نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد کارآفرینی، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

2 عضو هیئت علمی دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران

3 محقق رسمی موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران و دانش آموخته دکتری جامعه شناسی

چکیده

بیکاری یکی از بزرگترین معضلات اجتماعی کشور است که مسائل اجتماعی گوناگونی را با خود به همراه می‌آورد. یکی از راه‌کارهای کاهش آن ارائة مهارت‌های لازم به افراد است تا بتوانند به صورت خودانگیخته کسب‌وکار راه‌اندازی کنند. آموزش کارآفرینی می‌تواند بر قصد افراد به راه‌اندازی کسب‌و‌کار تأثیر‌گذارد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر آموزش‌‌های کارآفرینی بر رفتار کارآفرینانه دانشجویان حضوری و مجازی کارشناسی ارشد دانشکدة کارآفرینی دانشگاه تهران است‌. روش تحقیق حاضر به صورت توصیفی-پیمایشی است و جامعه آماری دانشجویان حضوری 245 نفر و دانشجویان مجازی900 نفر می باشد که تعداد 239 نفر از طریق روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده شد. تحلیل تحقیق با استفاده از نرم‌افزار spss و با استفاده از معادلات ساختاری و کاربردی انجام شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که بین دانشجویان حضوری و مجازی در خصوص نگرش، کنترل رفتار ادراک شده، قصد کارافرینانه و رفتار کارآفرینانه میان دانشجویان حضوری و مجازی تفاوت معنی‌داری وجود دارد و دانشجویان مجازی نسبت به دانشجویان حضوری در هر متغیر قوی‌تر هستند‌. در واقع دانشجویان مجازی قوی‌تر از دانشجویان حضوری رفتار کارآفرینانه را از خود بروز می‌دهند. دانشجویان حضوری شاغل در دو متغیر کنترل رفتار ادراک‌شده و رفتار کارآفرینانه نسبت به گروه حضوری غیر‌شاغل قوی‌تر بوده‌اند. در گروه دانشجویان مجازی شاغل و غیرشاغل فقط به جهت کنترل رفتار ادراک‌شده تفاوت معنی‌داری مشاهده شده و و این متغیر در گروه مجازی غیر شاغل قوی‌تر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effects of entrepreneurial education on entrepreneurial behavior of students, the case of Faculty of Entrepreneurship

نویسندگان [English]

  • Razieh Tahmasebi 1
  • Morteza Akbari 2
  • Mojtaba Hoshmandzadeh 1
  • Azam Ahangar Selebeni 3

1 MA, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran.

2 Assistant Professor, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran.

3 PhD, Sociology and Researcher, Institute for Social Studies and Research, University of Tehran, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The effects of entrepreneurial education on entrepreneurial behavior traditional and virtual of students of Faculty of Entrepreneurships
Unemployment is one of the most critical issues in Iran which is affected other side of social dimension. Providing necessity skills is one of the solutions to cope with. Today, evidence suggests that education plays an important role in entrepreneurship intention. However, despite the importance of this issue, several studies have been conducted in these areas, but in the Faculty of Entrepreneurship, which is responsible for training specialists in entrepreneurship, has not been done. Therefore, the main purpose of this study was to investigate the entrepreneurial education on entrepreneurial behavior of traditional and distance students of Faculty of Entrepreneurship. The population of the study was postgraduate students of Faculty of Entrepreneurship: 245 (traditional student) and 900 )virtual student (. according to Krijercy and Morgan table, 239 of whom were selected through sample random method. A questionnaire was used for data collection and SPSS statistical software was used for data analysis using the structural equation (SEM) model. The results showed that there were significant differences between attitude, perceived behavior control, Intention, and behavior of virtual and present student. The result showed entrepreneurial attitude of virtual student was stronger than traditional student. In addition to, the entrepreneurial behavior of virtual student was stronger than traditional student. About the other factors, there were differences between virtual and traditional student.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • Occupation
  • Perceived Behavior Control
  • intention
  • Formal Education
  • Informal Education
آراستی، زهرا؛ سعیدبنادکی، سعیده و ایمانی­پور، نرگس. (1390). نقش آموزش درس مبانی کارآفرینی در قصد کارآفرینی دانشجویان رشته‌های غیر مدیریت. توسعه کارآفرینی، 4(14)، 107-124.
الوانی، مهدی؛ مقیمی، محمد؛ آذر، عادل و رحمتی، محمدحسین (1390). تحلیل نظام خط‌مشی‌گذاری در نظام آموزش کارآفرینی در ایران. توسعه کارآفرینی، 3(9)، 7-35.
بارانی، شهرزاد؛ زرافشانی، کیومرث؛ دل­انگیزان، سهراب و حسینی لرگانی، مریم (1389). تأثیر آموزش کارآفرینی بر رفتار کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه پیام‌نور کرمانشاه: رویکرد مدلسازی معادله ساختاری. فصلنامه پژوهش و برنامهریزی در آموزش عالی، 57، 85-105.
یدالهی فارسی؛ جهانگیر رضوی، مصطفی و زالی، محمدرضا (1388). (خلاصه مدیریتی: ارزیابی فعالیت‌های کارآفرینانه در ایران بر اساس مدل GEM. دفتر دیده‌بان کارآفرینی.
خاقانی، طیبه، ملاحسینی، علی و فرقانی، محمد علی (1391). بررسی مدل‌های قصد کارافرینانه و خود‌اشتغالی دانشجویان. کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب‌وکارهای دانش بنیان.
سعیدی مهرآباد و مهتدی، محمدمهدی (1387). تأثیر آموزش کارآفرینی بر توسعه‌ی رفتارهای کارآفرینانه (مطالعه موردی: آموزش‌های کارآفرینی وزارت کار و امور اجتماعی). توسعه کارآفرینی، 1(2)، 57-74.
شریف، مصطفی؛ جمشیدیان، عبدالرسول؛ رحیمی، حمید و نادری، ناهید (1390). تحلیل وضعیت آموزش کارآفرینی در آموزش عالی ایران. توسعه کارآفرینی، 4(1)، 87-106.
علی‌میری،  مصطفی (1387). آموزش کارآفرینی: پیدایش، توسعه، گرایش‌ها، چالش‌ها. توسعه کارآفرینی، 1(1)، 133-169.
فراهانی، ابوافضل؛ گودرزی، محمود و نادری، ندا (1389). نقش آموزش‌های رسمی و برنامه‌های کمک درسی رشته تربیت بدنی در مقطع کارشناسی ارشد در تأمین مهارت کارآفرینی کارآفرینی دانشجویان  از نظر دانش آموختگان. مدیریت ورزشی، 2(6)، 101-119 
مقیمی، محمد و احمدپورداریانی، محمود (1387). آموزش کارآفرینی در کسب و کارهای کوچک و متوسط ایران: نیازها و راهکارها. توسعه کارآفرینی، 1(1)، 207-245.
AbdulKadir, M. B.; Salim, M. and Kamarudin, H. (2012). The relationship between educational support and entrepreneurial intentions in Malaysian higher learning
institution,  Procedia - Social and Behavioral Sciences, 69,  2164 – 2173.
Basu, A. and Virick, M. (2008) Assessing entrepreneurial intentions amongst students: A comparative study, 12th Annual Meeting of the National Collegiate of Inventors and Innovators Alliance, Dallas, USA.
Bolton, D. and Lane, M. (2011). Individual entrepreneurial orientation: development of a measurement instrument. Education and Training, 54, 219-233.
Charney, A.; Libecap, G. and Center, K. (2000). The impact of entrepreneurship education: An evaluation of the Berger entrepreneurship program at the University of Arizona, 1985-1999.
Che Mat, S.; Maat, S. and Mohd, N. (2015). Identifying factors that affecting the entrepreneurial intention among engineering technology students. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 211, 1016 – 1022.
Din, H.; B. Rahim Anuar, A. and Usman, M. (2016). The effectiveness of the entrepreneurship education program in upgrading entrepreneurial skills among public university students. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 224, 117 – 123.
Fatoki, O. (2014). The entrepreneurial intention of undergraduate students in South Africa: The influences of entrepreneurship education and previous work experience. Mediterranean Journal of Social Sciences, 5(7).
Fayolle, A.; Gailly, B. and Lassas-Clerc, N. (2006-A). Assessing the impact of entrepreneurship education programs: A new methodology. Journal of European Industrial Training, 30, 701-720.
Fayolle, A.; Gailly, B. and Lassas-Clerc, N. (2006-B). Effect and counter-effect of entrepreneurship education and social context on student's intentions. Estudios de Economía Aplicada, 24, 509-523.
Harris, M. and Gibson, S. (2008). Examining the entrepreneurial attitudes of US business students. Education and Training, 50, 568-581.
Hadi, Ch.; Suardi Wekke, I. and Cahaya, A. (2015). Entrepreneurship and education: creating business awareness for students in east java Indonesia. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 177, 459 – 463.
Hussain, A. (2015). Impact of entrepreneurial education on entrepreneurial intentions of Pakistani students. Journal of Entrepreneurship and Business Innovation, 2(1).
Ismail, K.; Ahmad Anuar, M.; Wan Omar, W. Z.; Aziz, A. A., Seohod, K. and Akhtar. CH, SH. (2015). Entrepreneurial intention, entrepreneurial orientation of faculty and students towards commercialization. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 349 – 355.
Ismail, M.; Khalid, S. A.; Othman, M.; Jusoff, K.; Abdul Rahman, N.; Mohammed  Kassim, k. and Shekh Zain, R. (2009). Entrepreneurial intention among Malaysian undergraduates. International Journal of Business and Management, 4(10): 54-60.
Karaduman, M.; and Sami Mencet, M. (2013). Attitude and approaches of faculty members regarding formal education and distance learning programs. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 106. 523 – 532.
Kolvereid, L. (1996). Prediction of employment status choice intentions. Entrepreneurship Theory and Practice, 21(1):47-57.
Küttim, M.; Kallaste, M.; Venesaar, U. and Kiis, A. (2014). Entrepreneurship education at university level and students entrepreneurial intentions. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 110.658 – 668.
Liñán, F. and Chen, Y.-W. (2006). Testing the entrepreneurial intention model on a two-country sample. Departament d'Economia de l'Empresa. Universitat Autònoma de Barcelona.
Mamman, A. (2014). Entrepreneurship education and capacity building: an empirical study of final year (HND II) students of polytechnics in Nigeria. International Journal of Advanced Research in Business, 1(2), 2013-14.
Middleton, W. and  Karen. L. (2010). Developing entrepreneurial behavior. Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology. Thesis for the degree of doctor of philosophy. Chalmers University of Technology.
Maresch, D.; Harms, R.; Kailer, N. and Wimmer-Wurm, B. (2015). The impact of entrepreneurship education on the entrepreneurial intention of students in science and engineering versus business studies university programs. Technological Forecasting and Social Change, 104, 172–179.
Nyello, R.; Kalufya, N.; Rengua, C.; Nsolezi, M. and Ngirwa, Ch. (2015). Effect of entrepreneurship education on the entrepreneurial behavior: The case of graduates in the higher learning institutions in Tanzania. Asian Journal of Business Management, 7(2): 37-42.
Packham, G.; Jones, P.; Miller, C.; Pickernell, D. and Thomas, B. (2010). Attitudes towards entrepreneurship education: A comparative analysis. Education and Training, 52, 568-586.
Pfeifer, S.; Peterka, S., O. and Jeger, M. (2007). Assessing entrepreneurship education programs in Croatian higher education area: ICSB International Conference-At Crossroads of East and West: New Opportunities for Entrepreneurship and Small Business, Turku, Finland, 13-15.06.2007.Available at:https://www.bib.orb.hr/515656.
Raposo, M. and Paço, A. d. (2011). Entrepreneurship education: relationship between education and entrepreneurial activity. Psicothema, 23(3), 453-457.
Rittippant, N.; Kokchang, W.; Vanichkitpisan, P. and Chompoodang, S. (2011). Measure of entrepreneurial intention of young adults in Thailand. EPPM, Singapore, 20-21.  Proceedings of the International Conference on Engineering, Project, and Production management (EPPM 2011), 20-21 September 2011, Singapore,  215-226.
Schwab, K. (2013). The global competitiveness report, 2013–2014.
Sluis, J. V.; Praag, M. V. and Vijverberg, W. (2008). Education and entrepreneurship selection and performance: A review of the empirical literature. Journal of Economic Surveys, 22, 795–841.
Stamboulis, Y. and Barlas, A. (2014). Entrepreneurship education impact on student attitudes. The International Journal of Management Education, 12(3), 365-373.
Taatila, V. and Down, S. (2012). Measuring entrepreneurial orientation of university students. Education and Training, 54, 744-760.
Tudor, S. L. (2013). Formal - non-formal – informal in education. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 76, 821 – 826.
Yamat, H. (2010). Managing linguistic diversity through informal and non formal education. Procedia Social and Behavioral Sciences, 7, 707–713.