نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی اصفهان

2 مربی دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

 مقایسه¬ محتوا و روشهای آموزش مهندسی در کشور ایران و برخی از کشورهای صنعتی با تطبیق موردی می¬تواند نشان دهنده تفاوتی اساسی در فلسفه¬ آموزش عالی در ایران و کشورهای پیشرفته باشد که به نگاه تاریخی ما به علم به عنوان فضیلت و نه به عنوان ابزار بر می¬گردد. با این¬حال، چنین مطالعه¬ای را می¬توان به سطوح عملی¬تر آموزش تعمیم داد و آموزش مهندسی به عنوان یک روش تجربی را با آموزش آن در قالب آموزش یافته¬های تاریخی مقایسه کرد. این مقایسه را می¬توان در طی دهه¬های اخیر دنبال کرد و از جمله به محتوای آموزش، ابزارهای آموزش، حجم آموزش، دوره¬های کارآموزی و قابلیت کارآفرینی دانش¬آموختگان پرداخت. از نگاه دیگر، می¬توان روش پذیرش دانشجو و تعداد پذیرش، طول دوره¬ تحصیل، محتوای دروس عمومی، ساختار نظام آموزشی و نقش دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری در آموزش را مقایسه کرد. هسته¬های آموزشی ـ پژوهشی از سویی ارائه دروس و اجرای پژوهش را با هم می¬آمیزند و از سوی دیگر به عنوان واحدهای مستقل مالی به فعالیت پژوهشی می¬پردازند و این می¬تواند از تفاوتهای اساسی نظام آموزشی ایران با نظامهای آموزشی ـ پژوهشی باشد. در این تحقیق، به عنوان نمونه، مقایسه¬ای در ساختار و محتوای آموزش مهندسی مکانیک در دانشگاههای ایران، آلمان، انگلستان و آمریکا انجام شده¬ است. این مطالعه متوجه روشها و محتوای آموزش است، نه نتایج آن. در بخشهای پژوهشی و فنی با نشان ¬دادن کاستیهایی در به¬ روزکردن محتوا و روش، به ارائه¬ مفاهیمی نو در فلسفه¬ آموزش مهندس و ابزارهای آن از جمله آموزش دانشجو محور، آموزش مبتنی بر مسئله و آموزش در محیط سرشار از فناوری پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Engineering Education in Iran; A Comparative Study

نویسندگان [English]

  • Jamshid Parvizian 1
  • Farshad Tooyserkani 2

1 Associate Professor, Esfahan University of Technology, Department of Industrial Engineering

2 Lecturer, Esfahan, University of Technology, Department of Industrial engineering

چکیده [English]

A comparative study of education of engineering in Iran and some developed countries reveals a fundamental difference in the philosophy of education. In Iran learning is a merit, while today education is an investment. This fundamental difference has been reflected in methods and contents of the education disciplines. Different aspects of engineering education such as the length of the courses, contents of each course, optional and compulsory courses, grading system, graduate levels, mathematics and the basic physics, research-education sections and the role of universities in creating wealth is discussed in this comparative study. In this paper this comparison is focused on education engineering mechanics in Iranian universities and some elite universities in the UK, Germany and USA. The paper suggests new concepts in education such as student-centered teaching, problem-based learning, and technology- enriched-active learning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Engineering education
  • student-centered learning
  • PBL
  • TEAL