نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه آموزشی علوم تربیتی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

2 گروه علوم تربیتی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

3 گروه علوم تربیتی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

4 استاد گروه اقتصاد دانشگاه ارومیه،

10.22047/ijee.2023.361381.1938

چکیده

سواد مالی و درک مفاهیم آن برای دانشجویان اهمیت ویژه‌ای دارد زیرا، تصمیمات رفتاری و مالی اتخاذ شده توسط آن‌ها تاثیر بسزایی بر وضعیت مالی و شغلی آنان در آینده دارد. ﺑـﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس، هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه علی آموزش اقتصاد با سواد مالی، مهارت‌های تصمیم‌گیری و قصد کارآفرینی دانشجویان فنی و مهندسی می‌باشد. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از نوع توصیفی مبتنی بر مدل‌یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری مورد مطالعه دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه ارومیه به تعداد 2733 نفر می‌باشد که به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای، 338 نفر انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده‌های پژوهش پرسشنامه می‌باشد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها ابتدا شاخصهای متغیرهای پژوهش با استفاده از روش تحلیل تناظر چندگانه بوسیله نرم افزار XLSTAT 2019 محاسبه و سپس مدل مورد نظر با استفاده از مدل‌یابی معادلات ساختاری تعمیم یافته توسط نرم افزار Stata 17 برآورد شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که، آموزش اقتصاد بر سواد مالی دانشجویان تاثیر مثبت و معناداری داشته و آموزش اقتصاد از طریق سواد مالی بر مهارت‌های تصمیم‌گیری (ترجیحات ریسک، ترجیحات اجتماعی و باورهای احتمالی) و قصد کارآفرینی دانشجویان تاثیر دارد. اما نقش تعدیلگری وضعیت اجتماعی اقتصادی در رابطه آموزش اقتصاد و سواد مالی مورد تایید قرار نگرفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the causal relationship between economics education and financial literacy, decision-making skills and entrepreneurial intention of technical and engineering students

نویسندگان [English]

  • Azizeh Pashaei 1
  • Mohammad Hassani 2
  • Behnaz Mohajeran 3
  • kiumars Shahbazi 4

1 - Ph.D. Student, Department of Educational Sciences, Urmia University, Urmia, Iran.

2 Department of Educational Sciences, Urmia University, Urmia, Iran

3 Department of Educational Sciences, Urmia University, Urmia, Iran

4 Professor, Department of Economic Sciences, Urmia University, Urmia, Iran

چکیده [English]

Financial literacy and understanding its concepts is of particular importance for students because the financial decisions made by them have a significant impact on their financial situation in the future. Based on this, the aim of the present study is to investigate the causal relationship between economics education and financial literacy, decision-making skills and entrepreneurial intention of students. This research is descriptive based on structural equation modeling in terms of applied purpose. The statistical population under study is 2733 students of Urmia University, of which 338 were selected by stratified random sampling. The tool for collecting research data is a questionnaire. For data analysis, the indicators of research variables were calculated using the multiple correlation analysis method by XLSTAT 2019 software, and then the target model was estimated using generalized structural equation modeling by Stata 17 software. The findings of the research showed that economics education has a positive and significant effect on students' financial literacy, and economics education through financial literacy has an effect on students' decision-making skills (risk preferences, social preferences and possible beliefs) and entrepreneurial intention of students. students. However, the moderating role of socioeconomic status in relation to economic education and financial literacy was not confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economics education
  • financial literacy
  • decision making
  • entrepreneurial intention
  • socio-economic status