مدیر مسئول


دکتر محمود یعقوبی استاد، دانشکده مکانیک دانشگاه شیراز

سردبیر


دکتر محمود یعقوبی استاد، دانشکده مکانیک دانشگاه شیراز

اعضای هیات تحریریه


دکترمحمدرضا اسلامی استاد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مهندسی مکانیک

 • eslamiaut.ac.ir
 • 021- 64543416

اعضای هیات تحریریه


دکترمهدی بهادری ن‍ژاد استاد بازنشسته دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

مهندسی مکانیک

 • mbahadoriias.ac.ir
 • 021- 66165508

اعضای هیات تحریریه


دکتر عباس بازرگان هرندی استاد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی- دانشگاه تهران

روان شناسی و علوم تربیتی

 • abazargaut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکترجعفر توفیقی استاد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس

مهندسی شیمی

 • towfighimodares.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکترپرویز جبه دار مارالانی استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران

مهندسی برق

 • pjabedarut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکترجلال حجازی استاد بازنشسته دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران

متالورژی

 • hejazi_jalalyahoo.com
 • 021-88645586

اعضای هیات تحریریه


دکترمحمد حسین حلیمی استاد دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

زیبایی شناسی و علوم هنر

 • mhhalimi24yahoo.com
 • 021- 66460956

اعضای هیات تحریریه


دکترپرویز دوامی استاد دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف

مهندسی متالورژی

 • p.davami2013gmail.com
 • 021- 46815533

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد دادرس استادیار، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ، دانشگاه تهران

مبانی‌ فلسفی و ‌اجتماعی‌ آموزش پرورش

اعضای هیات تحریریه


دکتررهبر رحیمی استاد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

مهندسی شیمی

 • rahimihamoon.usb.ac.ir
 • 0541-8056467

اعضای هیات تحریریه


دکترسعید سهراب پور استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

مهندسی مکانیک

 • saeedsharif.ir
 • 021- 6600521

اعضای هیات تحریریه


دکترمهدی سهرابی استاد دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 • m.sohrabiaut.ac.ir
 • 021- 64545652

اعضای هیات تحریریه


دکترابراهیم شیرانی استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان

مهندسی مکانیک

 • eshiranicc.iut.ac.ir
 • 0311-3912625

اعضای هیات تحریریه


دکترحسن ظهور استاد، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

مهندسی مکانیک

 • zohoorsharif.edu
 • 021- 88645591

اعضای هیات تحریریه


دکترمحمدرضا عارف استاد دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف

مهندسی برق

 • arefsharif.edu
 • 021-88645586

اعضای هیات تحریریه


دکترجواد فیض استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران

مهندسی برق و کامپیوتر

 • jfaizut.ac.ir
 • 021-8003330

اعضای هیات تحریریه


دکتر مقصود فراستخواه استاد ، مؤسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی

برنامه ریزی توسعه

اعضای هیات تحریریه


دکترعلی کاوه استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

مهندسی سازه

 • alikavehiust.ac.ir
 • 021-73913106

اعضای هیات تحریریه


دکترحسین معماریان استاد دانشکده مهندسی معدن دانشگاه تهران

مواد و معدن

 • memarianut.ac.ir
 • 021- 82084230

اعضای هیات تحریریه


........ .

اعضای هیات تحریریه


دکترمحمدمدرس یزدی استاد، دانشکده مهندسی صنایع ، دانشگاه صنعتی شریف

مهندسی صنایع

 • modarressharif.edu
 • 021-66165719

مدیر داخلی


دکترمیترا ملائی پروری Office Manager

دکتری تخصصی صنایع غذایی

 • ijee1999yahoo.com
 • 021-88190433