نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی/دانشگاه صنعتی شریف

2 استاد/دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

برگزاری کارگاه‌های مهارت‌افزایی کوتاه‌مدت می‌تواند فرصتی مناسب برای افزایش عملکرد و توسعه توانمندی‌های افراد متخصص برای رشد و توسعه همه‌جانبه جامعه باشد. هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی برگزاری کارگاه‌های مهارت‌افزایی کوتاه‌مدت تعمیرات گیربکس اتوماتیک خودرو به مدت سه سال برای جامعه آماری 142 نفره می‌باشد. ابتدا الزامات و مقدمات برگزاری کارگاه مهارت‌افزایی استاندارد در چهار سطح نیازسنجی، برنامه‌ریزی، اجرا و ارزشیابی اثربخشی آموزشی انجام شد. پس از آن با انتخاب تربیت مدرسین حائز شرایط و آموزش آنها و کسب شرایط تخصصی موردنیاز، طی بازه زمانی سه‌ساله به آموزش و پایش وضعیت 142 نفر از افرادی که در این کارگاه‌ها شرکت کرده بودند، پرداخته شد. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که فقط 42 درصد از این جامعه آماری در حوزه تخصصی مذکور به ادامه فعالیت پرداختند و 58 درصد به دلایل مختلف از ادامه فعالیت باز ماندند. تنها 22 درصد موفق به کسب نمرات خوب و عالی ارزیابی سطح نتایج بر مبنای الگوی ارزیابی کرک پاتریک شدند. 20 درصد از افراد همچنان در این حوزه تخصصی شاغل هستند درحالی‌که نمرات ارزیابی سطح نتایج آنها در حد ضعیف و متوسط باقیمانده است و انگیزه‌ای به بهبود سطح ارزیابی خود ندارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

EFFECTIVENESS OF SHORT-TERM SKILLS TRAINING WORKSHOP FOR AUTOMATIC TRANSMISSION BASED ON KIRKPATRICK EVALUATION MODEL

نویسندگان [English]

  • Sayyad Nasiri 1
  • SHAHRIYAR KABOLI 2

1 Faculty member/Sharif University of Technology

2 PROFESSOR/SHARIF UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

چکیده [English]

Holding short-term skill enhancement workshops can be a good opportunity to increase the performance and develop the abilities of experts for the all-round growth and development of society. The purpose of the present research is to investigate the effectiveness of holding short-term skill enhancement workshops for automatic transmission repairs for three years and for a statistical population of 142 people. First, the requirements and preparations for holding a standard skill enhancement workshop at four levels of needs assessment, planning, implementation and evaluation of training effectiveness were carried out. After that, by selecting qualified instructors and training them and obtaining the required specialized qualifications, 142 people who participated in these workshops were trained and monitored over a period of three years. The results show that only 42% of this statistical population continued to work in the aforementioned specialized field and 58% stopped working for various reasons. Only 22% managed to achieve good and excellent scores based on Kirkpatrick’s evaluation model. 20% of the people are still working in this specialized field, while their evaluation scores remain weak and average, and they have no motivation to improve their evaluation level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Training workshop
  • needs assessment
  • planning
  • Kirkpatrick’s evaluation
  • skill enhancement
Abtahi, H. (1989). Training and human resource development, Institute for study and planning education, industrial development and renovation organization of Iran(IDRO).
Asefi, M., Salkhi Khasraghi, S. (2017). A model to enhance creativity in education of design studios in the discipline of architectural engineering, Iranian Journal of Engineering Education, 73, 67-87 [In Persian].
Dosti, H., Khorasani, A., Mohammadbeigi, Y. (2013). Measuring training effectiveness of skill-based training in the industry sector, Iranian Journal of Engineering Education, 58, 47-65 [In Persian].
Enzebati, M., Hojjat Panah Montazeri, N. (2013). A QFD-based model for designing the “curriculum” and a case study, Iranian Journal of Engineering Education, 59, 59-73 [In Persian].
Hosseininia, GH., Ataie, P., Yaghoubi Farani, A. (2017). An assessment of students’ entrepreneurial skills and characteristics and the impact on their entrepreneurial intention: a case of skill applied science enters, Iranian Journal of Engineering Education, 73, 25-44 [In Persian].
Iran Technical and Vocational Training Organization. (2018). Executive instructions of the regulations on the method of establishment and administration of free technical and vocational schools, [In Persian].
Jabehdar Maralani, P. (2021). Investigation of the significant reduction in engineering applicant, Iranian Journal of Engineering Education, 87, 137-143 [In Persian].
Jalali Naeini, GH., Berelian, A. (2014). Effect of technical training courses on improving skill level of automobile production industry after sale services network personnel (case study: Saipa Yadak Organization), Iranian Journal of Engineering Education, 64, 117-134 [In Persian].
Kaboli, Sh., Nasiri, S., Haghshenas, H., Mottaghipour, M., Jahantigh Pak, A., Pircheraghi, GH., Arghavani Hadi, J.(2022). General workshop: a course for practical training or an introduction to engineering, Iranian Journal of Engineering Education, (Under Publication), [In Persian].
Kaveh, A., Mokhtareh, Sh. (2000). Efficient teaching and learning of geometric rigidity of structures, Iranian Journal of Engineering Education, 3, 63-78 [In Persian].
Khodaparasthaghi, A. (2005). New visions in engineering education: breaking from conventional models in creative approaches, Iranian Journal of Engineering Education, 28 [In Persian]. 
Memarian, H. (2011). Accreditation process of Iran’s engineering education programs, Iranian Journal of Engineering Education, 50, 33-61 [In Persian].
Memarian, H. (2017). Faculty development for iranian engineering education programs, Iranian Journal of Engineering Education, 75, 55-73 [In Persian].
National Information System for Laws and Regulations of the Country. (2015). Regulations for Specialized and Technical Occupations at https://dotic.ir/news/516.
Patrick, D. L. (1994). The four level of evaluation, available at https://educationaltechnology.net/kirkpatrick-model-four-levels-learning-evaluation/.
Patrick, D. L. (1998). Evaluating training program, San Francisco.
Sadeghi, M., M., Erfanian Khanzadeh, H., Vahabzadeh, H. (2019). Evaluation and assessment of effectiveness of specialized training courses of Iranian railways system based on Kerkpatrick’s model, Iranian Journal of Engineering Education, 79, 43-62 [In Persian].