نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته دکتری برنامه ریزی توسعه آموزش عالی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

 بر پایه دو انقلاب بزرگ علمی، نظام دانشگاهی علاوه بر مأموریت آموزشی دارای مأموریتهای پژوهشی، فناوری و کارآفرینی علمی شده است. همچنین، بر پایه الگوی پیچش سه جانبه دولت ـ دانشگاه ـ صنعت، کارکردهای دولت، دانشگاه و صنعت متحول و انتظار از نظام دانشگاهی برای فناوری، کارآفرینی علمی و جریان سازی و تغذیه نظام ملی نوآوری مضاعف شده است. در این مقاله وضعیت گروه فنی ـ مهندسی کشور بر اساس مدل سایبرنتیک نظام علم و فناوری در سه حوزه ظرفیت، کارایی و اثربخشی با دو رویکرد اسنادی و پیمایشی بررسی و تحلیل شده است. بر پایه تحلیلهای این پژوهش ظرفیت، کارایی و اثربخشی گروه فنی ـ مهندسی با یکدیگر متوازن و متناسب نیست. به طوری که ظرفیت گروه فنی ـ مهندسی بالاتر از کارایی و کارایی آن بالاتر از اثربخشی است. از این رو، باید اثربخشی و کارایی گروه فنی ـ مهندسی بیش از ظرفیت آن پایش شود و افزایش یابد و نظام علمی در گروه فنی ـ مهندسی با توجه همزمان به اصول ظرفیت، کارایی و اثربخشی سیاستگذاری و مدیریت شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Status Analysis of Technical-Engineering Discipline Based on the Cybernetic Model of Science and Technology

نویسنده [English]

  • Reza Mahdi

ph.D HE Development Planning, Shahid Beheshti University

چکیده [English]

 Based on the tow big scientific revolutions, the functions including education, research, social services and technology and academic entrepreneurship were the missions of universities especially technical-engineering discipline. Based on dynamic government-university-industry triple helix model, the functions of government, university, and industry were developed and overlapped and expectation from university system and technical-engineering subsystem for technology, academic entrepreneurship and procurement of national innovation system are also uploaded. In this article, based on the cybernetic model of science & technology system, status of technical-engineering discipline in three sections including potential, efficiency and effectiveness investigated. Analysis are made with two approaches of existing data and field study. Based on the cybernetic model of science & technology system, status of scientific and academic system especially technological-engineering discipline status must develop, upgrade with appropriate balanced. According to the analysis of this research, potential, efficiency and effectiveness have not relative balance. The potential of technical-engineering discipline is higher than efficiency and its efficiency is higher than its effectiveness. Thus, technical-engineering discipline effectiveness and efficiency must be monitor and increased. The policy-making of scientific system of technical-engineering discipline should be managed with concurrent attention to potential, efficiency and effectiveness principles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technical-engineering discipline
  • Science production
  • Research
  • cybernetic model of scientific system
  • technology
  • Higher education