نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

مربی مرکز گرافیک مهندسی دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

با توجه به ورود نرم‌افزارهای مدلسازی و فناوری کامپیوتری، آموزش دروس گرافیک مهندسی در دانشگاههای ایران باید مثل سایر دانشگاههای معتبر دنیا که حدوداً از سال 2000 تغییر کرده است، دستخوش تغییرات شود. از طرفی، با توجه به امکانات موجود در کشور این تغییرات باید به نحوی اعمال شود تا دانشجویان بتوانند علاوه بر یادگیری کار با نرم‌افزارهای مدلسازی، مطالب درسی خود را با توجه به نگرانی استادان سنتی کار، مطابق گذشته فرا گیرند. آموزش بر اساس شیوه مدرن را نویسنده از سال 1387 در مرکز گرافیک مهندسی دانشگاه صنعتی شریف اجرا کرده است. در این نوشتار تغییر شیوه آموزش درس نقشه کشی صنعتی 1 از سنتی به مدرن با توجه به آزمون و فرمهای ارزشیابی گرفته شده از دانشجویان بررسی و مشخص شد که شیوه مدرن تأثیر بیشتری بر یادگیری دانشجویان می‌گذارد.  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A comparative study on teaching methods of engineering drawing course 1

نویسنده [English]

  • Mehdi Mottaghipour

Instructor Engineering Graphics Sharif University of Technology

چکیده [English]

According to the modeling software and computer technology, teaching engineering graphics courses in Iranian universities must be improved similar to other top universities in the world which have changed since 2000. However, based on the technology and equipment in Iran, these changes should be in a way that students could learn subjects accompany. With modeling software so that there is no worry about ancient professor’s method of teaching. I introduced this modern teaching method in engineering graphics center of Sharif University of Technology in 2007. In this paper I compare the modern teaching method with the old fashion one in engineering drawing course according to the tests and evaluations collected from students.  The conclusion was that this modern method has a better effect in the learning of students   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Engineering drawing
  • teaching method
  • 3D modeling
  • CAD Software
  • AutoCAD
  • modern education