نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

آزمایش کردن یکی از راههای آموختن اصول و نتایج کلی علم است که میتواند علاوه بر وادار کردن دانشجویان فنی به تفکر، بحث و نتیجه­گیری، مهارت فنی و کاربردی را نیز به آنها بیاموزد. دروس آزمایشگاهی در آموزش عالی تلاشی است که زمینه لازم را برای فراگیری مهارت­های ضروری و دانش مورد نیاز  برای دانشجویان فراهم میکند. این پژوهش با هدف شناخت و خلاصه‌سازی عوامل مهم از دیدگاه آینده شغلی دانشجویان در یادگیری  و آموزش دروس مهارتی در یکی از دروس آزمایشگاهی در دانشکده مهندسی عمران انجام شده است.  مطالعه حاضر از نظر هدف از تحقیقات کاربردی و از نظر گردآوری دادهها از نوع مطالعات پیمایشی و میدانی و از نظر روش تحقیق از نوع مطالعات اکتشافی بود. جامعه تحقیق کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی درس آزمایشگاه روسازی راه طی سال­های تحصیلی 95 تا 97 بودند. تحلیل‌دادهها با کاربرد نرم افزارهای آماری پرکاربرد آماری نظیر SPSS و  Excelانجام شد. در بخش تحلیل توصیفی داده‌ها از شاخص پراکندگیضریب تغییرات، واریانس و انحراف معیار و در بخش آمار استنباطی از تحلیل عامل اکتشافی بر تعیین عوامل مهم استفاده شد. برای شناخت الگوی علتو معلولی بین متغیرها از الگویتحلیل عالی تأییدی بهره‌گرفته شد. نتایج نشان داد که داشتن دانش اولیه کارآفرینی و مهارت پیاده‌سازی آموخته‌ها در صنعت عامل اصلی در موفقیت آموزش­های مهارتی و آزمایشگاهی در دروس مهندسی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

• Investigating the future of job perspectives and its role in the education of skills-labs in engineering schools (Civil Engineering Pavement Lab

نویسنده [English]

  • Mohammad Mehdi Khabiri

Yazd University

چکیده [English]

Testing is one way to learn the fundamentals and general outcomes of science, which can teach a technical student in addition to persuading, discussing, and concluding, technical and practical skills. Laboratory lessons in higher education are an attempt to provide students with the necessary skills to acquire new technology and knowledge. This research was conducted with the aim of identifying and highlighting important factors from the perspective of the future career of students in learning and teaching skill classes in one of the laboratory lessons at the Faculty of Civil Engineering. The purpose of this study is to use applied research and in terms of collecting data from survey and field studies and in terms of research method exploratory studies. The research sample of all graduate students is the pavement laboratory course in the academic year 2016-19. The data were analyzed using Excel and SPSS software. Data descriptive analysis was used from the dispersion index (variation, variance, and standard deviation) and inferential statistics of exploratory factor analysis on determining important factors. In order to understand the causal pattern among the variables, the model of the Higher Accreditation Analysis was used. The results show that having the basic knowledge of entrepreneurship and the skill of implementing education in the industry is the main factor in the success of skill and laboratory training in engineering courses.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pavement engineering laboratory
  • engineering education, future occupational perspective, skills, exploratory factor analysis
Bhrigomichi, C., Samaritan, M., & Abdolisoltanahmdi, J. (2018). Study of electrical engineering education and curriculum challenges to revision and modernization. Iranian Journal of Engineering Education, 20th, Issue 79, Autumn, 1-25 [in Persian].
Budhu, M. (2002). Virtual laboratories for engineering education. International Conference on Engineering Education, August, Manchester, UK, 12-18.
Chan, C. M., Shamsuddin, A., & Suratkon, A. (2018). Of grades, activities and learning styles: Correlation in a civil engineering technology course. Advanced Science Letters, 24(6), 4576-4580.
Coşkun, S., Kayıkcı, Y., & Gençay, E. (2019). Adapting engineering education to industry 4.0 Vision. Technologies, Department of Computer Science, Universidad Tübingen, 72074 Tübingen, Germany, 7(1), 10, 1-13.
Farshadfar, E. (2010). Multivariate statistical principles and methods, tagh bostan publications. Razi University of Kermanshah, Third Edition, 1-754 [in Persian].
Guerrero-Mosquera, L. F., Gómez, D., & Thomson, P. (2018). Development of a virtual earthquake engineering lab and its impact on education. Dyna, 85(204), 9-17.
Kandaktla, R., Packhem, J., Radhakrishnan, D., Freitas, C., & Delaine, D. (2014). Insight to global engineering challenges: Study and analysis, 42 Annual Education Conference, Birmingham, UK., 1-6.
Khabiri, M. M., & Akhavan Bahabadi, M. J. (2019). Teaching and learning of practical skills: Learning from the pavement laboratory course. Journal of Technical Education and Training, 11(2), 015-022.
Marques, M. M. S., da Silva, M. D. F. T., da Silva Félix, C. M., & Pestana, A. (2018, June). Strength of materials laboratory of the civil engineering department at ISEP- 2018, 3rd International Conference of the Portuguese Society for Engineering Education (CISPEE , 1-7.
Memarian, H. (2017). Developing educational skills of Iranian engineering professors. Iranian Journal of Engineering Education, 19(75), 55-73 [in Persian].
Moghimi, S. M., Hannafir, H., Ordibehesht, M. M., & Sharifi, S. M. (2018), Developing a skills-based training model for media entrepreneurship development. Journal of Entrepreneurship Development, 11, Issue 4, winter, 681-700 [in Persian].
Momeni Mahmouee, H., & Safdari, Z., (2016), The relationship between academic achievement of progress and students' perception of curriculum quality. Higher Education Curriculum Studies, 7(1), Spring and Summer, 131-101[in Persian].
Nabiun, N., & Khabiri, M. M. (2016). Mechanical and moisture susceptibility properties of HMA containing ferrite for their use in magnetic asphalt. Construction and Building Materials, 113, 691-697.
Naeiji, M. J., & Ebrahimi, E. (2017). Investigating the impact of entrepreneurship training on entrepreneurial intellectuals: The mediating role of entrepreneurial vulnerability and entrepreneurial vigilance. Journal of Innovation Management, 6, (1), Spring, 100-73 [in Persian].
Olugbola S. A. (2017). Exploring entrepreneurial readiness of youth and startup success components: Entrepreneurship training as a moderator. Journal of Innovation & Knowledge, 2(3), 155-171.
Rahimi, A. M., & Afandizadeh, S. (2010), Factor analysis model for effectively choosing intercity bus demand, Faculty of Engineering. Institute of Transportation Engineering Journal, 7( 22), Spring,  11-12 [in Persian].
Samadi Mirkolaei, Ho., & Samadi Mirkolaei, Ha. (2018). Presenting a model of factors affecting entrepreneur university development using fuzzy multi-criteria decision modeling methods. Iran Engineering Education Quarterly, 20(79), 119-138 [in Persian].
Seraji, F. (2018), Ways to promote entrepreneurial competency in students. Iranian Journal of Engineering Education, 20, 78, Summer, 37-56 [in Persian].
Shirani, I., Zohoor, H., Yaghoubi, M., Amirzadeh, S., & Tashakor, S. (2019). Analysis of the development of higher education in engineering during the fourth and fifth development programs. Iranian Journal of Engineering Education, 21 (81), 1-24 [in Persian].
Whittleston, G. S., Haynes, B. J., & Mardan, A. (2018). Three applications of augmented reality technologies in structural engineering education. Institution of Structural Engineers, People and Paper Awards 2018.