نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مهندسی راه‌آهن دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دانش‌آموخته کارشناسی مهندسی راه‌آهن دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

در دهه اخیر به جهت تحقق توسعه پایدار، توجه بسیاری از کشورها معطوف به حمل و نقل ریلی بوده است. در این پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده عوامل تاثیرگذار بر رضایت تحصیلی 158 نفری از جامعه 701 نفری دانشجویان دانشکده مهندسی راه آهن از جهت وجهه‌ی رشته، سطح آموزش و پژوهش و دورنمای شغلی بررسی شده است. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه تدوین شده توسط چند تن از اساتید و دانش آموختگان رشته مهندسی راه آهن انجام گرفت. میزان پایایی پرسشنامه بر اساس آلفای کرون باخ برابر با 0.85 برآورده شد. اهم نتایج نشان می دهد که ضریب همبستگی بالایی بین رضایت تحصیلی و میزان افتخار به رشته در میان دوستان و آشنایان و همچنین با آینده شغلی وجود دارد. نتایج آزمون تی (T) و آنوا (Annova)یک‌طرفه جهت بررسی آزمون فرض‌ها و تأثیر رضایت براساس جنسیت، گرایش رشته و سال گویای آن بود که تفاوت معناداری براساس جنسیت و گرایش در رضایت تحصیلی دانشجویان این رشته وجود نداشته اما رضایت دانشجویان براساس سال تحصیلی کاهش می‌یابد. در انتها رهنمودهایی برای سیاست‌گذاری براساس نتایج به دست آمده استخراج گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of factors affecting students educational satisfaction at the railway engineering major

نویسندگان [English]

  • Melody Khadem Sameni 1
  • Mohana Heydari Abhari 2

1 Assistant Professor, School of Railway Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.

2 B. Eng., School of Railway Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.

چکیده [English]

In the past decade and in the pursuit of sustainable development, many countries are paying more attention to the railway transportation. In this research, by simple sampling method, 158 filled questionnaires from 701 students of the School of Railway Engineering were collected to investigate different aspects of major image, level of education and research and job prospects. Content and readability of the questionnaire were done by some faculty members and graduates of this major. Reliability of the questionnaire has been estimated 0.85 by Cronbach’s Alpha. Major findings show that there is high correlation between educational satisfaction and the sense of pride among family and friends with job prospects. Results of the T-test and ANOVA show that there is no statistically meaningful difference between satisfaction of males and females or among sub-disciplines. However, there is statistically meaningful difference between satisfaction of students according to the years of study which has a decreasing trend. At the end some suggestions are proposed for better policy making in the field of railway engineering education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Railway engineering
  • Education
  • university
  • educational satisfaction
  • work-force
جعفری­راد، علی؛ عزیزی شمامی، مصطفی و جعفری­کرفستانی، زهرا (1394). بررسی وضعیت رضایت دانشجویان تحصیلات تکمیلی از کیفیت خدمات دانشگاه­های دولتی شهر تهران. فصلنامه آموزش مهندسی ایران، 17(68)، 125-113.
دادرس، محمد؛ خوران، زهرا؛ یوسفی، مجید و فرجی­ده­سرخی، حاتم (1396). ارزیابی کیفیت خدمات دانشگاهی از منظر دانشجویان: مقایسه دانشکده­های فنی ـ مهندسی ‌یک دانشگاه جامع و یک دانشگاه صنعتی در تهران. فصلنامه آموزش مهندسی ایران، 19(74)، 149-129.
معاونت پژوهش­های زیربنایی و امور تولیدی مجلس شورای اسلامی (1394). بخش حمل­ونقل در برنامه ششم توسعه، تیرماه، rc.majlis.ir/fa/report/download/931220
معماریان، حسین (1396). توسعه مهارت­های آموزشی استادان مهندسی ایران. فصلنامه آموزش مهندسی ایران، 19(75)، 73-55.
Calo, T. J. (2008). Talent management in the era of the aging workforce: The critical role of knowledge transfer. Public Personnel Management, 37, 403-416.
Douglas, J.; Douglas, A. and Barnes, B. (2006). Measuring student satisfaction at a UK university. Quality Assurance in Education, 14(3), 251-267.
Elliott, K. M. and Healy, M. A. (2001). Key factors influencing student satisfaction related to recruitment and retention. Journal of Marketing for Higher Education, 10(4), 1-11.
Elliot, K. M. and Shin, D. (2002). Student satisfaction: an alternative approach to assessing this important concept. Journal of Higher Education Policy and Management, 24, 197-209.
Hackett, G.; Esposito, D. and O’halloran, M. S. (1989). The relationship of role model influences to the career salience and educational and career plans of college women. Journal of Vocational Behavior, 35, 164-180.
Hatcher, L.; Kryter, K.; Prus, J. S. and Fitzgerald, V. (1992). Predicting college student satisfaction, commitment, and attrition from investment model constructs. Journal of Applied Social Psychology, 22(16), 1273-1296.
Kelso, R. S. (2008). Measuring undergraduate student perceptions of service quality in higher education; University of South Florida.
Kou, Y. C.; Walker, A. E.; Schroder, K. E. and Belland, B. R. (2014). Interaction, internet self-efficacy, and self-regulated learning as predictors of student satisfaction in online education courses.  The International Higher Education, 20, 35-50.
Lautala, P.; Sproule, W. J.; Macário, R.; Reis, V.; Edwards, R.; Barkan, C.; Pachl, J. and Marinov, M. (2011). Handbook for rail higher education. tuning transatlantic cooperation in rail higher education (TUNRAIL). International Co-operation in Higher Education and Training and The Fund for the Imrpovement of Post-Secondary Education.
Lautala, P. T.; Dick, C. T.; Mckinney, J. L. and Clarke, D. B. (2013). Railway engineering education symposium (REES) universities and industry collaborate to develop railway education. Joint Rail Conference, 2013. American Society of Mechanical Engineers, V001T10A001-V001T10A001.
Levy, P. S., and Lemeshow, S. (2013). Sampling of populations: methods and applications; John Wiley and Sons.
Patrickson, M.; Ranzijn, R. (2005). Workforce ageing: the challenges for 21st century management, International Journal of Organisational Behaviour, 10(4), 729-739.
Rappaport, A.; Bancroft, E. and Okum, L. (2003). The aging workforce raises new talent management issues for employers. Journal of Organizational Excellence, 23, 55-66.
Reis, V. and Macário, R. (2012) Competences gap in european railways education. transportation research record. Journal of the Transportation Research Board, 111-119.
Scherer, R. F.; Adams, J. S.; Carley, S. and Wiebe, F. A. (1989). Role model performance effects on development of entrepreneurial career preference. SAGE Journals, 13(3), 53-72.
Siafi and UIC. (2014). Railway talents why bother? [Online]. Available: http://errac.uic.org/spip.php?article3318 [Accessed 12/09/2015 2015]
UIC. (2014). Railway talents [Online]. Available: http://www.uic.org/Railway-Talents.
UIC. (2017). Railway Statistics - Synopsis Year 2015 [Online]. Paris: International Union of Railways (UIC). Available: http://www.uic.org [Accessed 12/02/2017].