نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن

2 استادیار گروه علوم کامپیوتر،دانشکده ریاضی، دانشگاه شهید بهشتی

3 کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی، دانشگاه پیام نور ، مرکز تهران

چکیده

 این پژوهش با هدف اصلی اجرای ارزیابی درونی در گروههای آموزشی رشتة مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس و به منظور ارائة تحلیلی جامع از کیفیت موجود گروهها و پیشنهادهایی برای بهبود و ارتقای آن انجام شده است. در این پژوهش 7 عامل، 22 ملاک و 81 نشانگر برای ارزیابی درونی مورد استفاده قرار گرفتند. در این خصوص، از چهار جامعة آماری شامل اعضای هیئت علمی، مدیران گروهها، دانشجویان و دانش آموختگان با استفاده از ابزار پرسشنامه، اطلاعات لازم جمع‌آوری شد و در تحلیل آن به روش میانگین وزنی به کمک نرم‌افزار SPSS، و با توجه به الزامات تعیین شده، وضعیت عوامل، ملاکها و نشانگرها در هر گروه در سه سطح مطلوب، نسبتاً مطلوب و نامطلوب تعیین شد که در نتیجه، عامل اول (اهداف)، عامل دوم (مدیریت و برنامه‌های توسعه گروه)، عامل پنجم (دانشجویان)، عامل ششم( تدریس ـ یادگیری) و عامل هفتم (دانش آموختگان) نسبتاً مطلوب ارزیابی شدند و عامل سوم (امکانات و تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی نامطلوب) و عامل چهارم (هیئت علمی) مطلوب ارزیابی شدند. همچنین، پیشنهادهایی برای ارتقای سطح کیفی گروهها ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Self- Evaluation to Improve the Instructional Quality in the Field of Mechanical Engineering of Tarbiat Modares University

نویسندگان [English]

  • Hassan Shahreki pour 1
  • Korosh Parand 2
  • Mahdieh Vaghor kashani 3

1 Assistant Professor , Islamic Azad University , Faculty of Education

2 Assistant Professor, Shahid Beheshti University, Faculty of Mathematics

3 MSc.Education,Payam- Noor University

چکیده [English]

 This research utilizes internal evaluation in educational groups in the field of Mechanical Engineering of Tarbiat Modares University for the purpose of representation of comprehensive analysis of existing quality and recommendations for improvement. The target population of the research is compassed of 4 groups: administrators of the educational groups, faculty, students, graduates. This research evaluates 7 factors: goals, management and developing programs of the groups, instruction and investigating and welfare possibilities and facilities, faculty, students, teaching – learning activities, graduates. The conclusion of self assessment of available situation in factors in the field of Mechanical Engineering is as follows: Factors: 1, 2, 5, 6, 7: are rather satisfactory, Factor 3: is unsatisfactory, Factor 4: is satisfactory. Some recommendations are suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational Evaluation
  • Quality
  • accreditation
  • Internal evaluation
  • field of mechanical engineering