نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار سازمان سنجش آموزش کشور

2 کارشناس پژوهشی سازمان سنجش آموزش کشور

چکیده

ارزشیابی عملکرد اعضای هیئت‌علمی در اکثر نظامهای دانشگاهی از اهمیت خاصی برخوردار است و نتایج آن می‌تواند جهت برنامه‌ریزی برای بهبود کیفیت استفاده شود. شیوه‌های گوناگونی برای ارزیابی عملکرد اعضای هیئت‌علمی وجود داشته و ارزیابی درونی به‌عنوان یکی از رویکردهای ارزیابی، کاربرد وسیعی در نظام آموزش عالی و ارزشیابی هیئت‌علمی دارد. هدف این پژوهش بررسی وضعیت فعالیتهای اعضای هیئت‌علمی در گروههای آموزشی مهندسی بر اساس نتایج حاصل از ارزیابی درونی است. با‌توجه‌به اینکه فعالیتهای هیئت‌علمی بهبخشهای آموزش، پژوهش و عرضۀ خدمات تخصصی مرتبط است و در فرایند ارزیابی درونی عملکرد آنها در این سه حیطه علاوه بر ملاکها و نشانگرهای عامل هیئت‌علمی، به نحوی در سایر عوامل ارزیابی نیز بررسی می‌شود، بنابراین با استفاده از معیارهای ارائه‌شدۀ دانشگاههای کشورهای پیشرو در این زمینه، ملاکها و نشانگرهای مرتبط با این عامل از 50 گزارش ارزیابی درونی موجود در گروههای آموزش مهندسی استخراج و عملکرد اعضای هیئت‌علمی این گروهها در سه حیطۀ مذکور بررسی شده است. روش تحقیق مقالۀ حاضر تحلیل اسنادی و فرا - تحلیلی است. برای بررسی کیفیت عملکرد اعضای هیئت‌علمی، از 10 ملاک و 38 نشانگر استفاده شده و تحلیل داده‌ها نشان داد که کیفیت عملکرد آنها تا سطح مطلوب فاصله داشته و نیازمند بازنگری و اقدامات اصلاحی برای رسیدن به وضعیت مطلوب است؛ بر اساس نتایج مذکور پیشنهادهای لازم برای بهبود کیفیت آنها ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Quality evaluation of faculty members performance in engineering departments (Based on internal evaluation reports

نویسندگان [English]

  • Reza Mohammdi 1
  • Maryam Zamanifar 2
  • Fateme Sadeghi 2

1 Assistant Professor, Education Testing Organization, Tehran, Iran

2 Researcher, Education Testing Organization, Tehran, Iran

چکیده [English]

Universities and Higher Education Institutions (HEI) like other organizations evaluate performance of faculty members for effective management of human resources. Faculty members are one of the key factors of higher education systems the most important human capital and the most effectiveness inputs of higher education systems that their quality functions improvement has deep influence on the efficiency and effectiveness enhancement. Therefore evaluating the performance of faculty members in most university systems are very important and its results can use for improving in quality of university system. There are various methods for evaluating the performance of faculty members and among them internal evaluation have many applications in higher education system and evaluation of faculty members. The purpose of this research is to study the status of teachers activities in engineering departments based on the results of internal evaluation reports. In this research meta-analysis method on 50 internal evaluation reports of engineering departments and the performance of faculty members have been studied in three domains of education, research and specialized services. In order to study the current status of the faculty members’ performance 10 criteria and 38 indicators are used. The analysis of data indicates that the quality of the faculties’ performance is far from desirable level and need revision and reformation. At the end, in order to improve the weak points, some recommendations have been presented.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality
  • evaluation
  • Performance Evaluation
  • Faculty Members
  • engineering departments