نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشکده مهندسی برق دانشگاه شیراز

2 استادیار دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز

چکیده

در این مقاله ضمن معرفی سیستمهای عملیات از راه دور و خصوصیات آنها، پارامترهایی که به منظور بررسی و ارزیابی این سیستمها باید مورد توجه قرار گیرند، معرفی شده اند. در سال 1985 "ورتوت" و "کویفت" شاخصی را شامل 32 ویژگی برای ارزیابی سیستمهای عملیات از راهدور مکانیکی یا ماشینی ارائه کردند که در این شاخصها به پارامترهایی نظیر پایداری، ردیابی و عوامل امنیتی توجه نشده یا به صورت ناچیز در نظر گرفته شده است. در این مقاله ضمن تعمیم و تصحیح دستهبندیهای یاد شده و با استفاده از پیشرفتهای جدید به دست آمده در زمینة سیستمهای عملیات از راهدور، پارامترهای مختلف به منظور ارزیابی سیستمهای عملیات از راه دور در قالب پنج دستة مختلف پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Introducing Effective Parameters in Tele-Operation Systems Assessment

نویسندگان [English]

  • Hossen Mehraban jahromi 1
  • Fereydan Shabaninia 2

1 MSc. Shiraz University, Faculty of Engineering

2 Assistant Professor, Shiraz University , Faculty of Engineering

چکیده [English]

In this paper tele-operation systems are considered. After introducing these systems and their specifications, essential parameters are considered. In 1985 Vertut and Coiffet presented an index for evaluating mechanical or machine tele-operation systems including 32 traits. In these indexes parameters like tracking, stability and security factors are not considered or a negligible contribution is assigned to them. In this paper after adding some corrections and extensions to this available idea some suggestions based on new developments in this area are applied to categorize all parameters into 5 main categories.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tele-operation
  • Effective Parameters
  • tele-control
  • robonet
  • Internet