فصلنامه آموزش مهندسی ایران در نظر دارد با توجه به پیشنهاد ات در یافت شده از طرف همکاران دانشگاهی  ویژه نامه ای پیرامون آموزش:

علوم، تکنولوژی، مهندسی و ریاضی

(STEM EDUCATION ، (Science, Technology, Engineering & Mathematics

منتشر نماید.

با توجه به کاهش شدید استقبال دانش آموزان از علوم و رشته های مهندسی در کشور، رشد قابل ملاحظه فناوری های جدید در دنیا ، انقلاب صنعتی چهارم که مبتنی بر دیجیتالی شده استوار است، توسعه گروه های جدید میان رشته ای در مهندسی و جایگاه ارزشمند علوم در رشته های مختلف مهندسی بدینوسیله از جنا بعالی دعوت میشود مقاله پژوهشی خود را در هر زمینه مرتبط با عنوان فوق در وبگاه فصلنامه به آدرس:

http://ijee.ac.ir/

بار گذاری نمایید. امید است در صورت امکان مقاله ها ابتدا در یک گرد همایی نیمروز در فرهنگستان علوم ارایه و جمعبندی شده به اطلاع مسئو لین مربوط رسانیده شود.  همچنین مقاله ها در وبگاه فصلنامه به صورت بر خط منتشر شود.

شایان ذکر است مهلت ارسال مقالات تا پایان دی ماه 1398 می­ باشد.

کلیه مقالات براساس استاندارد فصلنامه داوری خواهند شد و پس از پذیرش در ویژه نامه­ ای منتشر می­ شوند.