همانگونه که مستحضرید انجمن ترویج علم ایران از سال  1391 همزمان با روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه، هفته ترویج علم را از  20 آبان ماه برابر با  10 نوامبر برگزار می کند.
در دهمین سال برگزاری هفته ترویج علم انجمن در نظر دارد با توجه به اهمیت ترویج علم و در راستای عمومی سازی علم در جامعه، از روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه ماه ترویج علم را از 19آبان تا  18آذر ماه سلسله نشست هایی با حضور نقش آفرینان این عرصه برگزار کند. با توجه به اینکه یکی از رسالت های مهم انجمن های علمی، ترویج علم است، از جنابعالی درخواست می شود موضوع برگزاری نشست های ترویجی جهت مشارکت فعال انجمن های علمی در این رویداد را به نحو مقتضی یه انجمن های علمی اعلام فرمایید.
انجمن های متقاضی می توانند درخواست خود را تا  10 آبان ماه از طریق ایمیل  tarvijeelm@gmail.com ارسال نمایند.

مشاهده نامه