نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس مسئول آموزش مجازی

2 استاد گروه آموزشی مدیریت آموزشی - گروه آموزشی مدیریت آموزشی دانشکده مدیریت

3 استادیار گروه آموزشی مدیریت آموزشی دانشکده مدیریت

4 استاد گروه آموزشی مدیریت آموزشی دانشکده مدیریت

چکیده

چکیده:
یکی از مقوله‌های مهم در نظام آموزش و پرورش فرایند یاددهی و یادگیری است که تمامی فعالیت‌های آموزش و پرورش به منظور بسترسازی مناسب برای تحقق این فرایند انجام می‌شود. این پژوهش با هدف شناسایی مولفه‌های موثر بر فرایند یاددهی- یادگیری، برای تربیت دانشجویان فنی مهندسی کارآمد با قابلیت اشتغال‌ بالا انجام شد.
رویکرد این پژوهش کیفی از نوع پدیدارشناسی و روش تحلیل محتوای طبقه‌بندی بود. مشارکت‌کنندگان به روش هدفمند انتخاب شدند و با 15 نفر مطلع که تجربه زیسته در زمینه آموزش مهندسی داشتند، مصاحبه عمیق انجام شد. همچنین اسناد 11 دانشگاه، موسسه و کالج فعال در آموزش مهندسی با ویژگی اشتغالپذیری بالا مورد تحلیل قرار گرفت.
نتایج حاصل از پژوهش 6 مقوله اصلی شامل: روش تدریس، با 16 مولفه؛ برنامه درسی با 8 مولفه؛ ویژگی استاد و نحوه ارتباط با دانشجو با 11 مولفه؛ ارزشیابی با 3 مولفه؛ تقویت مهارتها و ویژگی‌هایی که در کلاس باید به توسعه آن توجه شود با 13 مولفه؛ خدمات پشتیبانی یادگیری با 14 مولفه از یافته‌های این پژوهش هستند. این پژوهش نشان می‌دهد عوامل داخلی متعددی بر اثربخشی فرایند یاددهی- یادگیری و کارآمدی دانشجویان فنی و مهندسی اثر دارند که لازم است همه آنها با هم مورد توجه قرارگیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identifying the components affecting the teaching-learning process for educating efficient engineering students with high employability

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Jamali 1
  • Hamidreza Arasteh 2
  • Hosein Abasiyan 3
  • Bijan Abdollahi 4

1 Virtual Education Expert

2 Professor of Educational Administration - Educational Administration Faculty of Management

3 Assistant Professor of Educational Administration Faculty of Management

4 Professor of Educational Administration Faculty of Management

چکیده [English]

Abstract:
Objective: One of the important categories in education is the process of teaching and learning, which is all educational activities to lay the right foundation for the realization of this process. This study aimed to identify the components affecting the teaching-learning process for the training of efficient engineering technical students with high employability.
Materials and methods: In this research, a qualitative approach and content analysis method were used. The study participants were purposefully selected and a semi-structured interview was conducted with 15 informants people who had lived experience in engineering education. Also, the documents of 11 universities and colleges active in engineering education with high employability were analyzed.
Results and Discussion: Includes 6 categories or domain : Teaching method, with 16 subcategories or dimension; Curriculum with 8 subcategories; Characteristics of the teacher and how to communicate with the student with 11 subcategories; Evaluation with 3 subcategories; Strengthening skills and characteristics that should be considered in the classroom with 13 subcategories; Learning support services with 14 subcategories. This study showed that several factors affect the effectiveness of the teaching-learning process that should be considered by policy makers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • teaching-learning process
  • engineering students
  • efficiency and employability