هدف از انتشار فصلنامه سعی و مشارکت در ارتقا و توسعه کمی و کیفی آموزش مهندسی و آماده کردن زمینه برای تربیت مهندسانی آگاه به دانش روز، خلاق، نوآور، مدبر و توانا جهت فعالیت در بخشهای خدمات کشاورزی و صنعتی و اداره و راهبرد صنعت و فناوریهای جدید کشور است. این مقصود با انتشار مقاله های تخصصی، تحقیقی، تطبیقی، تحلیلی و صنعتی و تدوین دیدگاههای مدیران، استادان، پژوهشگران و صنعتگران پیرامون روشها و نظامهای آموزشی و همچنین مقاله های مربوط به نقد و بررسی شیوه های آموزشی و بازآموزی مهندسان و صنعتگران تحقق یافته و نتایج آن در راستای توسعه علمی، فنی، صنعتی، و اقتصادی کشور قرار گیرد.