شناسایی موضوعات داغ علمی از جهات مختلف حائز اهمیت است. آگاهی از موضوعات داغ پژوهشی حوزه های مختلف علمی می تواند نمایی از فعالیت پژوهشی حوزه تخصصی را برای هر محقق فراهم آورد و پژوهشگر مسیر آتی خود را با دانش بهتری ترسیم نماید. همچنین سیاستگذاران پژوهشی در سطوح مختلف با آگاهی از موضوعات داغ علمی می توانند ارزیابی آگاهانه تری نسبت به مجموعه تحت مدیریت خود داشته باشند. گزارش حاضر که برای سومین بار منتشر می شود، به معرفی 15موضوع داغ در بیست حوزه علمی براساس داده های مرکز اطلاعات علمی جهاددانشگاهی در نیمه اول 1401می پردازد. در این بخش تعاریف عملیاتی و روش مورد استفاده در این گزارش ذکر شده تا بهره برداران تعریف روشن تری از نتایج داشته باشند.

جهت دریافت فایل اینجا کلیک کنید.