نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری .رشته مدیریت آموزش عالی. گروه علوم تربیتی. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه سراسری ارومیه. ارومیه. ایران.

2 استاد گروه علوم تربیتی. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه سراسری ارومیه. ارومیه. ایران

3 عضو هیئت علمی گروه علوم تربیتی . دانشکده ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه سراسری ارومیه. ایران

4 ااستادیار، گروه انرژی، پژوهشگاه مواد و انرژی، کرج، ایران

چکیده

هدف پژوهش، بررسی تأثیر کیفیت برنامه درسی دوره کارشناسی بر قصد کارآفرینی دانشجویان، با درنظرگرفتن نقش میانجی الهام کارآفرینانه و خلاقیت کارآفرینانه بوده است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و مبتنی بر تحلیل معادلات ساختاری است. جامعه آماری این پژوهش، دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه سراسری ارومیه در نیمسال اول سال تحصیلی 1402-1401 در سه دانشکده فنی و مهندسی، هنر، معماری و شهرسازی و کشاورزی بوده و 341 نفر به روش نمونه‏گیری تصادفی طبقه‏ای به عنوان نمونه در پژوهش داشتند. برای گردآوری داده‏ ها از پرسش‏نامه‌ای استفاده شده است که پایایی و روایی این پرسش‏نامه ‏ها تأیید شد. نتایج حاکی از آن بود که بین کیفیت برنامه درسی دوره کارشناسی با قصد کارآفرینی رابطه مثبت و معناداری برقرار است (0.01>P) و الهام کارآفرینانه (0.01>P) و خلاقیت کارآفرینانه (0.01>P) نیز در این رابطه نقش میانجی دارند. از این‏رو توصیه می ‏شود که در مطالعه زیرساخت‏ های مقاصد کارآفرینی و نیز در سیاست‏گذاری‏ های آموزشی و توسعه ‏ای این حیطه، توجه به کیفیت برنامه درسی دانشگاه‏ها از نظر ارتباط با صنعت و نیز توسعه مهارت‏ های کارآفرینانه در کنار آگاهی از پایه‏ های فردی و محیطی و به منظور گسترش قصد عاطفی و شناختی دانشجویان در تبدیل شدن به فردی کارآفرین، مدنظر قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Modeling The Effect Of Curriculum Quality On Students’ Entrepreneurial Intention: The Mediating Role Of Entrepreneurial Inspiration And Entrepreneurial Creativity

نویسندگان [English]

  • mahdieh khalili khezrabadi 1
  • mohammad hassani 2
  • behnaz mohajeran 3
  • Reza Fathi 4

1 PhD student. Higher education administration. department of Education. Faculty of Literature and Humanities. Urmia University. urmia. iran

2 professor, Department of Education. Faculty of Literature and Humanities, Urmia University, Urmia. Iran

3 faculty member of the department of education, Faculty of Literature and Humanities, Urmia university, Urmia, Iran

4 Faculty member of Management Department, Faculty of Humanities, University of Meybod. Iran

چکیده [English]

.The purpose of study was to investigate the effect of undergraduate curriculum quality on students’ entrepreneurial intention, considering the role of mediators of entrepreneurial inspiration and entrepreneurial creativity. The study was an applied research and based on the analysis of structural equations. The statistical population was undergraduate students of Urmia National University in the first semester of the academic year 2022-2023 in faculties of engineering, art and agriculture. A questionnaire was used to collect data and the reliability and validity of it was confirmed and randomly distributed to the students. Finally 341 questionnaires were examined. The results indicated that there is a positive and significant relationship between the curriculum quality and entrepreneurial intentions (P<0.01). Entrepreneurial inspiration (P<0.01) and entrepreneurial creativity (P<0.01) also play a mediating role in this relationship. It is recommended that in the study of infrastructure of entrepreneurial purposes and in the educational and developmental policies, attention should be paid to curriculum quality in terms of connection with the industry. For development of entrepreneurial skills with the knowledge of individual and environmental foundations, expansion of the emotional and cognitive intention of students to become an entrepreneur should be considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurial intention
  • curriculum quality
  • entrepreneurial inspiration
  • entrepreneurial creativity
Abdelfattah, F., Al Halbusi, H., & Al-Brwani, R. M. (2022). Influence of self-perceived creativity and social media use in predicting E-entrepreneurial intention. International Journal of Innovation Studies, 6 (3), 119-127.
Abedini Baltork, M., & Kamali Ardakani, H. (2020). Identifying and ranking factors affecting the educational quality of the undergradute educational sciences using the fuzzy VIKOR approach (Case study: University of Mazandaran). New Educational Approaches, 15 (2), 179-194. [in Persian].
Ahmed, T., Chandran, V. G. R., Klobas, J. E., Liñán, F., & Kokkalis, P. (2020). Entrepreneurship education programmes: How learning, inspiration and resources affect intentions for new venture creation in a developing economy. The International Journal of Management Education, 18 (1), 100327.
Akhter, A., Karim, M. M., & Islam, K. M. (2022). The impact of creativity and innovativeness on digital entrepreneurship: Empirical evidence from Bangladesh. The Journal of Asian Finance, Economics and Business, 9 (3), 77-82.
Amabile, T. M. (1997). Entrepreneurial creativity through motivational synergy. The Journal of Creative Behavior, 31 (1), 18-26.Amabile, T. M. (2018). Creativity in context: Update to the social psychology of creativity. Routledge.
Anjum, T., Heidler, P., Amoozegar, A., & Anees, R. T. (2021). The impact of entrepreneurial passion on the entrepreneurial intention; moderating impact of perception of university support. Administrative Sciences, 11 (2), 45.
Bameri, M., salimi, G., Marzooqi, R., Safavi, S. A., & Mohammadi, M. (2023). Competencies of engineering students and equirements of universities and higher education centers to adapt to Industry 4.0: A study based on the meta-synthesis. Iranian Journal of Engineering Education, 24 (96), 1-30. [in Persian].
Barakat, S., Boddington, M., & Vyakarnam, S. (2014). Measuring entrepreneurial self-efficacy to understand the impact of creative activities for learning innovation. The International Journal of Management Education, 12 (3), 456-468.
Batchelor, J. H., & Burch, G. F. (2012). Creative individuals and entrepreneurship: Is there an inherent attraction? Small Business Institute Journal, 8 (2), 1-11.
Béchard, J. P., & Grégoire, D. (2005). Entrepreneurship education research revisited: The case of higher education. Academy of Management Learning & Education, 4 (1), 22-43.
Bignetti, B., Santos, A. C., Hansen, P. B., & Henriqson, E. (2021). The influence of entrepreneurial passion and creativity on entrepreneurial intentions. RAM. Revista de Administração Mackenzie, 22, eRAMR210082.
Boysen, M. S. W., Jansen, L. H., & Knage, M. (2020). To share or not to share: a study of educational dilemmas regarding the promotion of creativity and innovation in entrepreneurship education. Scandinavian Journal of Educational Research, 64 (2), 211-226.
Brown, J. L., Hammer, S. J., Perera, H. N., & McIlveen, P. (2022). Relations between graduates’ learning experiences and employment outcomes: A cautionary note for institutional performance indicators. International Journal for Educational and Vocational Guidance, 22 (1), 137-156.
Cui, J., Sun, J., & Bell, R. (2021). The impact of entrepreneurship education on the entrepreneurial mindset of college students in China: The mediating role of inspiration and the role of educational attributes. The International Journal of Management Education, 19 (1), 100296.
Diawati, P., Ausat, A. M. A., & Augustin, J. (2023). Creativity: How to develop an entrepreneurial attitude of creativity. Journal on Education, 5 (4), 11116-11122.
DiLiello, T. C., & Houghton, J. D. (2008). Creative potential and practised creativity: Identifying untapped creativity in organizations. Creativity and Innovation Management, 17 (1), 37-46.
Duong, C. D. (2023). Applying the stimulus-organism-response theory to investigate determinants of students’ social entrepreneurship: moderation role of perceived university support. Social Enterprise Journal.
Edwards-Schachter, M., García-Granero, A., Sánchez-Barrioluengo, M., Quesada-Pineda, H., & Amara, N. (2015). Disentangling competences: Interrelationships on creativity, innovation and entrepreneurship. Thinking Skills and Creativity, 16, 27-39.
Eid, R., Badewi, A., Selim, H., & El-Gohary, H. (2019). Integrating and extending competing intention models to understand the entrepreneurial intention of senior university students. Education+ Training.
Elliott, C., Mavriplis, C., & Anis, H. (2020). An entrepreneurship education and peer mentoring program for women in STEM: mentors’ experiences and perceptions of entrepreneurial self-efficacy and intent. International Entrepreneurship and Management Journal, 16 (1), 43-67.
Ewijk, A. V., & Aomar, R. A. (2016). Inspiration, self-awareness and entrepreneurial intentions: A mixed-method case study of postgraduate engineering students in the UAE.
Faranda, W. T., Clarke, T. B., & Clarke III, I. (2021). Marketing student perceptions of academic program quality and relationships to surface, deep, and strategic learning approaches. Journal of Marketing Education, 43 (1), 9-24.
Farashah, A. D. (2015). The effects of demographic, cognitive and institutional factors on development of entrepreneurial intention: Toward a socio-cognitive model of entrepreneurial career. Journal of International Entrepreneurship, 13 (4), 452-476.
Fathi Vajargah, K. (2015). Basic principles and concepts of curriculum planning, Tehran: Elm Ostadan. [in Persian].
Foolady, A., Rahmani, J., & Keshtiaray, N. (2020). Explaining the concept of transformational curriculum in view of its application in developing creativity of students in Iranian educational system. Journal of Research in Educational Science, 14 (49), 125-140. [in Persian].Gieure, C., Benavides-Espinosa, M. D. M., & Roig-Dobón, S. (2019). Entrepreneurial intentions in an international university environment. International journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 25 (8), 1605-1620.
Henseler, J., & Sarstedt, M. (2013). Goodness-of-fit indices for partial least squares path modeling. Computational Statistics, 28, 565-580.
Herman, E. (2018). Innovation and entrepreneurship for competitiveness in the EU: an empirical analysis. In Proceedings of the International Conference on Business Excellence, 12 (1), 425-435. Sciendo.
Iqbal, J., Yi, X., Ashraf, M. A., Chen, R., Ning, J., Perveen, S., & Imran, Z. (2022). How curriculum delivery translates into entrepreneurial skills: The mediating role of knowledge of information and communication technology. Plos one, 17 (5), e0265880.
Kalantari, E., Nourizadeh, M., & Arabiuin, A. (2019). Identifying and measuring factors affecting entrepreneurial intention in engineering students of Al-Zahra University. Research of Womens, 1 (1), 55-74. [in Persian].
Kerr, S. P., Kerr, W. R., & Xu, T. (2018). Personality traits of entrepreneurs: A review of recent literature. Foundations and Trends® in Entrepreneurship, 14 (3), 279-356.
Kousari, M., & Nouroozzadeh, R. (2010). Description of the charactteristics of the quadruplet elements undergraduate curriculum with emphasis on training entrepreneurship skills. Journal of Research and Planning in Higher Education, 15 (4 (54)), 1-18. [in Persian].
Kumar, R., & Shukla, S. (2022). Creativity, proactive personality and entrepreneurial intentions: examining the mediating role of entrepreneurial self-efficacy. Global Business Review, 23 (1), 101-118.
Laguía, A., Moriano, J. A., & Gorgievski, M. J. (2019). A psychosocial study of self-perceived creativity and entrepreneurial intentions in a sample of university students. Thinking Skills and Creativity, 31, 44-57.
Liñán, F., & Chen, Y. W. (2009). Development and cross-cultural application of a specific instrument to measure entrepreneurial intentions. Entrepreneurship Theory and Practice, 33 (3), 593-617.
Liu, H. C., Liang, C., Chang, C. C., Ip, C. Y., & Liang, C. T. (2021). Optimizing personality traits and entrepreneurial creativity to boost the precursors of social entrepreneurial intentions: Five studies in Taiwan. Journal of Social Service Research, 47 (1), 10-32.
Loon, M., & Bell, R. (2018). The moderating effects of emotions on cognitive skills. Journal of Further and Higher Education, 42 (5), 694-707.
Mahboubi, T., Karimi, S. b. A., & Mehboobi, K. (2017). Investigating the relationship between hidden curriculum and motivational beliefs and entrepreneurship of Payam Noor University students. Research in School and Virtual Learning, 3 (59), 101-109. [in Persian].
Martins, C. S. (2023). Making creative and entrepreneurial selves in education: The governing of Life in contemporary time. In cultural sustainability and arts education: International Perspectives on the Aesthetics of Transformation (pp. 79-95). Singapore: Springer Nature Singapore.
Milyavskaya, M., Ianakieva, I., Foxen-Craft, E., Colantuoni, A., & Koestner, R. (2012). Inspired to get there: The effects of trait and goal inspiration on goal progress. Personality and Individual Differences, 52 (1), 56-60.
Moemeke, C. D. (2013). Innovating science education for technical entrepreneurship: The curriculum dimension. Business & Entrepreneurship Journal, 2 (2), 39-46.
Mohammad Shafi, M., Nistani, M. Z., Mirshah-Jaafari, S. A., & Taqvai, V. (2020). Evaluation of curriculum quality in skill training; Case study: Shariati Technical and Vocational College of Architecture, Tehran. New Educational Approaches, 15 (1), 79-102. [in Persian].
Mohammadpour, S., Salarzehi, H., Kamalian, A. R., Yaghoubi, N. M., & Mehdi, M. (2021). Identifivation and analysis of the strategic drivers of entrepreneurial university using by cross impact analysis approach. Iranian Journal of Engineering Education, 23 (89), 133-156. [in Persian].
Monavarifard, F., Movahed Mohammadi, s.h., & Rezvanfar, A. (2019). Analyzing effects of curriculum components on entrepreneurial sprit of students, case study: Higher Education Applied Science centers in Alborz province. TO Entrepreneurial Research Approaches to Agriculture, 2, 2 (6), 1-14. [in Persian].
Moradi, M. A., Zali, M. R., & Parnian, R. (2015). The effect of social capital on entrepreneurial intention: The Case of MA students of the school of Electrical and Computer Engineering of Tehran University. Journal of EntrepreneurshiDevelopment, 8 (1), 1-19. [in Persian].
Murad, M., Li, C., Ashraf, S. F., & Arora, S. (2021). The influence of entrepreneurial passion in the relationship between creativity and entrepreneurial intention. International Journal of Global Business and Competitiveness, 16 (1), 51-60.
Nabi, G., Liñán, F., Fayolle, A., Krueger, N., & Walmsley, A. (2017). The impact of entrepreneurship education in higher education: A systematic review and research agenda. Academy of Management Learning & Education, 16 (2), 277-299.
Nabi, G., Walmsley, A., Liñán, F., Akhtar, I., & Neame, C. (2018). Does entrepreneurship education in the first year of higher education develop entrepreneurial intentions? The role of learning and inspiration. Studies in Higher Education, 43 (3), 452-467.
Nasiru, A., Keat, O. Y., & Bhatti, M. A. (2015). Influence of perceived university support, perceived effective entrepreneurship education, perceived creativity disposition, entrepreneurial passion for inventing and founding on entrepreneurial intention. Mediterranean Journal of Social Sciences, 6 (3), 88.
Naveed, R. T., Alhaidan, H., Al Halbusi, H., & Al-Swidi, A. K. (2022). Do organizations really evolve? The critical link between organizational culture and organizational innovation toward organizational effectiveness: Pivotal role of organizational resistance. Journal of Innovation & Knowledge, 7 (2), 100178.
Nguyen, T. T., Nguyen, L. T. P., Phan, H. T. T., & Vu, A. T. (2021). Impact of entrepreneurship extracurricular activities and inspiration on entrepreneurial intention: Mediator and moderator effect. SAGE Open, 11 (3), 21582440211032174.
Nielsen, S. L., Klyver, K., Evald, M. R., & Bager, T. (2021). Entrepreneurship in theory and practice: Paradoxes in Play. Edward Elgar Publishing.
Noor, N. H. M., & Malek, E. N. (2021). An application of Theory of Planned Behavior in determining student entrepreneurship intention. Jurnal Intelek, 16 (1), 207-214.
Oladian, M., Saif Naraghi, M., Naderi, A., & Shariatmadari, A. (2010). Investigating the factors affecting the development of entrepreneurship from the perspective of graduates of Tehran University and entrepreneurial managers of Tehran city in order to provide a suitable model for the curriculum of the bachelor’s course in educational sciences (educational management and planning). Educational Management Innovations (New Thoughts in Educational Sciences), 5 (2 (series 18)), 81-103. [in Persian].
Oleynick, V. C., Thrash, T. M., LeFew, M. C., Moldovan, E. G., & Kieffaber, P. D. (2014). The scientific study of inspiration in the creative process: Challenges and opportunities. Frontiers in Human Neuroscience, 8, 436.
Oreku, G. S. (2023). Deployment of  computer science curriculum: does that translate into entrepreneurial skills? mediating from ICT role. Journal of Education and Development, 7 (1), 11.
Pathak, S., & Goltz, S. (2021). An emotional intelligence model of entrepreneurial coping strategies. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 27 (4), 911-943.
Rahayuningsih, T. (2022). Effectiveness of entrepreneur education for entrepreneurial intention through creativity and entrepreneurial selfefficacy. In 4th International Conference on Educational Development and Quality Assurance (ICED-QA 2021) (pp. 347-351). Atlantis Press. 
Rebollo, F. V., & Ivars Baidal, J. A. (2004). Sustainability indicators in Spanish tourism. Plicy, University of Alicante.
Ridley, D., Davis, B., & Korovyakovskaya, I. (2017). Entrepreneurial mindset and the university curriculum. Journal of Higher Education Theory and Practice, 17 (2), 79.
Robinson, S., & Stubberud, H. A. (2014). Teaching creativity, team work and other soft skills for entrepreneurship. Journal of Entrepreneurship Education, 17 (2), 186.
Rodrigues, A. P., Jorge, F. E., Pires, C. A., & António, P. (2019). The contribution of emotional intelligence and spirituality in understanding creativity and entrepreneurial intention of higher education students. Education+ Training, 61 (7/8), 870-894.
Rumble, R., & Minto, N. A. (2017). How to use analogies for creative business modelling, Journal of Business Strategy.
Runco, M. A., & Pritzker, S. R. (Eds.). (2020). Encyclopedia of creativity. Academic press.
Salehi, L., Manuri Fard, F., & Mohammadi, Y. (2016). Curriculum components on the entrepreneurial self-efficacy of Alborz agricultural scientific-applied higher education centers. Agricultural Education Management Research, 8 (39), 16-27. [in Persian].
Shirokova, G., Osiyevskyy, O., Morris, M. H., & Bogatyreva, K. (2017). Expertise, university infrastructure and approaches to new venture creation: assessing students who start businesses. Entrepreneurship & Regional Development, 29 (9-10), 912-944.
Shujaei, A., Arefi, M., Fathi Vajargah, K., & Shams Murkani, G. R. (2020). Curriculum based on entrepreneur-centered identity crisis strategy in higher education (case study: graduates of educational sciences). Scientific Journal of Higher Education of Iran. 11 (3), 127-154. [in Persian].
Sijabet, E. A. S., Nimran, U., Utami, H. N., & Prasetiya, A. (2021). The effects of dynamic capabilities, entrepreneurial creativity and ambidextrous innovation on firm’s competitiveness. The Journal of Asian Finance, Economics and Business, 8 (1), 711-721.
Smith, R. M., Sardeshmukh, S. R., & Combs, G. M. (2016). Understanding gender, creativity, and entrepreneurial intentions. Education+ Training.
Sokhtanlu, M. (2015). Analysis of the effectiveness of the agricultural higher education system on developing entrepreneurial skills from the point of view of agricultural graduate students (case study: Mohaghegh Ardabili University). Entrepreneurship Strategies in Agriculture, 3 (6), 34-43. [in Persian].
Souitaris, V., Zerbinati, S., & Al-Laham, A. (2007). Do entrepreneurship programmes raise entrepreneurial intention of science and engineering students? The effect of learning, inspiration and resources. Journal of Business venturing, 22 (4), 566-591.
Taatila, V. P. (2010). Learning entrepreneurship in higher education. Education+ Training.
Tantawy, M., Herbert, K., McNally, J. J., Mengel, T., Piperopoulos, P., & Foord, D. (2021). Bringing creativity back to entrepreneurship education: Creative self-efficacy, creative process engagement, and entrepreneurial intentions. Journal of Business Venturing Insights, 15, e00239.
Thrash, T. M., & Elliot, A. J. (2003). Inspiration as a psychological construct. Journal of personality and Social Psychology, 84 (4), 871.
Thrash, T. M., Elliot, A. J., Maruskin, L. A., & Cassidy, S. E. (2010). Inspiration and the promotion of well-being: tests of causality and mediation. Journal of Personality and Social Psychology, 98 (3), 488.
Turker, D., & Selçuk, S. S. (2009). Which factors affect entrepreneurial intention of university students? Journal of European Industrial Training, 33 (2), 142-159.
Turkzadeh, J., Marzooqi, R. A., Mohammadi, M., Salmi, Q., & Khazuri, F. (2016). Elaboration of evaluation framework of higher education curricula based on strategic approach. Journal of Planning Research, 6 (21), 41-64. [in Persian].
Van Ewijk, A. R., Nabi, G., & Weber, W. (2021). The provenance and effects of entrepreneurial inspiration. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research. 
Wang, C., Mundorf, N., & Salzarulo-McGuigan, A. (2022). Entrepreneurship education enhances entrepreneurial creativity: The mediating role of entrepreneurial inspiration. The International Journal of Management Education, 20 (2), 100570.
Ward, T. B. (2004). Cognition, creativity, and entrepreneurship. Journal of Business Venturing, 19 (2), 173-188.
Wartiovaara, M., Lahti, T., & Wincent, J. (2019). The role of inspiration in entrepreneurship: Theory and the future research agenda. Journal of Business Research, 101, 548-554.
Wibowo, A., & Narmaditya, B. S. (2022). Predicting students’ sigital entrepreneurial intention: The mediating role of knowledge and inspiration. Dinamika Pendidikan, 17 (1), 25-36.
Yamani Douzi Sorkhabi, M. (2012). Quality in higher education, Tehran. Samt Publishers. [in Persian].
Yao, Y. (2019). Does higher education expansion enhance productivity? Journal of Macroeconomics, 59, 169-194.
Zampetakis, L. A., & Moustakis, V. (2006). Linking creativity with entrepreneurial intentions: A structural approach. The International Entrepreneurship and Management Journal, 2 (3), 413-428.