پیوندها

مجله ها:

مجله بین المللی آموزش STEM

مجله بین المللی اخلاق در مهندسی و مدیریت (ijeee)

 

کنفرانس ها:

کنوانسیون جهانی مهندسین (WEC 2019)

دومین کنفرانس بین المللی ریاضیات ، مدل سازی و فناوری ها و برنامه های شبیه سازی (MMSTA2019)

کنفرانس بین المللی تحقیقات در آموزش و علوم اجتماعی (ICRESS)

کنفرانس بین المللی تحقیقات مهندسی، فناوری و علوم (ICRETS 2020)

کنفرانس بین المللی پژوهش در آموزش و علوم (ICRES)

کنفرانس بین المللی آموزش در ریاضیات، علم و فناوری (ICEMST)

- سومین کنفرانس بین المللی شهرسازی سبز (GU)

- ششمین همایش بین المللی آموزش مهندسی ایران (ICCEE)

 

وبینارها:

 

 

انجمن ها: 

انجمن آموزش مهندسی ایران

انجمن مهندسی شیمی ایران

 

سازمان ها و مراکز:

فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران

کرسی یونسکو در آموزش مهندسی

مرکز ارزشیابی کیفیت دانشگاه تهران

مؤسسه ارزشیابی آموزش مهندسی ایران

Australasian Association for Engineering Education

Engineering Education Pioneers

European Society For Engineering Education

IEEE Education Society

International Education Society

International federation of Engineering Education Societies

Japanese Society of Engineering Education