پیوندهای مفید

انجمن آموزش مهندسی ایران


انجمن مهندسان مکانیک ایران


انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران


انجمن مهندسی شیمی ایران


انجمن مهندسین عمران ایران


فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران


کرسی یونسکو در آموزش مهندسی


مرکز ارزشیابی کیفیت دانشگاه تهران


مؤسسه ارزشیابی آموزش مهندسی ایران


Australasian Association for Engineering Education


Engineering Education Pioneers


IEEE Education Society


International Education Society


International federation of Engineering Education Societies


Japanese Society of Engineering Education