نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری .رشته مدیریت آموزش عالی. گروه علوم تربیتی. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه سراسری ارومیه. ارومیه. ایران.

2 استاد گروه علوم تربیتی. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه سراسری ارومیه. ارومیه. ایران

3 عضو هیئت علمی گروه علوم تربیتی . دانشکده ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه سراسری ارومیه. ایران

4 ااستادیار، گروه انرژی، پژوهشگاه مواد و انرژی، کرج، ایران

10.22047/ijee.2023.392889.1972

چکیده

هدف پژوهش، بررسی تاثیر کیفیت برنامه درسی دوره کارشناسی بر قصد کارآفرینی دانشجویان، با درنظرگرفتن نقش میانجی الهام کارآفرینانه و خلاقیت کارآفرینانه‌ بوده‌است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و مبتنی بر تحلیل معادلات ساختاری است. جامعه آماری این پژوهش، دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه سراسری ارومیه در نیمسال اول سال‌تحصیلی 1401- 1402 در سه دانشکده فنی و مهندسی، هنر، معماری و شهرسازی و کشاورزی بوده و 341 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای به عنوان نمونه در پژوهش شرکت داشتند. برای گردآوری داده‌ها از پرسش‌نامه استفاده شده است که پایایی و روایی این پرسشنامه‌ها تایید شد. نتایج حاکی از آن بود که بین کیفیت برنامه درسی دوره کارشناسی با قصد کارآفرینی رابطه مثبت و معناداری برقرار است (01/0P<) و الهام کارآفرینانه (01/0P<) و خلاقیت کارآفرینانه (01/0P<) نیز در این رابطه نقش میانجی دارند. از این‌رو توصیه می‌شود که در مطالعه زیرساخت‌های مقاصد کارآفرینی و نیز در سیاست‌گذاری‌های آموزشی و توسعه‌ای این حیطه، توجه به کیفیت برنامه درسی دانشگاه‌ها از نظر ارتباط با صنعت و نیز توسعه مهارت‌های کارآفرینانه در کنار آگاهی از پایه‌های فردی و محیطی و به منظور گسترش قصد عاطفی و شناختی دانشجویان در تبدیل شدن به فردی کارآفرین، مدنظر قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Modeling The Effect Of Curriculum Quality On Students' Entrepreneurial Intention: The Mediating Role Of Entrepreneurial Inspiration And Entrepreneurial Creativity

نویسندگان [English]

  • mahdieh khalili khezrabadi 1
  • mohammad hassani 2
  • behnaz mohajeran 3
  • Reza Fathi 4

1 PhD student. Higher education administration. department of Education. Faculty of Literature and Humanities. Urmia University. urmia. iran

2 professor, Department of Education. Faculty of Literature and Humanities, Urmia University, Urmia. Iran

3 faculty member of the department of education, Faculty of Literature and Humanities, Urmia university, Urmia, Iran

4 Faculty member of Management Department, Faculty of Humanities, University of Meybod. Iran

چکیده [English]

The purpose of study was to investigate the effect of undergraduate curriculum quality on students' entrepreneurial intention, considering the role of mediators of entrepreneurial inspiration and entrepreneurial creativity. The research was an applied research and based on the analysis of structural equations. The statistical population was undergraduate students of Urmia National University in the first semester of the academic year 2022-2023 in faculties of engineering, art and agriculture. Questionnaires was used to collect data and the reliability and validity of them were confirmed and randomly distributed to the students. Finally 341 questionnaires were examined. The results indicated that there is a positive and significant relationship between the Curriculum Quality and Entrepreneurial Intentions (P<0.01). Entrepreneurial Inspiration (P<0.01) and Entrepreneurial Creativity (P<0.01) also play a mediating role in this relationship. It is recommended that in the study of the infrastructure of entrepreneurial purposes and in the educational and developmental policies of this field, attention should be paid to Curriculum Quality in terms of connection with the industry and the development of entrepreneurial skills with the knowledge of individual and environmental foundations and in order to expand The emotional and cognitive intention of students to become an entrepreneur should be considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurial Intention
  • Curriculum Quality
  • Entrepreneurial Inspiration
  • Entrepreneurial Creativity