not codified according to the needs of engineers group and secondly, SMSM and IRSCE are the only ethical documents which are recognized among engineers group. So, the codification of professional ethics of engineering is necessary to provide the local condition which should be proportional with cultural, social and political characteristics. In this study, in order to codify regulation, after studying scientific sources, the code of professional ethics of engineering in different countries are considered in the surrounding area. Then, classification and primary form of draft of ethical regulation are suggested by interviewing and consulting with experienced engineers. The draft was designed in the form of questionnaire for validation. The data was analyzed by SPSS after distributing and collecting data among the experienced people. Finally, for presenting the code of professional ethics of engineering in IRAN, the draft is proportionate with local condition of our country according to the results of questionnaire.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Code of professional ethics؛ engineering ethics
  • code classification