نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی،دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

 مفهوم " نظام ملی نوآوری" به عنوان مفهومی فراگیر و مؤثر در توسعه و پیشرفت کشورها محسوب می شود که گستره¬ای وسیع از مؤلفه¬ها را در بر می¬گیرد. یکی از مؤلفه¬های اساسی آن، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، نوآوریها و تولیدات علمی است. در این مقاله تلاش شده است تا در راستای نظام ملی نوآوری عوامل درونی مرتبط با نوآوری در دانشگاه بررسی و چارچوبی مشخص از عوامل دروندادی و فرایندی برای اجرای پژوهشهای کاربردی ارائه شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Survey and Comparison of the Students' Learning Styles in Engineering and Human Development of a framwork for Investigating the Relationship Betwin Input and Prpcess Factors and Invvovation on Engineering Universities

نویسنده [English]

  • Akbar Faraji armaki

ph.D, Condident, Shahid Beheshti University

چکیده [English]

Nowadays, National Innovation System (NIS) is accepted as a conceptual framework for societies' innovation plans by main international organizations. This study is undertaken in a attempt to identify a conceptual framework on some related factors (input and process factors) of innovation activities in engineering universities

کلیدواژه‌ها [English]

  • NiS
  • Input and process factors
  • Innovation
  • Higher education
  • Iran