نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی/دانشگاه صنعتی شریف

2 استاد/دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

برگزاری کارگاه‌های مهارت‌افزایی کوتاه مدت می‌تواند فرصتی مناسب برای افزایش عملکرد و توسعه توانمندی‌های افراد متخصص برای رشد و توسعه همه جانبه جامعه باشد. هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی برگزاری کارگاه‌های مهارت‌افزایی کوتاه مدت تعمیرات گیربکس اتوماتیک خودرو به مدت سه سال برای جامعه آماری 142 نفره می باشد. ابتدا الزامات و مقدمات برگزاری کارگاه مهارت‌افزایی استاندارد در چهار سطح نیازسنجی، برنامه‌ریزی، اجرا و ارزشیابی اثربخشی آموزشی انجام شد. پس از آن با انتخاب تربیت مدرسین حائز شرایط و آموزش آنها و کسب شرایط تخصصی مورد نیاز، طی بازه زمانی سه ساله به آموزش و پایش وضعیت 142 نفر از افرادی که در این کارگاه‌ها شرکت کرده بودند، پرداخته شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که فقط 42 درصد از این جامعه آماری در حوزه تخصصی مذکور به ادامه فعالیت پرداختند و 58 درصد به دلایل مختلف از ادامه فعالیت باز ماندند. تنها 22 درصد موفق به کسب نمرات خوب و عالی ارزیابی سطح نتایج بر مبنای الگوی ارزیابی کرک پاتریک شدند. 20 درصد از افراد همچنان در این حوزه تخصصی شاغل هستند در حالیکه نمرات ارزیابی سطح نتایج آنها در حد ضعیف و متوسط باقیمانده است و انگیزه‌ای به بهبود سطح ارزیابی خود ندارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Short-term Skills Training Workshop for Automatic Transmission Based on Kirkpatrick Evaluation Model

نویسندگان [English]

  • Sayyad Nasiri 1
  • SHAHRIYAR KABOLI 2

1 Faculty member/Sharif University of Technology

2 PROFESSOR/SHARIF UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

چکیده [English]

Holding short-term skill enhancement workshops can be a good opportunity to increase the performance and develop the abilities of experts for the all-round growth and development of society. The purpose of present research is to investigate the effectiveness of holding short-term skill enhancement workshops for automatic transmission repairs for three years for a statistical population of 142 people. First, the requirements and preparations for holding a standard skill enhancement workshop at four levels of needs assessment, planning, implementation and evaluation of training effectiveness were carried out. After that, by selecting qualified instructors and training them and obtaining the required specialized qualifications, 142 people who participated in these workshops were trained and monitored over a period of three years. The results of this research show that only 42% of this statistical population continued to work in the aforementioned specialized field and 58% stopped working for various reasons. Only 22% managed to achieve good and excellent scores based on Kirkpatrick's evaluation model. 20% of people are still working in this specialized field, while their evaluation scores remain weak and average, and they have no motivation to improve their evaluation level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Training Workshop
  • Needs Assessment
  • Planning
  • Kirkpatrick's Evaluation
  • Skill Enhancement