نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

استادیار دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه کاشان

چکیده

دانشگاهها و مراکز آموزش‌عالی، همانند سایر نهادهای آموزشی و تربیتی، به موازات اهداف و کارکردهای رسمی و صریح خود دارای آثار و کارکردهای ضمنی نیز هستند که تأثیراتی چشمگیر بر یادگیری و رشد شخصیتی و رفتاری یادگیرندگان دارد. از این تأثیرات و کارکردها با عنوان برنامه درسی پنهان نام برده می‌شود. هدف این تحقیق بررسی و تبیین جایگاه عناصر و مؤلفه‌های برنامه‌های درسی پنهان در دانشکده مهندسی دانشگاه کاشان بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان مهندسی مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 92-1391 در دانشگاه کاشان بود (1622=N) که با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه، تعداد 99 نفر از آنها به‌عنوان گروه نمونه انتخاب و بررسی شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بود که برنامه درسی پنهان در قالب شش مؤلفه بررسی شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 80/0 برآورد شد. یافته‌های به دست آمده از پژوهش نشان داد که از میان متغیرهای برنامه درسی پنهان مؤلفه‌های روشهای تدریس، شیوه‌های ارزشیابی، قوانین و مقررات و تعاملات استادان و دانشجویان عواملی هستند که از نظر دانشجویان مهندسی کارکردی مؤثر در محیطهای آموزشی آنها دارد و طبعاً عملکرد تحصیلی و نوع نگرش آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. همچنین، نتایج پژوهش بیانگر آن بود که میان دیدگاههای دانشجویان بر حسب جنسیت و رشته تحصیلی در خصوص نقش و جایگاه مؤلفه‌های برنامه درسی پنهان تفاوت معنادار آماری وجود دارد. از این منظر، لازم است که در طراحی و اجرای برنامه‌های آموزشی رشته‌های مهندسی ملاحظات مرتبط با برنامه درسی پنهان مورد توجه جدی قرار بگیرد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A survey on the position of hidden dimension of curriculum in engineering education (case study, Engineering Faculty of Kashan University)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Amini
  • Hamid Rahimi

Assistant Professor, Department Education, Kashan University, Kashan, Iran

چکیده [English]

In addition to explicit and pre-intended goals educational systems such as universities and higher education institutions have implicit functions which influence the learning and personality and psychological development of their learners. These functions and effects are referred to as hidden curriculum. The purpose of the present research is to examine and explain different and varied effects of hidden curriculum among engineering students of Kashan University. The target population of this research was all of the engineering students in Kashan University (N=1622) 99 of whom were selected. The data was collected using a researcher – made questionnaire. The estimated Cronbachs Alpha was 0.80. Findings indicated that four variables of the hidden curriculum, namely teaching methods, evaluation procedures, rules and regulations and interaction of faculties and students have highest mean. Also, there was significant difference among students in terms of sex and academic fields. Consequently engineering instructions of students must consider all of the implicit and unexpected outcomes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Curriculum
  • hidden curriculum
  • implicit functions
  • teaching methods
  • evaluation procedures