هر مقاله دریافتی بر اساس " اصول اخلاقی انتشار مقاله" بررسی، داوری، ارزیابی و اقدام می شود.

1-فصلنامه در رد یا قبول و اصلاح مقالات آزاد است و در صورت لزوم، نظرات اصلاحی خود را به اطلاع نویسنده یا نویسندگان می رساند.

2. مقاله پس از دریافت اعلام وصول و توسط سردبیر بررسی می شود. چنانچه از نظر محتوا و ساختار با ضوابط فصلنامه هم خوانی داشته باشد، جهت ارزیابی برای داوران ارسال خواهد شد. پس از اتخاذ رای داوران و تآیید هیئت تحریریه نتیجه به اطلاع نویسنده محترم می رسد.

3. مسئولیت مطالب، نظرات و عقاید مندرج در مقالات به عهده نویسنده مقاله است و حقوق معنوی مقالات برای نویسنده محفوظ است.