دیدگاه ها

پیشنهاد می کنم چاپ مقاله در حوزه آموزش معروف (STEM EDUCATION) را در دستور کار خود قرار دهید. پیشنهاد مشخص اینجانب انتشار ویژه نامه ای در این زمینه است.

انتشارات اشپینگر مجله ای تحت همین عنوان منتشر می کند و بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان در این حوزه، به طور جدی مشغول فعالیت هستند.

STEM سرنامه کلمات زیر است. آموزش معروف نیز از سرنام ترجمه انگلیسی این کلمات گرفته شده است.

Science, Technology, Engineering, Mathematics

با احترام

ابوالفضل رفیع پور

دانشیار بخش آموزش ریاضی، دانشکده ریاضی و کامپیوتر، دانشگاه شهید باهنر کرمان