نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران

2 دانش آموخته دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه تهران

3 کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه تهران، تهران

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطۀ بین میزان انواع تعامل دانشجویان گروه فنی ـ مهندسی مؤسسۀ آموزش ‌عالی مهر البرز با عملکرد تحصیلی آنها است. جامعۀ آماری پژوهش شامل تمام دانشجویان زن و مرد دانشکدۀ فنی ـ مهندسی این دانشگاه و روش نمونه‌گیری به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده است. ابزار گردآوری داده‌ها پرسش‌نامة محقق‌ساخته است که روایی آن را استادان و خبرگان یادگیری الکترونیکی تأیید کرده‌اند و پایایی آن به وسیلۀ آلفای کرانباخ تأیید شده است، همچنین معدل دانشجویان به‌عنوان شاخص عملکرد تحصیلی در نظر گرفته شد. برای تحلیل داده‌ها از آزمونهای T دو گروه مستقل و همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است.نتایج مربوط به بررسی پرسشهای پژوهش نشان داد که میانگین به‌دست‌آمده برای انواع تعامل در دوره‌های یادگیری الکترونیکی مهر البرز 94/2 بود، که نشان‌دهندۀ این است که انواع تعامل در این دانشگاه در سطح نسبتاً مطلوب قرار دارد، هم‌چنین بین تمام مؤلفه‌ها‌ی تعامل و عملکرد تحصیلی همبستگی مثبت و معناداری در سطح 05/0 وجود داشت؛ ضریب همبستگی تعامل دانشجو با محتوا و عملکرد تحصیلی 31/0، تعامل دانشجو با دانشجو 48/0، تعامل دانشجو با استاد 51/0، و تعامل دانشجو با دستیار 31/0 بود. مؤلفه‌هایی که بیشترین توان پیش‌بینی عملکرد تحصیلی را داشت تعامل دانشجو با استاد و تعامل دانشجو با دانشجو بود، علاوه بر آن بین میزان انواع مؤلفه‌های تعامل با اشتغال و جنسیت تفاوت معناداری وجود ندارد و فقط در مؤلفۀ تعامل دانشجو ـ محتوا و دانشجو ـ دستیار آموزشی با تجربۀ فنّاوری اطلاعات تفاوت معناداری وجود دارد؛ به عبارت دیگر، دانشجویانی که از تجربۀ فنّاوری اطلاعات برخوردارند می‌توانند تعامل بیشتری با محتوا و دستیار آموزشی برقرار کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The relationship between interaction of engineering and technical students' in e-learning environments higher education institute of Mehr Alborz and their academic performance

نویسندگان [English]

  • Ali Naghi kamal Kharrazi 1
  • Abbas Bazargan 1
  • Fatemeh Narenji Sani 2
  • Zeinab sadat Mostafavi 3

1 Professor, Institute for Cognitive Science Studies, Tehran University

2 PhD, Psychology and Education, Tehran University

3 M.A, Psychology and Education, Tehran University

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the relationship between the interaction of students of engineering higher education institution Mehr Alborz and their academic performance. The study population included all male and female students at the University School of Engineering and sampling is simple random sampling. The data collection tool is questionnaire. The results of the survey questions showed that the average obtained for different kinds of interaction in e-learning Mehr Alborz is relatively favorable. As well as for interactions between all components of academic performance, there was a significant positive correlation coefficient. The highest power components was predicted academic performance of student interaction with faculty and student interaction with students. Additionally there is no significant difference between components of interaction and gender and vice versa. There is a significant difference only for student-content, student-teacher assistant with IT experience. In the others word students who having IT experience have more interaction with content and teaching assistant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • E-learning
  • Interaction
  • interactive environment
  • Educational Technology
  • Academic performance