بررسی دیدگاه آینده شغلی و نقش آن در آموزش دروس مهارتی–آزمایشگاهی در دانشکده‌های مهندسی (درس آزمایشگاه روسازی مهندسی عمران)

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشگاه یزد/دانشکده مهندسی عمران

10.22047/ijee.2019.195441.1662

چکیده

آزمایش کردن یکی از راههای آموختن اصول و نتایج کلی علم است، که میتواند به دانشجوی فنی را علاوه بر وادار کردن به تفکر، بحث و نتیجه گیری، مهارت فنی و کاربردی را نیز بیاموزد. دروس آزمایشگاهی در آموزش عالی تلاشی است که بستر لازم را برای فراگیری مهارت های ضروری و دانش مورد نیاز را برای دانشجویان فراهم میکند . این پژوهش با هدف شناخت و خلاصه‌سازی عوامل مهم از دیدگاه آینده شغلی دانشجویان در یادگیری و آموزش دروس مهارتی در یکی از دروس آزمایشگاهی در دانشکده مهندسی عمران انجام شده است. مطالعه حاضر به لحاظ هدف از تحقیقات کاربردی و از لحاظ گردآوری دادهها از نوع مطالعات پیمایشی و میدانی و از نظر روش تحقیق از نوع مطالعات اکتشافی است. جامعه تحقیق کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی درس آزمایشگاه روسازی راه طی سالهای تحصیلی 95 تا 97 است. تحلیل‌دادهها با کاربرد نرم افزارهای آماری پرکاربردآماری نظیر، SPSS وExcel انجام شد. در بخش تحلیل توصیفی داده‌ها از شاخص پراکندگی ضریب تغییرات، واریانس و انحراف معیار و در بخش آمار استنباطی از تحلیل عامل اکتشافی بر تعیین عوامل مهم استفاده شد. برای شناخت الگوی علت و معلولی بین متغیرها از الگوی تحلیل عالی تائیدی در ادامه بهره‌گرفته شد. نتایج نشان میدهد که داشتن دانش اولیه کارآفرینی و مهارت پیاده‌سازی آموخته‌ها در صنعت عامل اصلی در موفقیت آموزشهای مهارتی و آزمایشگاهی در دروس مهندسی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Future of Job Perspectives and Its Role in the Education of Skills-Labs in Engineering School (Civil Engineering Pavement Lab)

نویسنده [English]

  • Mohammad Mehdi Khabiri
Yazd University
چکیده [English]

Testing is one way to learn the fundamentals and general outcomes of science, which can teach a technical student in addition to persuading, discussing, and concluding, technical and practical skills. Laboratory lessons in higher education are an attempt to provide students with the necessary skills to acquire new technology and knowledge. This research was conducted with the aim of identifying and highlighting important factors from the perspective of the future career of students in learning and teaching skill classes in one of the laboratory lessons at the Faculty of Civil Engineering. The purpose of this study is to use applied research and in terms of collecting data from survey and field studies and in terms of research method exploratory studies. The research sample of all graduate students is the pavement laboratory course in the academic year 2016-19. The data were analyzed using Excel and SPSS software. Data descriptive analysis was used from the dispersion index (variation, variance, and standard deviation) and inferential statistics of exploratory factor analysis on determining important factors. In order to understand the causal pattern among the variables, the model of the Higher Accreditation Analysis was used. The results show that having the basic knowledge of entrepreneurship and the skill of implementing education in the industry is the main factor in the success of skill and laboratory training in engineering courses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pavement engineering laboratory
  • Engineering education, Future occupational perspective, Skills, Exploratory factor analysis