نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، آموزش مهندسی ، فنی ومهندسی ، دانشگاه تهران ، ایران ،

2 دانشیار بخش تخصصی پژوهش و سنجش؛ دانشکده روان شناسی و علوم‌تربیتی؛ دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

امروزه آزمایشگاه ‏های مجازی، نقش ویژه‏ای در آموزش یادگیری دارند. با توجه‏ به اهمیت روزافزون آزمایشگاه ‏های مجازی و آموزش مهندسی و شناخت ناکافی درباره دستاوردهای استفاده از آزمایشگاه‏های مجازی و از راه دور در آموزش مهندسی، این مطالعه در دستور کار قرار گرفت. از این‏رو در یک بررسی نظام‏مند، بر اساس دستورالعمل موارد ترجیحی در گزارش مقاله‏ های مروری منظم و فراتحلیل‌ها (پریزما) مقالات فهرست‏بندی‏شده در پایگاه ‏های داده اسکوپوس، گوگل اسکولار و ساینس دایرکت در بازه زمانی 2009 تا 2022، با استفاده از ترکیب کلیدواژه‏های "آزمایشگاه مجازی" یا "محیط ‏های یادگیری با واقعیت ترکیبی" یا "آزمایشگاه ‏های واقعیت مجازی" و "نتایج" و "آموزش مهندسی" یا "مهندسی" و مزایا و محدودیت‏ها یا آزمایشگاه‏های واقعیت مجازی مورد بررسی قرار گرفتند. یافته‏ ها به شناسایی 12 دستاورد، هفت مزیت و شش محدودیت استفاده از آزمایشگاه‏  های مجازی و از راه دور در آموزش مهندسی منجر گردید. بر اساس یافته ‏ها، نتایج حاکی از آن است که در آینده نزدیک، آزمایشگاه ‏های مجازی به طور گسترده‏ای تقریباً در تمام زمینه‏ های آموزشی مورد استفاده قرار خواهند گرفت. همچنین نتایج، کمبود رویکردهای نظری و روش‏شناختی متنوعی را نشان می‏دهد که در آن مطالعات اساساً ارزیابی و به طور محدود بر تغییرات فردی در دانش محتوا متمرکز شده ‏اند. استفاده بهینه از دستاوردها، مزایا و محدودیت‏ های شناسایی‏‏ شده، می‏تواند ضمن کسب آمادگی و هم‏راستایی با الزامات آینده و آینده ‏نگری، به بهبود فضای موجود کمک نماید

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A systematic review of Outcomes, Benefits, and Limitations of using distance and virtual laboratories in engineering education

نویسندگان [English]

  • Zahra Akbari pordanjani 1
  • Keyvan Salehi 2

1 Master student, Engineering, Technical and Engineering Education, University of Tehran, Iran,

2 Associate professor, Division of Research and Assessment, Faculty of Psychology and Education, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Today virtual laboratories play a special role in learning and training. Studies related to this field have been studied over a period of 14 years. The purpose of this study is to identify the outcome of using virtual and distance laboratories in engineering education. Thus, in a systematic review based on PRISMA guidelines, articles indexed in the Scopus, Google Scholar, and ScienceDirect databases for the period 2009 to 2022, using a combination of the keywords “virtual laboratory” or “virtual lab” or “ mixed-reality learning environments” or “virtual reality laboratories”) and (“outcome”) and(“engineering education” or “engineering”)) and (“benefits, and limitations” or “virtual reality laboratories”) were examined. The findings led to the identification of 12 achievements, seven advantages and six limitations of using virtual laboratories in engineering education. Virtual laboratories have great potential in the scientific teaching of science and technology and technical training of qualified staff, which is reflected in the trend as educational resources in the twenty-first century. In the near future, virtual laboratories will be widely used in almost all fields of education. The results show the lack of a variety of theoretical and methodological approaches in which studies are fundamentally evaluated and focus exclusively on individual changes in content knowledge. Optimal use of the benefits and outcomes introduced in this study, can help to improve the existing space while gaining readiness and aligning with future and forward-looking requirements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Futurology
  • virtual lab
  • distance lab
  • engineering education
  • engineering education limitation
  • outcomes benefits
Abumalloh, R. A., Asadi, S., Nilashi, M., Minaei-Bidgoli, B., Nayer, F. K., Samad, S., & Ibrahim, O. (2021). The impact of coronavirus pandemic (COVID-19) on education: The role of virtual and remote laboratories in education. Technology in Society, 67, 101728.
Ahmady, S., Shahbazi, S., & Heidari, M. (2020). Transition to virtual learning during the coronavirus disease--2019 Crisis in Iran: Opportunity or challenge? Disaster Medicine and Public Health Preparedness, e11--e12.
Al-Emran, M., Mezhuyev, V., & Kamaludin, A. (2018a). PLS-SEM in information systems research: A comprehensive methodological reference. 4th International Conference on Advanced Intelligent Systems and Informatics (AISI 2018). Springer In Press.
Alkhedher, M., Mohamad, O., & Alavi, M. (2021). An interactive virtual laboratory for dynamics and control systems in an undergraduate mechanical engineering curriculum-a case study. Global Journal of Engineering Education, 23(1), 55-61.
Alshuwaikhat, H. M., Adenle, Y. A., & Saghir, B. (2016). Sustainability assessment of higher education institutions in Saudi Arabia. Sustainability, 8(8), 750.
Altalbe, A. A. (2019). Performance impact of simulation-based virtual laboratory on engineering students: A case study of Australia virtual system. IEEE Access, 7, 177387-177396.
Altalbe, A. (2018). Virtual laboratories for electrical engineering students: Student perspectives and design guidelines. PhD Thesis, School of Information Technology and Electrical Engineering, The University of Queensland. https://doi.org/10.14264/uql.2018.851.
Aparicio-Martínez, P., Perea-Moreno, A. J., Martinez-Jimenez, M. P., Varo, I. S. V., & Vaquero-Abellán, M. (2017). Social networks’ unnoticed influence on body image in Spanish university students. Telematics and Informatics, 34(8), 1685-1692.
Asgari, S., Trajkovic, J., Rahmani, M., Zhang, W., Lo, R. C., & Sciortino, A. (2021). An observational study of engineering online education during the COVID-19 pandemic. Plos one, 16(4), e0250041.[In Persion].
Au-Yong-Oliveira, M., Gonçalves, R., Martins, J., & Branco, F. (2018). The social impact of technology on millennials and consequences for higher education and leadership. Telematics and Informatics, 35(4), 954-963.Bermejo, S. (2005). Cooperative electronic learning in virtual laboratories through forums. IEEE Transactions on Education, 48(1), 140-149.
Budhu, M. (2002). Virtual laboratories for engineering education. In International Conference on Engineering Education (pp. 12-18). Manchester, UK.
Cabedo, L., Royo, M., Moliner, L., & Guraya, T. (2018). University social responsibility towards engineering undergraduates: The effect of methodology on a service-learning experience. Sustainability, 10(6), 1823.
Chan, C., & Fok, W. (2009). Evaluating learning experiences in virtual laboratory training through student perceptions: A case study in Electrical and Electronic Engineering at the University of Hong Kong. Engineering Education, 4(2), 70-75.
Chang, T., Jaroonsiriphan, P., and Sun, X. (2002). “Integrating nanotechnology into undergraduate experience: a web-based approach.” International Journal of Engineering Education, 18(5), 557–565.
Costa, V., & Monteiro, S. (2016). Key knowledge management processes for innovation: A systematic literature review. VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems. https://doi.org/10.1108/VJIKMS-02-2015-0017.
De Jong, T., Linn, M. C., & Zacharia, Z. C. (2013). Physical and virtual laboratories in science and engineering education. Science, 340(6130), 305-308.
Dierig, S., Kantel, J., & Schmidgen, H. (2000). The virtual laboratory for physiology. A project in digitalising the history of experimentalisation of nineteenth-century life sciences. Berlin: Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte. Cite as: https://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-002A-762A-C
Dym, C. L., Agogino, A. M., Eris, O., Frey, D. D., & Leifer, L. J. (2005). Engineering design thinking, teaching, and learning. Journal of Engineering Education, 94(1), 103-120.
Esquembre, F. (2015). Facilitating the creation of virtual and remote laboratories for science and engineering education. IFAC-PapersOnLine, 48(29), 49-58.
Feisel, L. D., & Rosa, A. J. (2005). The role of the laboratory in undergraduate engineering education. Journal of Engineering Education, 94(1), 121-130.
Flick, L., & Bell, R. (2000). Preparing tomorrow’s science teachers to use technology: Guidelines for science educators. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 1(1), 39-60.
Frank, J. A., & Kapila, V. (2017). Mixed-reality learning environments: Integrating mobile interfaces with laboratory test-beds. Computers & Education, 110, 88-104.
Freeman, A., & Webb, L. (2020). Yes, you can learn movement lawyering in law school: highlights from the movement lawyering lab at Denver law. How. Hum. & Civ. Rts. L. Rev., 5, 55.
García-Peñalvo, F. J., Fidalgo-Blanco, Á., & Sein-Echaluce, M. L. (2018). An adaptive hybrid MOOC model: Disrupting the MOOC concept in higher education. Telematics and Informatics, 35(4), 1018-1030.
Gardner, M., & Elliott, J. (2014). The immersive education laboratory: understanding affordances, structuring experiences, and creating constructivist, collaborative processes, in mixed-reality smart environments. EAI Endorsed Transactions on Future Intelligent Educational Environments, 14(1), Creators-Gardner.
Gokhale, A.A. (2012). Collaborative learning and critical thinking. In: Seel, N.M. Encyclopedia of the Sciences of Learning. Springer, Boston, MA. https://doi.org/10.1007/978-1-4419-1428-6_910.
Goodwin, G. C., Medioli, A. M., Sher, W., Vlacic, L. B., & Welsh, J. S. (2010). Emulation-based virtual laboratories: A low-cost alternative to physical experiments in control engineering education. IEEE Transactions on Education, 54(1), 48-55.
Gravier, C., Fayolle, J., Bayard, B., Ates, M., & Lardon, J. (2008). State of the art about remote laboratories paradigms-foundations of ongoing mutations. International Journal of Online Engineering, 4(1).
Grodotzki, J., Ortelt, T. R., & Tekkaya, A. E. (2018). Remote and virtual labs for engineering education 4.0: achievements of the ELLI project at the TU Dortmund University. Procedia Manufacturing, 26, 1349-1360.
Grodotzki, J., Upadhya, S., & Tekkaya, A. E. (2021). Engineering education amid a global pandemic. Advances in Industrial and Manufacturing Engineering, 3, 100058.Harry, E., & Edward, B. (2005). Making real virtual lab. The Science Education Review, 4(1), 2-11.
Harward, V. J., Del Alamo, J. A., Lerman, S. R., Bailey, P. H., Carpenter, J., DeLong, K., & Zych, D. (2008). The ilab shared architecture: A web services infrastructure to build communities of internet accessible laboratories. Proceedings of the IEEE, 96(6), 931-950.
Heradio, R., de la Torre, L., & Dormido, S. (2016). Virtual and remote labs in control education: A survey. Annual Reviews in Control, 42, 1-10.
Hernandez-de-Menendez, M., Escobar Díaz, C. A., & Morales-Menendez, R. (2020). Engineering education for smart 4.0 technology: a review. International Journal on Interactive Design and Manufacturing (IJIDeM), 14(3), 789-803.
Hernández-de-Menéndez, M., Vallejo Guevara, A., & Morales-Menendez, R. (2019). Virtual reality laboratories: a review of experiences. International Journal on Interactive Design and Manufacturing (IJIDeM), 13(3), 947-966.
Hounshell, P., B. & Hill, S., R. (1989). “The microcomputer and achievement and attitudes in high school biology”. Journal of Research in Science Teaching, 26,6,543-549
Huang, C. (2004). Virtual labs: E-learning for tomorrow. PLoS Biology, 2(6), e157.
Kang, D., & Park, M. J. (2017). Competitive prospects of graduate program on the integration of ICT superiority, higher education, and international aid. Telematics and Informatics, 34(8), 1625-1637.
Kitchenham, B., & Charters, S. (2007). Guidelines for performing systematic literature reviews in software engineering. Software Engineering Group, School of Computer Science and Mathematics, Keele University1-57. https://doi.org/10.1145/1134285.1134500.
Kumar, V. V., Carberry, D., Beenfeldt, C., Andersson, M. P., Mansouri, S. S., & Gallucci, F. (2021). Virtual reality in chemical and biochemical engineering education and training. Education for Chemical Engineers, 36, 143-153.
Limniou, M., Papadopoulos, N., Giannakoudakis, A., Roberts, D. & Otto, O. (2007). The integration of a viscosity simulator in a chemistrylaboratory chemistry, Education Research and Practice, 8,2,220-231
Marangunić, N., & Granić, A. (2015). Technology acceptance model: A literature review from 1986 to 2013. Universal Access in the Information Society, 14(1), 81-95. https:// doi.org/10.1007/s10209-014-0348-1.
 Memarian, M. (2021a). Microwave engineering course. Tehran, Iran: Sharif University of Technology [in Persian].
Memarian, M. (2021b). Fields and waves course. Tehran, Iran: Sharif University of Technology [in Persian].
Memarian, M., Bashghazi, S. (2022). Designing and implementing a new virtual course “Simulation Laboratory in Electromagnetism”. Iranian Journal of Engineering Education, 24(94), 1-22. [in Persian]. 
Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., G. Altman, D. (2009).” Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses”: the PRISMA statement BMJ 2009; 339 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.b2535 (Published 21 July 2009) Cite this as: BMJ 2009;339:b2535.
Moreira, F., Ferreira, M. J., Santos, C. P., & Durão, N. (2017). Evolution and use of mobile devices in higher education: A case study in Portuguese higher education institutions between 2009/2010 and 2014/2015. Telematics and Informatics, 34(6), 838-852.
Muthusamy, K., Kumar, P. R., & Latif, S. R. S. A. (2010). Virtual laboratories in engineering education. Asian Journal of Distance Education, 3(2), 55-58.
National Research Council US. (2005). America’s lab report: Investigations in high school science. S. R. Singer, M. L. Hilton, & H. A. Schweingruber (Eds.). Washington, DC: National Academies Press.
Nedic, Z., Machotka, J., & Nafalski, A. (2003). Remote laboratories versus virtual and real laboratories. Vol. 1, pp. T3E-T3E. IEEE.
Nickerson, J. V., Corter, J. E., Esche, S. K., & Chassapis, C. (2007). A model for evaluating the effectiveness of remote engineering laboratories and simulations in education. Computers & Education, 49(3), 708-725.
Ntinda, M. N., Haiduwa, T., & Kamati, W. (2021). Development and analysis of virtual laboratory as an assistive tool for teaching grade 8 physical science classes. Intelligent Analytics With Advanced Multi-Industry Applications (pp. 326-349). IGI Global.
 Palloff, R.M., & Pratt, K. (2001). Lessons from the cyberspace classroom: The realities of online teaching. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
Pimentel, J. R. (1999). Design of net-learning systems based on experiential learning. Journal  of Asynchronous Learning Networks 3(2), 64-90
Potkonjak, V., Gardner, M., Callaghan, V., Mattila, P., Guetl, C., Petrović, V. M., & Jovanović, K. (2016). Virtual laboratories for education in science, technology, and engineering: a review. Computers & Education, 95, 309-327.
Ramirez, G. M., Collazos, C. A., & Moreira, F. (2018). All-Learning: the state of the art of the models and the methodologies educational with ICT. Telematics and Informatics, 35(4), 944-953.
Reeves, S. M., & Crippen, K. J. (2021). Virtual laboratories in undergraduate science and engineering courses: A systematic review, 2009–2019. Journal of Science Education and Technology, 30(1), 16-30.
Safavi, A., Salehi, S., Motamidi, M., Kikha, E., Naqvi, V., Ghaffari, H. (2007). Iran’s first virtual and remote laboratory for control engineers: Vajra design Iranian Journal of Engineering Education,9(34),115-129. [In Persian].
Salmerón-Manzano, E., & Manzano-Agugliaro, F. (2018). The higher education sustainability through virtual laboratories: The Spanish University as case of study. Sustainability, 10(11), 4040.
Sánchez, J., Esquembre, F., Martín, C., Dormido, S., Dormido-Canto, S., Canto, R. D., & Urquia, A. (2005). Easy java simulations: an open-source tool to develop interactive virtual laboratories using matlab/simulink. International Journal of Engineering Education, 21(5), 798.
Scheckler, R. K. (2003). Virtual labs: a substitute for traditional labs? International Journal of Developmental Biology, 47(2-3), 231-236.
Selmer, A., Kraft, M., Moros, R., and Colton, C. (2007). Weblabs in chemical engineering education. Education for Chemical Engineers, 2(1), 38–45.
Soliman, M., Pesyridis, A., Dalaymani-Zad, D., Gronfula, M., & Kourmpetis, M. (2021). The application of virtual reality in engineering education. Applied Sciences, 11(6), 2879.
Song, G., Olmi, C., and Bannerot, R. (2007). Enhancing vibration and controls teachings with remote laboratory experiments. Proc. American Society for Engineering Education Annual Conference & Exposition, ASEE.
Staker, H., & Horn, M. B. (2012). Classifying k-12 blended learning. innosight institute, CA,
USA.Retrieved from http://www.innosightinstitute.org/innosight/wp content/uploads/2012/05/Classifying-K-12-blended-learning2.pdf
Stefanovic, M. (2013). The objectives, architectures and effects of distance learning laboratories for industrial engineering education. Computers & Education, 69, 250-262.
Tatli, Z., & Ayas, A. (2010). Virtual laboratory applications in chemistry education. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 9, 938-942.
Tiwari, R., & Singh, K. (2011). Virtualisation of engineering discipline experiments for an Internet-based remote laboratory. Australasian Journal of Educational Technology, 27(4), 671-692.
Villar-Zafra, A., Zarza-Sánchez, S., Lázaro-Villa, J. A., & Fernández-Cantí, R. M. (2012, July). Multiplatform virtual laboratory for engineering education. 2012 9th International Conference on Remote Engineering and Virtual Instrumentation (REV) (pp. 1-6). IEEE.
Walton, P., H. (2002). On the use of chemical demonstrations in lectures, The Royal Society Of Chemistry Journal, 6,1,22-27.
Wang, P., Wu, P., Wang, J., Chi, H. L., & Wang, X. (2018). A critical review of the use of virtual reality in construction engineering education and training. International Journal of Environmental Research and Public Health, 15(6), 1204.
Woodfield, B. F., Andrus, M. B., Andersen, T., Miller, J., Simmons, B., Stanger, R., & Bodily, G. (2005). The virtual chemLab project: A realistic and sophisticated simulation of organic synthesis and organic qualitative analysis. Journal of Chemical Education, 82(11), 1728.
Zahedi, M., Shahin, M., & Babar, M. A. (2016). A systematic review of knowledge sharing challenges and practices in global software development. International Journal of Information Management, 36(6), 995-1019. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt. 2016.06.007.