دوره و شماره: دوره 6، شماره 23، پاییز 1383، صفحه 1-108 
3. اخلاق در مهندسی: ضرورت ها و چالش ها

صفحه 1-14

محمد حسین ابوالبشری؛ نفیسه طالبان فرد


5. ارائه راهکارهایی برای صرفه جویی در مصرف انرژی

صفحه 37-50

اسماعیل فاتحی فر؛ سعید پاک نیا؛ پیمان کشاورز