نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیر کبیر

2 روانشاد، استاد دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیر کبیر

چکیده

 امروزه، تبییـن یک استراتژی جامع به منظور دستیابی به اهداف چندجانبه توسعه جمهوری اسلامی ایران برای صنعت و دانشگاه از اهمیت خاصی برخوردار است. میزان بالای همپوشانی اهداف مشترک دانشگاه و صنعت در کارکردهای اساسی آنها نقش بسزایی در سوق دادن دانشگاه و صنعت به سمت فعالیتهای مشترک توسعه¬ای دارد. در تحقیقات انجام شده مشخص است که صنایع جهان با همکاری و پشتیبانی مراکز علمی و تحقیقاتی یک سیر چهار پارادایمی را طی کرده¬اند که عبارت اند از: 1. پارادایم اثربخشی، کارایی و بهره¬وری 2. پارادایم کیفیت 3. پارادایم رقابت و انعطاف¬پذیری 4. پارادایم نوآوری اهداف پارادایمی تأثیر بسیار زیادی در تدوین استراتژیهای توسعه¬ای و مرحله¬ای صنایع و مراکز علمی داشته¬اند. تعامل مراکز علمی و صنعتی برای توسعه، اهداف مشترکی را در جهان دنبال می¬کرده است که شناخت آنها می‌تواند راهگشایی برای تدوین استراتژیهای همکاریهای مشترک صنعت و دانشگاه باشد. در این مقاله به منظور توسعه همکاریهای مشترک صنعت و دانشگاه یک استراتژی چهاروجهی پیشنهاد شده است که زمینه‌های همکاریهای آنها را به¬شدت افزایش می¬دهد. در بطن این استراتژیهای چهاروجهی، استراتژیها و روشهای حل مسئله نقش بسزایی در گذر از مراحل پارادایمی دارند. امروزه، مشخص شده است که یکی از اساسی¬ترین قابلیتهای مدیران صنعتی و دانشگاهی حل مسئله است که هم جنبة مدیریتی و هم جنبة فنی دارد. در این مقاله به این قابلیتها نیز اشاره شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Multidimensional Strategic Model For University And Industry CO-Operations to Improve The Scientific & Technological Renovation

نویسندگان [English]

  • Mansoreh Aghighi 1
  • Mohmmad hossen Salimi 2

1 MSc.Amir Kabir University of Technology, School of Industrial Engineering

2 Professor, Amir Kabir University of Technology, School of Industrial

چکیده [English]

Nowadays introducing an integrated strategy for achieving multidimensional development objectives of the Islamic Republic of Iran has a great importance. The more overlap on university and industry objectives lead to more cooperative development programs. The world researches have shown that industries have passed four paradigms with support of universities and research centers that are: 1. Productivity , efficiency and effectiveness paradigm 2. Quality paradigm 3. Competition and flexibility paradigm 4. Innovation paradigm ¬The periodic objectives had a great impact on preparing and gathering the “development strategies” for industries and scientific centers. The collaboration between industries and universities create shared goals whose identification them can help to codify the “shared industries and scientific centers collaborative strategies”. ¬This article is delivering a multidimensional strategy for amplifying and enlarging collaboration between industries and universities which can improve the fields of cooperation between them. Problems solving techniques have great impact on passing this periodic phase. Today is proved that problem solving techniques is a basic ability of industry and university managers, which have both technical and managerial aspects. This article also discuses these abilities in more details.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Industry and university relationship
  • multidimensional strategic model
  • multi-criteria objective of development
  • scientific paradigms