مدیر مسئول


دکتر محمود یعقوبی استاد، دانشکده مکانیک دانشگاه شیرازو عضو پیوسته فرهنگستان علوم

سردبیر


دکتر محمود یعقوبی استاد، دانشکده مکانیک دانشگاه شیرازو عضو پیوسته فرهنگستان علوم

اعضای هیات تحریریه


دکترمحمدرضا اسلامی استاد، دانشگاه صنعتی امیرکبیرو عضو پیوسته فرهنگستان علوم

مهندسی مکانیک

اعضای هیات تحریریه


دکترمهدی بهادری ن‍ژاد استاد بازنشسته دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف و عضو پیوسته فرهنگستان علوم

مهندسی مکانیک

اعضای هیات تحریریه


دکترجعفر توفیقی استاد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس و عضو پیوسته فرهنگستان علوم

مهندسی شیمی

اعضای هیات تحریریه


دکترپرویز جبه دار مارالانی استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران و عضو پیوسته فرهنگستان علوم

مهندسی برق

اعضای هیات تحریریه


دکترجلال حجازی استاد بازنشسته دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران و عضو وابسته فرهنگستان علوم

متالورژی

اعضای هیات تحریریه


دکترمحمد حسین حلیمی استاد دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران و عضو پیوسته فرهنگستان علوم

زیبایی شناسی و علوم هنر

اعضای هیات تحریریه


دکترپرویز دوامی استاد دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریفو عضو پیوسته فرهنگستان علوم

مهندسی متالورژی

اعضای هیات تحریریه


دکتررهبر رحیمی استاد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

مهندسی شیمی

اعضای هیات تحریریه


دکترسعید سهراب پور استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف و عضو پیوسته فرهنگستان علوم

مهندسی مکانیک

اعضای هیات تحریریه


دکترمهدی سهرابی استاد دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر و عضو وابسته فرهنگستان علوم

اعضای هیات تحریریه


دکترابراهیم شیرانی استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان و عضو وابسته فرهنگستان علوم

مهندسی مکانیک

اعضای هیات تحریریه


دکترحسن ظهور استاد، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف و عضو پیوسته فرهنگستان علوم

مهندسی مکانیک

اعضای هیات تحریریه


دکترمحمدرضا عارف استاد دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف و عضو پیوسته فرهنگستان علوم

مهندسی برق

اعضای هیات تحریریه


دکترجواد فیض استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران و عضو وابسته فرهنگستان علوم

مهندسی برق و کامپیوتر

اعضای هیات تحریریه


دکترعلی کاوه استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران و عضو پیوسته فرهنگستان علوم

مهندسی سازه

اعضای هیات تحریریه


دکترحسین معماریان استاد دانشکده مهندسی معدن دانشگاه تهران و عضو وابسته فرهنگستان علوم

مواد و معدن

اعضای هیات تحریریه


دکترمحمدمدرس یزدی استاد، دانشکده مهندسی صنایع ، دانشگاه صنعتی شریف و عضو وابسته فرهنگستان علوم

مهندسی صنایع

اعضای هیات تحریریه


........ .

مدیر داخلی


دکترمیترا ملائی پروری Office Manager

دکتری تخصصی صنایع غذایی

  • ijee1999yahoo.com
  • 021-88190433