نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

چکیده

ترمودینامیک دانشی پایه ای است که مدت های طولانی یکی از مهمترین دروس تحصیلی مهندسی در سراس دنیا بوده است. اصول ترمودینامیک بر اساس تجربه ها و مشاهدات هر روزه ما بنا شده است و یک ذهن هوشیار نباید هیچ مشکلی در فهم آن داشته باشد. با این حال، اغلب ترمودینامیک موضوع دشواری تصور می شود. و بسیاری از دانشجویان از تجربه کردن آن، به علت مشکل در درک ارتباط آن با دنیای واقعی، می ترسند و این درس را با فهمی سطحی از موضوع رها می کنند. در این مقاله روش هایی ارائه می شود که باعث می شود. تجربه آموزش ترمودینامیک دانشجویان مطلوب تر و پربارتر باشد و با ارتباط دان موضوع با کاربرد ها و تجربه های دنیای واقعی، این درس را در مابقت بیستری با معیار ABER 2000قرار می دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Innovative Approaches in Teaching Thermodynamics

نویسنده [English]

  • Y.A. Cengel

چکیده [English]

Thermodynamics is a basic science that has long been an essential part of engineering curricula over the world. The principles of thermodynamics are based on our everyday experinces nad observations, and an observant mind should have no difficulty understanding it. Yet Thermodynamics is often perceived as a difficult subject, and many students dread the experience as they difficulty seeing its relevance to the real world, and leave the course with a superficial understanding of the subject presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thermodynamic Principles
  • Learning
  • Thermodynamic Systems Combinations
  • 2nd Thermodynamic Law Efficiency in Daily Life
  • Internet and Software Using