دیدگاه ها

طرح راهبردی آموزش الکترونیکی دانشگاه ها در پسا کرونا (جناب آقای دکتر شعبانی نیا)
 

 
چالش های مهندسین عمران و محیط زیست با شیوع ویروس کرونا- کووید- 19 (جناب آقای دکتر بیدختی)
 

بررسی حرکت و انتشار ویروس کرونا در هوا (جناب آقای دکتر سلطانیه)
 

اظهار نظر پیرامون کووید- 19
 

پیشنهاد آقای دکتر بهادری نژاد عضو پیوسته فرهنگستان علوم و عضو هیات تحریریه فصلنامه آموزش مهندسی ایران پیرامون کرونا، اینجا کلیک کنید.
 
              نظرات: سلام بر همگی

                               با سلام لذت بردم از یادداشت استاد و انسان فرهیخته جناب آقای دکتر بهادری نژاد که در این یادداشت کوتاه درس اسلام، درس زندگی، انسانیت و اخلاق و سیاستمداری ارائه کردند.
                                ارادتمند توفیقی

 
کرسی یونسکو در آموزش مهندسی
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺳﺎﯾﺖ ﮐﺮﺳﯽ ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ در زﻣﯿﻨﻪ آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
1.  ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﮐﺎرآﻣﻮزی  ﻫﺎی دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
2.  راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻘﺶ ﻃﺮاﺣﯽ درﭘﺮوژه ﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
3.  ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﺎ ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ، آری ﯾﺎ ﻧﻪ
4.  روش ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای اوﻟﻮﯾﺖ دادن ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮوﻫﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
5.  روش ﻫﺎی ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
6.  ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﻞ ﮐﺎﻫﺶ اﻧﮕﯿﺰه و اﻣﯿﺪ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
7.  ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﻬﯿﻨﻪ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن  ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر
8.   ﺟﺬب اﺳﺘﺎد در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
9.  ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
10. اﻗﺘﺼﺎد آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
11. ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﭘﯿﺶ روی  ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺸﻮر
12. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
13. ﻣﻨﺎﺑﻊ درﺳﯽ و ﮐﻤﮏ درﺳﯽ آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
14. ﺣﺬف ﯾﺎ ادﻏﺎم درس ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﯾﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد درس ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ
15. ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزش ﻫﺎی دوره دﮐﺘﺮی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
16. آﻣﻮزش ﻫﺎی  ﺑﯿﻦ رﺷﺘﻪ ای ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ
17. ﮐﺎراﯾﯽ ادﻏﺎم ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ و ﻗﻄﺒﯽ ﮐﺮدن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ
18. ﺑﺎزارﮐﺎر  داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
19. ﺑﻬﺒﻮد ﻧﻘﺶ ﺻﻨﻌﺖ درآﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
 

 
با سلام و احترام
ضمن قدردانی و تشکر فراوان از مجله پربار و ارزشمند آموزش مهندسی ایران
 
بدینوسیله پیشنهاد می گردد
حوزه ای نیز به حوزه ها مجله اضافه شود که مقالاتی مانند مقاله استفاده از مفاهیم پایهای مکانیک سیالات برای حل چند مسئله کاربردی در صنایع نفت و گاز: الگویی برای مهندسان شیمی و نفت فصلنامه شماره 81 بهار 1398 به حل مسائل صنعتی و سازمانی با استفاده از آموزش های مهندسی پرداخته شود و ویژه نامه هائی نیز چاپ گردد با توجه به نیاز جامعه به حل مسئله ، می تواند کاربردهای آموزش های مهندسی یا تکنیک های مهندسی در این حوزه راهگشا باشد
 
با آرزوی سلامتی و شادکامی

علیرضا منصوریان

 


 

پیشنهاد می کنم چاپ مقاله در حوزه آموزش معروف (STEM EDUCATION) را در دستور کار خود قرار دهید. پیشنهاد مشخص اینجانب انتشار ویژه نامه ای در این زمینه است.

انتشارات اشپینگر مجله ای تحت همین عنوان منتشر می کند و بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان در این حوزه، به طور جدی مشغول فعالیت هستند.

STEM سرنامه کلمات زیر است. آموزش معروف نیز از سرنام ترجمه انگلیسی این کلمات گرفته شده است.

Science, Technology, Engineering, Mathematics

با احترام

ابوالفضل رفیع پور

دانشیار بخش آموزش ریاضی، دانشکده ریاضی و کامپیوتر، دانشگاه شهید باهنر کرمان