فصلنامه آموش مهندسی ایران در نظر دارد مجلات مهم بین المللی پیرامون آموش مهندسی را در بخش اخبار معرفی نماید.امید است موجبات بیشتر علاقه بینندگان به دامنه وسیع مهندسی و تغییر تحولات آن در سایر کشور هافراهم شود.
در ادامه مجله بین المللی آموزش که محور های آن عمدتا آموزش مهندسی است معرفی می شود. این اطلاعات از وبگاه نشریه عینا کپی شده است.
 
International Journal of Education (IJE)  
   
Scope  
International Journal of Education (IJE) is a Quarterly peer-reviewed and refereed open access journal that publishes articles which contribute new results in all areas of Education. The journal is devoted to the publication of high quality papers on theoretical and practical aspects of Educational research. The goal of this journal is to bring together researchers and practitioners from academia and industry to focus on Educational advancements, and establishing new collaborations in these areas. Original research papers, state-of-the-art reviews are invited for publication in all areas of Education. .  
Topics of interest include, but are not limited to, the following  
 • Instrumentation And Control Engineering  
 • Integrated Engineering  
 • Manufacturing Engineering  
 • Marine Engineering  
 • Materials Engineering  
 • Mechanical Engineering  
 • Engineering Mechanics  
 • Mechatronics Engineering  
 • Medical Electronics  
 • Metallurgical Engineering  
 • Military Engineering  
 • Mineral Engineering  
 • Mining Engineering  
 • Model Engineering  
 • Molecular Engineering  
 • Naval Engineering  
 • Nuclear Engineering  
 • Ocean Engineering  
 • Oil Engineering  
 • Optical Engineering  
 • Petrochemical Engineering  
 • Petroleum Engineering  
 • Planning Engineering  
 • Plastic Engineering  
 • Power Electronics  
 • Power Engineering  
 • Precision Engineering  
 • Process Engineering  
 • Production Engineering  
 • Railway Engineering  
 • Safety And Fire Engineering  
 • Software Engineering  
 • Sound Engineering  
 • Sports Engineering  
 • Structural Engineering  
 • Systems Engineering  
 • Telecommunication Engineering  
 • Textile Engineering  
 • Thermal Engineering  
 • Tool Engineering  
 • Transportation Engineering  
 • Utility Engineering  

     
 • Vehicle Engineering  
 • Water Engineering  
 • Acoustical Engineering  
 • Aeronautical Engineering  
 • Irrigation Engineering  
 • Agricultural Engineering  
 • Applied Engineering  
 • Architecture & Planning  
 • Architecture Engineering  
 • Audio Engineering  
 • Automation And Robotics Engineering  
 • Automobile Engineering  
 • Bio Engineering  
 • Biochemical Engineering  
 • Biomedical Engineering  
 • Bio-molecular Engineering  
 • Building And Construction Engineering  
 • Ceramic Engineering  
 • Chassis Engineering  
 • Chemical Engineering  
 • Civil Engineering  
 • Computer Engineering  
 • Corrosion Engineering  
 • Electrical Engineering  
 • Electronics Engineering  
 • Energy Engineering  
 • Engineering Chemistry  
 • Engineering Management  
 • Engineering Mathematics  
 • Engineering Physics  
 • Environmental Engineering  
 • Fashion And Apparel Engineering  
 • Food Engineering  
 • Forensic Engineering  
 • Forestry Engineering  
 • Gas Engineering  
 • Geo Informatics  
 • Geological Engineering  
 • Geo-sciences And Remote Sensing  
 • Geo-technical Engineering  
 • Industrial Design  
 • Industrial Engineering  
 • Information Engineering