نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران - دانشکده فنی

2 دانشگاه تهران

10.22047/ijee.2023.384049.1962

چکیده

چالش‌های آموزش الکترونیکی درس احتمال و آمار مهندسی با مطالعه‌ای آمیخته بررسی شده است. در این راستا، دیدگاه استادان و دانشجویان این درس در دانشکدگان فنی دانشگاه تهران، در دو نیمسال تحصیلی 2-1399و 1-1400، جمع‌آوری و بررسی شده است. به این منظور، پرسشنامه‌ای شامل 16 پرسش برای مصاحبۀ نیمه‌ساختاریافته با استادان و پرسشنامه‌ای شامل 5 پرسش باز پاسخ، 13 پرسش طیف لیکرت و یک پرسش چندگزینه‌ای برای دانشجویان تدوین شد. دیدگاه استادان با تحلیل موضوعی و کدگذاری استقرایی بررسی شد. دیدگاه دانشجویان دو نیمسال نیز بر پایۀ آزمون‌های آماری ارزیابی و مقایسه شد. تحلیل همبستگی پاسخ‌های دانشجویان نیز انجام شد. از دیدگاه استادان، چالش‌ها را می‌توان به دسته‌های چالش‌های ارزیابی، کاهش تعاملات، نبود زیرساخت مناسب، کمبود امکانات دانشجویان و استادان، نبود فرهنگ آموزش الکترونیکی، رواج تقلب، چالش‌های ارائۀ محتوا به‌صورت همزمان و ناهمزمان، زمان‌بر و انرژی‌بر بودن نسبت به آموزش حضوری و چالش‌های عدم حضور فیزیکی در دانشگاه، تقسیم‌بندی کرد. همچنین، عمدۀ انتقادهای دانشجویان دربارۀ افزایش تکالیف و آزمون‌ها، کیفیت زیرساخت‌های فناوری، کاهش پویایی کلاس، عدم توجه به کیفیت محتواهای ارائه‌شده، عادلانه نبودن ارزیابی‌ها، سخت‌تر شدن آزمون‌ها و کاهش زمان پاسخگویی، کاهش تعاملات، انگیزه و نشاط در کلاس و نبود حل تمرین کافی گزارش شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the challenges of electronic education in the course of “engineering probability and statistics”

نویسندگان [English]

  • S. Mahmoud Taheri 1
  • Arezoo Mohammadi 2

1 University of Tehran

2 University of Tehran

چکیده [English]

The challenges of electronic education in engineering probability and statistics are investigated with a mixed study. The views of teachers and students in the College of Engineering of the University of Tehran have been analyzed in the two academic semesters 2021-2 and 2022-1. For this purpose, A interview was conducted with the teachers and a questionnaire was developed for students. The teacher's opinions are analyzed by thematic analysis and inductive coding. Student'`s views are evaluated and compared based on statistical tests for two different semesters. A correlation analysis is performed on the student’s answers. From the opinions of teachers, the challenges are evaluation challenges, reduction of interactions, lack of proper infrastructure, lack of facilities, lack of culture, the prevalence of cheating, challenges of presenting content simultaneously and asynchronous energy consuming, and the challenges of not being physically present. the challenges of the students include the increase in the number of assignments and tests, the quality of the technology infrastructure, the decrease in the class dynamics, the lack of attention to the diversity and quality of the content, the unfairness of the evaluations, the reduction of interactions, motivation, enthusiasm in the class and it is not possible to solve enough exercises.

کلیدواژه‌ها [English]

  • E-learning
  • engineering probability and statistics
  • hypothesis testing
  • mixed research
  • College of Engineering of University of Tehran