نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد یار دانشگاه شیراز، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی واحد بین الملل

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی واحد بین الملل دانشگاه شیراز

چکیده

هدف کلی از انجام یافتن این تحقیق بررسی میزان اثر بخشی درونی و بیرونی دوره‌های آموزش سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS) برای کارکنان ادارات شهرستان شیراز در حوزه کشاورزی، عمران و زمین شناسی است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارشناسان سازمانهایی است که دوره GIS را گذرانده‌اند و از روی فهرست به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار تحقیق یک پرسشنامه محقق ساخته مبتنی بر رئوس محتوای دوره برای سنجش اثربخشی درونی و کیفیت کارایی برنامه در محیط کار به منظور سنجش اثربخشی بیرونی آن بوده است. نتایج نشان می‌دهد که در اثربخشی دوره‌های آموزش GIS از نظر جنسیت، زمینه‌های تحصیلی، سابقه کار و زمینه کاری معنا وجود ندارد. از نظر "استفاده فنی" بین شاغلان گروههای کشاورزی و فنی مهندسی معنا وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An investigation in to internal and external effectiveness of GIS courses for agriculture, civil and geology experts; case study, Fars province

نویسندگان [English]

  • Mehdi Mohammadi 1
  • Leila Moharrer 2
  • Zeynab Alinia 3

1 Assistant Professor of Shiraz University

2 Msc Student Shiraz University

3 Msc Student Shiraz University

چکیده [English]

The overall goal of this is was to measure internal and external effectiveness of GIS training for local departments in the field of agriculture, construction and geology inShiraz,Iran. Statistical research community includes randomly-selected organizations whose experts have passed GIS Course. The Research tool is a researcher-made questionnaire to measure the effectiveness of course content outline and the quality of internal performance plans to assess external effectiveness of work. The Results indicate that the effectiveness measures of GIS training are not significantly different in terms of gender, educational background, work experience and job careers, while there is a significant difference between employee groups of agriculture and engineering in the terms of “Technical Use”.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education Management
  • Effectiveness
  • GIS
  • Fars