نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

استادیار دانشکده علوم تربیتی دانشگاه شیراز

چکیده

 در سالهای اخیر، تلاشهای فراوانی صورت گرفته است تا عواملی که در طول تحصیل ضامن موفقیت و رضایت دانشجویان است شناخته شود و یکی از مهم¬ترین این عوامل برنامه درسی تجربه شده توسط دانشجوست. در این تحقیق تلاش شده است تا نقش برنامه درسی تجربه شده در رضایت و موفقیت دانشجویان مهندسی به منظور ارائه پیشنهاد مدل بهینه برنامه درسی بررسی شود. بدین ترتیب 117 نفر از دانشجویان سال آخر رشته¬های مهندسی با استفاده از نمونه¬گیری خوشه¬ای انتخاب شدند. اطلاعات از طریق توزیع پرسشنامه بین افراد نمونه جمع¬آوری و با استفاده از نرم افزارهای: Spss و Lisrel تجزیه و تحلیل انجام شد. نتایج نشان داد که: 1. برنامه درسی تجربه شده واسطه معنا داری برای موفقیت دانشجویان سال آخر بود. 2. تمام متغیرهای برنامه درسی تجربه شده¬(مهارتهای عمومی، ادراک از محیط دانشکده و احساس خود اثربخشی و رضایت) واسطه معنا داری برای موفقیت دانشجو از نظر معدل تحصیلی و رشد ذهنی بودند. در نهایت، بر اساس نتایج به دست آمده مدلی از ارزیابی برنامه ریزی درسی ارائه شد و محدودیتها و پیشنهادهای تحقیق بیان شدند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Factors Affecting the Success of Engineering Students

نویسندگان [English]

  • Mahdi Mohammadi
  • Parviz Saketi

Asistant professor,Shiraz university , College of Education

چکیده [English]

In recent years, there have been various attempts for determining the influencing factors on college students' satisfaction and success. One of the most important factors is experience curriculum. The aim of this study was the determining role of experienced curriculum on satisfaction and success of Engineering and Applied Science students. For this propose 117 of senior students from engineering colleges in Shiraz University were selected. Using SPSS and LISREL software's data analysis, results indicated: 1- The experienced curriculum was the meaningful mediator for success of senior students. 2- All the experienced curriculum variables were the meaningful mediators for success of senior students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Success
  • experienced curriculum
  • generic skills
  • perception of environment
  • self-efficacy
  • Satisfaction