نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز

2 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه شیراز

3 دانشجو/ دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز

چکیده

هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه بین باورهای معرفت‌شناختی و مهارت مدل‌سازی دانشجویان مهندسی دانشگاه شیراز بود. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه دانشجویان رشته‌های مختلف مهندسی دانشگاه شیراز بود که با نمونه‌گیری خوشه‌ای مرحله‌ای،166 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها شامل دو پرسشنامه باورهای معرفت‌شناختی [1] و خودکارآمدی مدل‌سازی مهندسی [2] بود که پس از محاسبه روایی و پایایی بین افراد نمونه توزیع و جمع آوری گردید. داده‌ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS 20 و LISREL 8.54 تحلیل شدند. اطلاعات با استفاده از روش‌های آمار توصیفی همبستگی و آمار استنباطی T-Test مستقل و تحلیل واریانس یک طرفه، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که:1- بین میانگین یادگیری سریع و دانش ساده دانشجویان زن و مرد تفاوت معناداری وجود دارد. 2- بین باورهای معرفت‌شناختی دانشجویان رشته‌های مختلف تفاوت معناداری وجود ندارد. 3- دانشجویان سال‌های بالاتر باورهای معرفت‌شناختی پیچیده‌تری دارند. 4- باورهای معرفت‌شناختی دانشجویان پیش‌بینی کننده مثبت و معنادار خودکارآمدی آنان در مدل‌سازی مهندسی می‌باشد. کلمات کلیدی: مدل معادله ساختاری، باورهای معرفت‌شناختی، مهارت مدل‌سازی، دانشجویان، خودکارآمدی

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Structural investigation of students' epistemological beliefs and their engineering modeling skill in Shiraz Engineering College

نویسندگان [English]

  • Mahdi Mohammadi 1
  • Tahereh Darabi 2
  • Laleh Kochaki 3

1 Assistant Professor, Scool of Education and Sychology, Shiraz University

2 MA. Student, Shiraz University, Shiraz, Iran

3 MA. Shiraz University, Shiraz, Iran

چکیده [English]

The main goal of this study is to investigate the relationship between epistemological beliefs and modeling skill of engineering students at Shiraz University. Statistical population was all engineering colleges’ students that by multistage cluster random sampling, 166 students of various majors were selected. The instruments of this study included “Epistemological Beliefs Inventory” (Schraw et al, 2002) and “Engineering Modeling Self-Efficacy Scale “(Yildirim, 2010) ) that after calculating validity and reliability distributed between the sample and gathered. Data analyzed by SPSS 20 and LISREL 8.54 software’s and for analyzing the methods of descriptive statistics like correlation and inferential statistics like independent T-test and one way anova were used and model was analyzed by SEM. The results indicated: 1) there is significant difference between the mean of quick learning and simple knowledge of male and female students. 2) There is no significant difference between students’ epistemological beliefs and their modeling skill based on their majors. 3) Higher years students have more complex epistemological beliefs and more modeling skill. 4) Epistemological beliefs of students are positive and significant anticipant of their self- efficacy in modeling skill.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Structural Equation Model
  • epistemological beliefs
  • modeling skill
  • Students
  • self-efficacy