نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار ، دانشکده تحصیلات تکمیلی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده

 اینکه در آموزشهای علمی و کاربردی به دنبال چه هستیم و آموزش به دنبال حل چه مشکلاتی است و چقدر و چگونه باید آموزشها را اجرا کرد، موضوعات مورد بحث اثربخشی آموزشهای مهندسی است. تعیین اثربخشی آموزشهای مهندسی به برنامه‌ریزان و مجریان کمک می¬کند تا تصویر روشنی از عملکرد آموزشی داشته باشند. بر این اساس و با توجه به اهمیت اثربخشی آموزشهای مهندسی، در این مقاله مفهوم ارزیابی اثربخشی آموزشهای مهندسی، روشهای اندازه‌گیری اثربخشی تبیین و الگوی عملیاتی چهار بعدی مشتمل بر واکنش فراگیران ، تسلط مهارتی، بهبود عملکرد شغلی و دستیابی به اهداف سازمان برای ارزیابی اثربخشی، آموزشها ارائه ‌شده است. الگوی مذکور با روش طراحی فرمهای ارزیابی، تعیین وزن ابعاد ارزیابی ، فرهنگ سازی، سیستمی کردن نظام ارزیابی اثربخشی و اجرای آزمایشی استقرار یافت و پس از رفع نقاط ضعف آن در نظام آموزشی سازمان رسمیت یافت و نتایج خوبی در ارتقا اثربخشی آموزشهای فنی و مهارتی به دنبال داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Dynamic and Operational Model for Evaluating the Effectiveness of Technical and Engineering Education

نویسنده [English]

  • Eraj Soltani

Assistant Professor, Islamic Azad University of Najaf Abad

چکیده [English]

The subject of effectiveness of engineering education are concerned with the level of applied and scientific education, what problem should be solved by education and how much education should be deployed. Determination of effectiveness of engineering education helps the planners and executives to have a clear perception of education effectiveness for any future progresses. In this paper the concept of evaluating effectiveness of engineering education and measuring effectiveness method has been explained and a four dimensional operational model including: trainee reaction, learning, improvement of job performance and achievement of organizational goals has been explained. With such studies it is found that the effectiveness of technical-skill and engineering education through implementing the mentioned model increases from 86.5% to 88.18%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Effectiveness evaluation
  • job performance
  • Learning
  • improvement of job performance
  • skill