نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 -استاد، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران. )نویسنده مسئول( edu.sharif@k

2 دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

 آموزش مهندسی در شکل فعلی خود، با تأکید بر مهارت‌آموزی اجرا می‌‌شود. این در حالی است که پدیده انقلاب اطلاعات باعث دستیابی دانشجویان به انواع مراجع برای آموزش مهارت‌آموزی شده است که به دلایل مختلف از برخی جنبه‌ها خیلی بهتر از آموزش‌های سنتی دانشگاهی هستند. لذا این موضوع لزوم تغییر نگرش به آموزش‌های مهندسی را ایجاد می‌کند. درس کارگاه عمومی به‌عنوان یک درس اساساًَ سال اولی در دوره آموزش مهندسی دوره کارشناسی می‌تواند نقش زیادی در آشنایی سریع دانشجویان با حرفه مهندسی داشته باشد. این درس اکنون با هدف مهارت‌آموزی تدریس می‌شود، در حالی‌ که بازه زمانی کوتاه ارائه این درس، تعدد موضوعات تدریس‌شده و نحوه ارائه آن نمی‌توانند این هدف را برآورده سازند. در این مقاله نگاهی دوباره به این درس شده است و از آن به‌عنوان فرصتی برای آشنا کردن دانشجویان با فضای کار مهندسی استفاده شده است. مفاهیمی که می‌توان در قالب این درس و بدون تغییر قابل‌توجه در اجرا اما با تغییر قابل‌توجه در هدف آن به دانشجویان منتقل کرد، شرح داده می‌‌شوند و انتظار می‌‌رود با این تغییر، بسیاری از مشکلات دانشجویان در دوره کارشناسی که به عدم‌اطلاع دقیق آنها از روح کار مهندسی بر‌می‌گردد، مرتفع شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

General workshop: A course for practical training or an introduction to engineering

نویسندگان [English]

 • shariyar kaboli 1
 • Sayyad Nasiri 2
 • Hamid Haghshenas Gorgani 2
 • Mahdi Mottaghipour 2
 • Alireza Jahantigh Pak 2
 • Gholamreza Pircheraghi 2
 • Jamal Arghavani Hadi 2

1

2 Sharif University of Technology

چکیده [English]

Engineering education is based on the technical methods in the present form. Information revolution causes to access the technical education materials as a widely spread form by the students. These materials are more effective than the traditional engineering education. Thus, it is necessary to change the engineering education methods from the classical form. General workshop is a first-year course for the engineering students and it is an introduction on the engineering regulations. Nowadays, this course is run to teach the practical training. However, this goal cannot be achieved because of the short period of the course, various topics of the course and improper education methods. In this paper, this course is revised based on the teaching of engineering concepts to the students. Various engineering concepts are explained which can be educated in this course without considerable changes in practice but with magnificent change in the course prospective. It is expected that this new design helps the students more to be familiar with the engineering concepts and methods.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Education philosophy
 • engineering profession
 • general workshop course
 • common engineering concepts
Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) (2010). Accreditation board for engineering and technology, criteria for accrediting engineering programs. www.abet.org.
Baradaran, S., Mahmoodi, F. (2020).  Investigating the relationship and comparison of attitudes of science technology engineering and mathematics with 21th century skills. Iranian Journal of Engineering Education, 22(86), 85-98, [In Persian].
Banerjee, B., Gibbs, T. (2016). Teaching the innovation methodology at the Stanford School. In: Banerjee, B., Ceri, S. (eds) Creating innovation leaders. Understanding innovation. Springer, Cham.
Ercolano, V. (1996). Freshmen: These first-year design courses help attract and retain engineering students. ASEE Prism. April, pp.21-25
Ghafari, A., Abdollahi Nia, M. (2019). The status of technology development in Iran with a look at the condition of mechanical engineering. Iranian Journal of Engineering Education, 21(83), 23-38, [In Persian].
Johnson, K.T., Sullivan, M.R., Sutton, J.E., & Mourtos, N.J. (2009). Design of a skydiving glider, Proceedings, Aerospace Engineering Systems Workshop, World Scientific Engineering Academy and Society.
Memarian, H., Memarian, A., Mohasel Afshar, E. (2020).  Investigating the reasons behind unmotivated engineering students. Iranian Journal of Engineering Education, 22(86), 21-37, [In Persian].
Montazer, G., Farazkish, M. (2020). Choronogical evaluation of Iran’s top universities from the input indicators in the recent fifty years. Iranian Journal of Engineering Education, 22(87), 91-111, [In Persian].
Khabiri, M. (2019).  Investigating the future of job perspectives and its role in the education of skills-labs in engineering schools civil engineering pavement lab. Iranian Journal of Engineering Education, 21(84), 69-84, [In Persian].
Zeynal, H., Mansoorzadeh, S. (2018). Outcome-based subject outline: an effective tool for internal evaluation of engineering educations quality. Iranian Journal of Engineering Education, 20(79), 63-92, [In Persian].
Mourtos, N.J., DeJong-Okamoto, N., & Rhee, J. (2004). Open-ended problem-solving skills in thermal-fluids engineering. Global Journal of Engineering Education, 8(2), 189-199.