رتبه فصلنامه آموزش مهندسی ایران در آخرین ارزیابی سامانه نشریات علمی جهان اسلام (ISC) دارای درجه Q1 با ضریب تأثیر 0/393 است.

برای اطلاع بیشتر اینجا کلیک کنید. 

 

 

با توجه به گسترش علوم مهندسی و تحولاتی که در ارتقای کمی وکیفی شیوه آموزش و حرفه مهندسی، ایجاد تخصص های جدید، موضوعات میان رشته ای و ارتباط با سایر علوم انجام میپذیرد، زمینه های انتشاراتی و پژوهش می تواند بسیار در عمق و در عرض متنوع باشد. در ادامه تعدادی از محور های مهم برای گزینش پژوهشگران هنگام ارسال مقاله مندرج شده است.

 

الف. توسعه آموزش مهندسی

- مرزهای نو در آموزش مهندسی

- طراحی دروس و برنامه های جدید

- آینده آموزش مهندسی در ایران و جهان

- استاندارد آموزش و آموزش استاندارد در مهندسی

- آموزش بر خط (الکترونیک) مهندسی

- آموزش مهندسی در جهت توسعه پایدار

- آموزش­ های بین رشته­ ای مهندسی

- توسعه علمی و فناوری

- تنوع در آموزش مهندسی

 ب. ارزشیابی، کیفیت و نوآوری

- شناخت شناسی و تعیین عوامل مؤثر در

تفکر و دانش مهندسی

- ارزشیابی برنامه ها و دروس مهندسی

- روش­ های نوین  یاددهی و یادگیری در

آموزش مهندسی

- چگونگی استفاده از روش­­ ها، ابزارها و معیارهای ارزیابی در توسعه مهندسی

- کیفیت تدریس اعضاء هیأت علمی در ارتقا آموزش مهندسی

پ. تحقیق و پژوهش

- جایگاه تحقیق و پژوهش در آموزش مهندسی

- پژوهش در آموزش مهندسی

- تاریخ علوم و فناوری در مهندسی

- تجربیات بومی مهندسی در آموزش و مستند سازی

ت. ارتقای فرهنگ علوم انسانی

- نوآوری، خلاقیت و کارآفرینی در آموزش مهندسی

- نقش علوم انسانی در آموزش مهندسی

- اخلاق مهندسی

- اخلاق آموزش

- اخلاق پژوهش

ث . آموزش در سایر رشته های علوم(ریاضی، فیزیک، شیمی و روانشناسی و علوم تربیتی)

- مقالات علمی ـ پژوهشی مرتبط با آموزش در  رشته­ های فوق