نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

 یکی از مأموریت‌های مهم دانشگاه‌ها انجام آموزش است و مهم‌ترین عامل تحقق این مأموریت، هیئت علمی است. برای بهبود وضعیت آموزشی اعضای هیئت علمی، عواملی چند دخیل هستند. هدف پژوهش حاضر شناسایی مؤلفه‌های مؤثر بر این موضوع بر اساس روش فراترکیب است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند که این مؤلفه‌ها در ابعاد 1- صلاحیت ارتباطی و اجتماعی (توان و مهارت ارتباطی، احترام و گشاده‌رویی، در دسترس‌بودن، زمینه‌سازی مشارکت دانشجویان و شاگردپروری) 2- صلاحیت تخصصی (اشراف و تسلط بر موضوع (توانایی علمی)، دانش‌پژوهی و جستجوگری علمی، منبع‌شناسی تخصصی، تعامل با دانشجوها و تعهد به دوره و رشته) 3- صلاحیت‌ها و شایستگی‌های حرفه‌ای (مهارت ارائه، طراحی و سازماندهی، مدیریت و رهبری محیط آموزشی، مهارت ارزشیابی و تسهیل یادگیری و تفکر در دانشجوها 4- صلاحیت فردی/ شخصیتی ویژگی‌های شخصیتی متناسب، علاقه‌مندی به تدریس و آموزش، رعایت اصول ارزشی و هنجارهای اخلاقی، دینی، فرهنگی، قانون‌مداری، تجربه و سابقه تدریس، کسب رضایت‌مندی دانشجویان، مسئولیت‌پذیری در تدریس، مدیریت زمان، مدیریت تفاوت‌ها و اختلالات و ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و 5- شرایط محیطی و مدیریتی (فضا، دانشجو، امکانات و تجهیزات و حمایت مدیریتی) طبقه‌بندی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

DIMENSIONS AND COMPONENTS OF TRAINING QUALITY OF FACULTY MEMBERS: A META-SYNTHESIS STUDY

نویسنده [English]

  • majid darabi

Tehran Un.

چکیده [English]

One of the significant missions of universities is to provide training and the most important factor in accomplishing this mission are the faculty members. There are several factors involved in improving the training status of faculty members. The purpose of this study is to identify the components affecting this issue based on A Meta-Synthesis Study method. Research findings show that these components are classified in the dimensions of: 1- Communication and social competence (communication skill, respect and openness, availability, student participation and apprenticeship), 2- Professional competence ( mastery of the subject (scientific ability), science research and scientific exploration, source ology, engage with students & commitment to the course and field), 3- Professional competencies (presentation, design & organization skills, educational environment management, evaluation skills & facilitate learning and thinking in students), 4- Individual / personality competence ( personality characteristics , interest to teaching and learning, pay attention to value principles, moral, religious & cultural norms, pay attention to the law, having teaching experience, obtaining student consent, responsibility in education, time management, manage differences , disorders & demographic characteristics), and, 5- Environmental and managerial conditions (space, student, facilities and equipment and managerial support).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Training
  • quality
  • faculty members
  • meta-synthesis
Abdullahi, H. (2013) Analysis of the mechanism of evaluating the educational performance of faculty members: A case study of Allameh Tabatabai University. Quarterly Journal of Educational Measurement and Evaluation Studies, Third Year, No. 3, 2013, pp. 126-101[in Persian].
Abdollahi, N. (2013). Evaluation of students’ satisfaction with the quality of teaching of Mazandaran University professors. Master Thesis, Mazandaran University, Faculty of Literature and Humanities [in Persian].
 Aguilar. Pilar، Retamal. Gonzalo .(2009). Protective environments and quality education in humanitarian contexts، International Journal of Educational Development, No29. Pp 3-16
Akbari, S. (2015). Investigating the relationship between organizational learning and the teaching quality of Bandar Abbas high school teachers in the 2013-2014 Academic Year, Master Thesis, Shahid Bahonar University of Kerman, Faculty of Literature and Humanities [in Persian].
Bagheri, N. (2011). Investigating the effective factors on the acceptance and application of electronic databases in the educational and research activities of the faculty members of Shiraz University Allameh Tabatabai University, Master Thesis, Faculty of Educational Sciences and Psychology [in Persian].
Barfzadeh, Z (2002). Designing a model to evaluate the quality of the activities of faculty members of the Faculty of Literature and Humanities of Shahid Bahonar University, Master Thesis, Shahid Bahonar University of Kerman, Faculty of Literature and Humanities [in Persian].
Barimani, A., Salehi, M & Sadeghi, M. R. (2012). Investigating the effective factors on improving the quality of higher education in the postgraduate course from the perspective of students of this course. Educational Research Journal of Islamic Azad University, Bojnourd Branch [in Persian].
Bonakdari, N (2013). Characteristics of a worthy teacher in Iranian higher education and its consequences for students: Introducing a model. Al-Zahra University, PhD Thesis, Faculty of Educational Sciences and Psychology [in Persian].
Caushy, Z (2014). Provide a model for predicting the quality of teaching of faculty members based on their philosophical mentality and job motivation. Master Thesis, Shahid Bahonar University of Kerman, Faculty of Educational Sciences and Psychology [in Persian].
Derakhshani, M. (2013). Investigating the relationship between research and educational performance of faculty members (Case Study: Faculty of Agriculture, Zanjan University). Master Thesis, Faculty of Agriculture, Zanjan University [in Persian].
Faraskhah, M. (2007). Develop and present a model for evaluating the quality and accreditation of Iranian higher education based on global and Iranian trade. PhD Thesis, Shahid Beheshti University, Faculty of Educational Sciences and Psychology [in Persian].
Fathi Azar, A, Adib, Y & Golparvar, F. (2015): Phenomenology of effective and motivating factors in the quality of in-service training courses for teachers. Quarterly Journal of Admiralty, School and Virtual Research, No. 3 [in Persian].
Fitrat, M, A, Khorasani, A, Abolghasemi, M & Qahramani, M (2019). Designing a performance management model for faculty members of Kabul University. Iranian Higher Education Association Quarterly, Year 7, Issue 4 [in Persian].
Ghasemi, F (2016). The effect of intra-university financial resource allocation mechanisms on the educational and research performance of the departments of Shahid Chamran University of Ahvaz. Master Thesis, Shahid Chamran University of Ahvaz, Faculty of Educational Sciences and Psychology [in Persian].
Guruipur, A. (2012). Investigating the relationship between scientific outputs and teaching quality of faculty members of the University of Isfahan. Master Thesis, University of Isfahan, Faculty of Psychology and Educational Sciences [in Persian].
Heydari, F (2013). The degree of concordance of the results of different strategies for evaluating the teaching of professors: A case study of the Faculty of Literature and Humanities, University of Kurdistan. Master Thesis, Kurdistan University, Faculty of Literature and Humanities [in Persian].
Hosseini, M. (2013). Designing a quality assurance model for physical education in the distance education system. PhD thesis, Payame Noor University Center, Faculty of Humanities and Physical Education [in Persian].
Jabbari, L. (205). Designing an audit model for educational and research processes in Shahed University, PhD thesis, University of Tehran, Faculty of Psychology and Educational Sciences. Department of Management and Educational Planning [in Persian].
Jafari Kakalki, M. (2011). A survey of the application of factors affecting the teaching quality of the faculty members of isfahan and shahrekord universities in the 88-89 Academic Year. Master Thesis, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Isfahan [in Persian].
Jafari, F (2018). Comparison of effective teaching components of faculty members with tuition fee teachers from students’ point of view. Master Thesis, Mazandaran University [in Persian].
Khadivi, A., Seyed Kalan, S. M., Hassanpour, T., Ahmadi, H & Tarebari, H. (2019). Investigating the factors affecting the quality of teaching in farhangian university; Case Study: Campuses of Ardabil Province. Journal of Education and Evaluation ,Summer 2019, No. 42[in Persian].
Khadivi, A. & Al-Hverdi Khan Vaziri, A. (2016). Designing and compiling a model for evaluating the effectiveness and performance of faculty members of Islamic Azad universities in East Azerbaijan Province. Productivity management. Year 9, No. 34, 2015, pp. 174-161[in Persian].
Khadivi, A. & Sayed Kalan, S.M. (2019).Investigating the factors affecting the quality of teaching in Farhangian University; Case Study: Campuses of Ardabil Province. Journal of Educational Studies, Spring and Summer 2019, No. 18[in Persian].
Khoran, A. (2013). Investigating the relationship between the application of comprehensive quality management components and educational quality improvement in Payame Noor University of Tehran, Master Thesis, Payame Noor University, Faculty of Humanities - South Tehran [in Persian].
Knapper, K. & Cropley.A. (2000). Lifelong learning in higher education, (Third Edition), London: Kogan Page.
Marufi, Y (2008). Explain the factors affecting the quality of education in universities and design an appropriate model for its evaluation. PhD Thesis, Tarbeat Moalem University - Tehran, Faculty of Psychology and Educational Sciences [in Persian].
Marufi, Y, Kiamanesh, A, R, Mehr Mohammadi, M & Ali Askari, A. (2008). Evaluating the quality of teaching in higher education: A review of some perspectives. Curriculum Studies Quarterly, year, No. 5 , Summer 2007, 81-112, [in Persian].
Masoomi Fard, M. (2013). Evaluating quality and quality excellence in virtual universities. PhD Thesis, Payame Noor University Center, Faculty of Educational Sciences [in Persian].
Miri, V. (2007). Teaching guide in universities; Tehran: Samat [in Persian].
Mohammadi, M. (2013). Construction and validation of a scale to evaluate the educational performance of professors of Hormozgan University of Medical Sciences. Master Thesis, Hormozgan University, Faculty of Literature and Humanities [in Persian].
Nazari Shadkam, F, Ghorbani, A, Karimi, F & Sadeghi, I (2016). Identifying the factors affecting the quality of educational programs and its impact on the professional competencies of nurses. Research in Medical Education. 1394; 7 (1): 45-53[in Persian].
Nazemi Nargani, Z (2015). Investigating the relationship between evaluating the teaching quality of farhangian university instructors on their professional competence from the perspective of campus students in isfahan province. Master Thesis, Payame Noor Center, Tehran, Faculty of Humanities [in Persian].
Omarzai, A. (2015). Identifying criteria for evaluating the educational performance of faculty members from the perspective of Allameh Tabatabai University students, Master Thesis, Allameh Tabatabai University, Faculty of Educational Sciences and Psychology [in Persian].
Pakmehr, H. (2012). The role of perception of the quality of teachers’ teaching in the critical thinking of educational students. Master Thesis, Ferdowsi University of Mashhad, Faculty of Educational Sciences and Psychology [in Persian].
Rakhsh Khorshid, M, Farajzadeh, Z, Izadpanah, A, M & Saadatjoo, S, R. (2015). Investigating the Factors Affecting the quality of education from the perspective of nursing graduates working in Birjand Hospitals in 2012, New Care, Quarterly Journal of Nursing and Midwifery, Birjand University of Medical Sciences Volume 11, Number 3[in Persian].
Razavi, F (2016). Educational needs assessment of faculty members of Allameh Tabatabai University in the field of using the integrated learning approach and feasibility study of meeting the needs. Master Thesis, Allameh Tabatabai University, Faculty of Psychology and Educational Sciences [in Persian].
RezaZadeh, A, Hosseini Nasab, S, D. Sarmadi, MR & Faraj Elahi, M (2015). Evaluation and prioritization of factors affecting the quality of education in e-learning environments using the technique of hierarchical analysis process, Journal of Education and Evaluation ,Spring 2016, No. 41[in Persian].
Rezaei Forg, M. (2015). The effectiveness of students’ evaluation of the teaching of faculty members of Birjand University with the Kirkpatrick model approach. Master Thesis, Birjand University, Faculty of Psychology and Educational Sciences [in Persian].
Rezaei, A. M. (2011). Evaluation of performance evaluation indicators of departments and faculties of humanities in order to develop a structural model of Allameh Tabatabai University PhD thesis, Faculty of Educational Sciences and Psychology[in Persian].
Sadioglu.O، Ipek.N & Derman.M. T (2009). Determining the information literacy skills of teacher candidates for the sustainability of quality in education، Procedia Social and Behavioral Sciences، NO 1، pp 1455-1459.
Salmani, A. (2012). Study of effective factors within the organization on improving the quality of education from the perspective of teachers and students of Yazd technical schools, Master Thesis, Tehran Payame Noor Center, Faculty of Literature and Humanities [in Persian].
Shams Morkani, GH, R, Fathabadi, J & Zanganeh, F (2015 designing a performance evaluation model for faculty members, The First National Conference on Quality Evaluation in the University System, Article No. 1152, Tehran Sharif University of Technology. May 2014[in Persian].
Sharifian, F; Nasr, R. & Abedi, L (2005). Explaining the indicators of effective teaching in universities and institutions of higher education and the extent of its realization in the University of Isfahan. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, No. 37 and. 2[in Persian].
Soleimani, Z (2015). The effect of time management skills on the quality of education of faculty members of Qom University. Master Thesis, Semnan University, Faculty of Economics [in Persian].
Tabarsa, Gh,A, Hassanvand Mofrad, M & Arefnejad, M. (2012). Analysis and ranking of factors affecting the improvement of educational quality (Case study: University of Isfahan). Interdisciplinary Studies in Humanities: Fall 2012, Volume 4, No 4 in a row 16[in Persian].
Talibzadeh Shoushtari, L (2012). Documents of successful professors in effective teaching based on the theory-based method. Master Thesis, Birjand University, Faculty of Educational Sciences and Psychology [in Persian].
Vosoughi Fard, R (2015). Educational needs assessment of new faculty members of Mazandaran University. Master Thesis ,Faculty of Humanities, University of Mazandaran[in Persian]
Zamani, A (2018). Identify, analyze and prioritize the factors affecting the quality of education in higher education. Quarterly Journal of Innovation and Value Creation: 1. 1396; 6 (11): 23-36[in Persian].
Zarbakhsh, A. (2013). Identify effective teaching models and propose a suitable model for effective teaching and 
determine its structural validity. Master Thesis. Kharazmi University, Faculty of Psychology and Educational Sciences [in Persian].
Sandoval.L.Y، Rodríguez-Sedano.A & Ecima.I (2010). Ethical qualities of professional development of the educator ahumanistic perspective needed to manage a new way to see the quality of education، Procedia Social and Behavioral Sciences، No 2.
Van de Grift, W. (2007). Quality of teaching in four european countries: A review of the literature and application of an assessment instrument. Educational Research, 49 (2), 127-152.