مدیر مسئول


دکتر محمود یعقوبی استاد، دانشکده مکانیک دانشگاه شیراز

سردبیر


دکتر محمود یعقوبی استاد، دانشکده مکانیک دانشگاه شیراز

اعضای هیات تحریریه


دکترمحمدرضا اسلامی استاد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مهندسی مکانیک

اعضای هیات تحریریه


دکترمهدی بهادری ن‍ژاد استاد بازنشسته دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

مهندسی مکانیک

اعضای هیات تحریریه


دکتر عباس بازرگان هرندی استاد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی- دانشگاه تهران

روان شناسی و علوم تربیتی

اعضای هیات تحریریه


دکترجعفر توفیقی استاد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس

مهندسی شیمی

اعضای هیات تحریریه


دکترپرویز جبه دار مارالانی استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران

مهندسی برق

اعضای هیات تحریریه


دکترجلال حجازی استاد بازنشسته دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران

متالورژی

اعضای هیات تحریریه


دکترمحمد حسین حلیمی استاد دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

زیبایی شناسی و علوم هنر

اعضای هیات تحریریه


دکترپرویز دوامی استاد دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف

مهندسی متالورژی

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد دادرس استادیار، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ، دانشگاه تهران

مبانی‌ فلسفی و ‌اجتماعی‌ آموزش پرورش

اعضای هیات تحریریه


دکتررهبر رحیمی استاد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

مهندسی شیمی

اعضای هیات تحریریه


دکترسعید سهراب پور استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

مهندسی مکانیک

اعضای هیات تحریریه


دکترمهدی سهرابی استاد دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر

اعضای هیات تحریریه


دکترابراهیم شیرانی استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان

مهندسی مکانیک

اعضای هیات تحریریه


دکترحسن ظهور استاد، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

مهندسی مکانیک

اعضای هیات تحریریه


دکترمحمدرضا عارف استاد دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف

مهندسی برق

اعضای هیات تحریریه


دکترجواد فیض استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران

مهندسی برق و کامپیوتر

اعضای هیات تحریریه


دکتر مقصود فراستخواه استاد ، مؤسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی

برنامه ریزی توسعه

اعضای هیات تحریریه


دکترعلی کاوه استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

مهندسی سازه

اعضای هیات تحریریه


دکترحسین معماریان استاد دانشکده مهندسی معدن دانشگاه تهران

مواد و معدن

اعضای هیات تحریریه


دکترمحمدمدرس یزدی استاد، دانشکده مهندسی صنایع ، دانشگاه صنعتی شریف

مهندسی صنایع

اعضای هیات تحریریه


........ .

مدیر داخلی


دکترمیترا ملائی پروری Office Manager

دکتری تخصصی صنایع غذایی

  • ijee1999yahoo.com
  • 021-88190433