دوره و شماره: دوره 5، شماره 19، پاییز 1382، صفحه 1-111