نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار بخش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه شیراز

چکیده

در دهه کنونی فرایند تسهیم دانش بین اعضای هیئت علمی به‌عنوان یک موضوع و حوزه مطالعاتی جذاب در ادبیات مدیریت آموزش عالی مطرح شده است. در این مطالعه تلاش ‏شده است تا از منظر اعضای هیئت علمی عوامل مؤثر بر رفتار تسهیم دانش آنان بررسی شود. جامعه آماری پژوهش شامل اعضای هیئت علمی دانشگاههای فنی و مهندسی و غیر فنی و مهندسی شهر تهران بود. نمونه‌ای با حجم 227 نفر بر اساس روش نمونه‌گیری تصادفی نسبتی انتخاب شد. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق‏ساخته بود که پایایی آن 903/0 محاسبه شد. برای تحلیل داده‌ها از آزمون همبستگی پیرسون، آزمون تی مستقل و آزمون تحلیل واریانس یک راهه استفاده شد. نتایج به دست آمده از پژوهش نشان داد که در محیطهای دانشگاهی کیفیت ارائه دانش اعضای هیئت علمی با همدیگر، بهتر از دریافت دانش اعضای هیئت علمی از سوی همکاران است. اعضای هیئت علمی گروه فنی و مهندسی نسبت به سایر گروهها تعاملات نوشتاری سازنده‌تری دارند. اعضای هیئت علمی گروه فنی و مهندسی نسبت به اعضای هیئت علمی گروه علوم انسانی تعاملات فردی، نوشتاری و شبکه ساز بهتری با همکاران داشته‏اند. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An explanation of the factors affecting knowledge sharing among academics: Differences between engineering and not engineering academic contexts

نویسنده [English]

  • Ghasem Salimi

Assistant Professor, School of Education and Psychology, Shiraz University, Shiraz, Iran.

چکیده [English]

The internal and external academic interactions of academic pillars, such as the academic staff and students can be the cause that we look at the knowledge-sharing between the processes of knowledge management in university. In the current decade, the process of knowledge sharing among academics has been raised as a subject and field of studies in higher education literature. This study is an attempt to examine the factors affecting knowledge sharing behavior from the viewpoint of academics. The research population studied consisted of fulltime academics of engineering and non engineering academic universities in Tehran. We randomly selected 227 academic members according for the survey. The research instrument was made by the researcher. The reliability of scale Cronbach's alpha was 0.903. Pearson correlation test, T test and ANOVA were used to analysis data. The results showed that in academic contexts the quality of knowledge donating was better than the quality of knowledge collecting. Academics in engineering group were better than others in constructive written interactions. Academics in engineering group were better than social science group in personal and networked interactions.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Higher education
  • knowledge sharing
  • academics
  • engineering academic context