پیوندها

کنفرانس ها:

دومین کنفرانس بین المللی محیط زیست، تغییرات اقلیمی و توسعه پایدار (ECCSD2019)

هشتمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی (iMat2019)

کنفرانس بین المللی تحقیقات در آموزش و علوم اجتماعی (ICRESS)

کنفرانس بین المللی تحقیقات مهندسی، فناوری و علوم (ICRETS 2020)

کنفرانس بین المللی مهندسی، علم و تکنولوژی (IConEST)

- کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی و تربیتی (IConSES)

کنفرانس بین المللی پژوهش در آموزش و علوم (ICRES)

کنفرانس بین المللی آموزش در ریاضیات، علم و فناوری (ICEMST)

- همایش ملی مطالعات فرهنگی و اجتماعی آموزش عالی، علم و فناوری (یادمان دکتر قانعی راد)

- سومین کنفرانس بین المللی شهرسازی سبز (GU)

- ششمین همایش بین المللی آموزش مهندسی ایران (ICCEE)

 

انجمن ها: 

انجمن آموزش مهندسی ایران

انجمن مهندسی شیمی ایران

 

سازمان ها و مراکز:

فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران

کرسی یونسکو در آموزش مهندسی

مرکز ارزشیابی کیفیت دانشگاه تهران

مؤسسه ارزشیابی آموزش مهندسی ایران

Australasian Association for Engineering Education

Engineering Education Pioneers

European Society For Engineering Education

IEEE Education Society

International Education Society

International federation of Engineering Education Societies

Japanese Society of Engineering Education