مدیر مسئول


دکتر محمود یعقوبی استادبازنشسته ، دانشکده مکانیک دانشگاه شیرازو عضو پیوسته فرهنگستان علوم

سردبیر


دکتر محمود یعقوبی استادبازنشسته، دانشکده مکانیک دانشگاه شیرازو عضو پیوسته فرهنگستان علوم

اعضای هیات مشاور


دکتر علی اشرفی زاده دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

اعضای هیات مشاور


دکتر عباس افشار دانشگاه علم و صنعت ایران

 • a_afshar@iust.ac.ir

اعضای هیات مشاور


دکتر فرامرز افشار طارمی دانشگاه صنعتی امیر کبیر

 • afshar@aut.ac.ir

اعضای هیات مشاور


دکتر محمد حسن پنجه شاهی دانشگاه تهران

 • mhpanj@ut.ac.ir

اعضای هیات مشاور


دکتر ناصر توحیدی دانشگاه تهران

 • ntowhidi@ut.ac.ir

اعضای هیات مشاور


دکتر علی حائریان اردکانی دانشگاه فردوسی مشهد

 • ahaerian@gmail.com

اعضای هیات مشاور


دکتر علی خاکی صدیق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 • sedigh@kntu.ac.ir

اعضای هیات مشاور


دکتر جلیل آقا راشد محصل دانشگاه تهران

 • jrashed@ut.ac.ir

اعضای هیات مشاور


دکتر محمود شاکری دانشگاه صنعتی امیر کبیر

 • shakeri@aut.ac.ir

اعضای هیات مشاور


دکتر محمد شاهیده پور دانشگاه صنعتی شریف

 • ijee1999@yahoo.com

اعضای هیات مشاور


دکتر عباس شجاع السادات دانشگاه تربیت مدرس

 • shoja_sa@modares.ac.ir

اعضای هیات مشاور


دکترمحمدرضا عارف استاد دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف و عضو پیوسته فرهنگستان علوم

مهندسی برق

اعضای هیات مشاور


دکترمحمود مهرداد شکریه دانشگاه علم و صنعت ایران

 • shokrieh@iust.ac.ir

اعضای هیات مشاور


دکتر ناصر طالب بیدختی دانشگاه شیراز

 • nassertaleb@gmail.com

اعضای هیات مشاور


دکتر طاهره کاغذچی دانشگاه صنعتی امیر کبیر

 • kaghazch@aut.ac.ir

اعضای هیات مشاور


دکترعلی کاوه استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران و عضو پیوسته فرهنگستان علوم

مهندسی سازه

اعضای هیات مشاور


دکتر ناصر کنعانی دانشگاه برلین

 • ijee1978@ias.ac.ir

اعضای هیات مشاور


دکترمجتبی محزون دانشگاه شیراز

 • mahzoon@shirazu.ac.ir

اعضای هیات مشاور


دکترحسین معماریان استاد دانشکده مهندسی معدن دانشگاه تهران و عضو وابسته فرهنگستان علوم

مواد و معدن

اعضای هیات مشاور


دکتر علی مقداری دانشگاه صنعتی شریف

 • meghdari@sharif.edu

اعضای هیات مشاور


دکتر علی موقر رحیم آبادی دانشگاه صنعتی شریف

 • a.movaghar@khatam.ac.ir

اعضای هیات مشاور


دکتر معصومه نصیری کناری دانشگاه صنعتی شریف

 • mnasiri@sharif.edu

اعضای هیات مشاور


دکتر منوچهر وثوقی دانشگاه صنعتی شریف

 • vosoughi@sharif.edu

مدیر داخلی


دکترمیترا ملائی پروری Office Manager

دکتری تخصصی صنایع غذایی

 • ijee1999@yahoo.com
 • 021-88190433

کارشناس وبگاه


آتنا فرخ کارشناس وبگاه فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران

 • web@ias.ac.ir
 • 021-88190433