نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه یزد

2 دانشیار دانشکده مهندسی صنایع یزد

چکیده

امروزه، با توجه به پیشرفتهای گسترده علوم و فنون توجه به منابع انسانی به¬عنوان یک سرمایه بسیار با ارزش در سازمانها برای همگان به اثبات رسیده است. در هر سازمان رأس هرم تصمیم¬گیرنده و پیش برنده سازمان مدیران هستند که در صورت توانمند بودن و داشتن مهارتهای ویژه، نقش مؤثری در موفقیت و پیشرفت سازمان خواهند داشت. در این پژوهش با توجه به تعاریف توانمندسازی و نقش آن در تعالی کارکنان و مدیران، چالشها و مشکلات پیش روی مدیران در بخش صنعت معرفی و در ادامه برنامه درسی مهندسی صنایع و نقش هرکدام از دروس این رشته در رفع نیازهای مدیران صنعتی ارائه شده است. برای تلفیق نیازهای مدیران بخش صنعت و دروس رشته مهندسی صنایع و تعیین اهمیت و میزان پوشش آنها از روش QFD استفاده شد. در نهایت، مشخص شد که درسهای برنامه¬ریزی تولید، طرح¬ریزی واحدهای صنعتی، ارزیابی کار و زمان، طراحی ایجاد صنایع و نظامهای پرداخت و حقوق و دستمزد بیشترین تأثیر و دروس تئوری صف، برنامه ریزی حمل و نقل، اصول شبیه سازی و ایمنی و بهداشت صنعتی نقش کمتری را در توانمندسازی مدیران دارند. همچنین، مشخص شد خلأ¬های آموزشی در زمینه¬های آشنایی با قوانین(دولتی و بخشهای خصوصی)، دسترسی به تسهیلات بانکی، نوسانات نرخ ارز و موانع ایجاد سرمایه¬گذاری جدید در برنامه درسی مهندسی صنایع وجود دارد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Application of industrial engineering courses in the empowerment of industry managers

نویسندگان [English]

  • Mohammad reza Zare 1
  • Mohammad Owlia 2

1 Msc,Industrial Engineering Information Center

2 Associate Professor of Industrial Engineering Yazd University

چکیده [English]

Today, the roles of human resources are becoming more important as science and technology advances. They are relying more on human-based activities. Managers, in particular, have a higher priority because of their decision making and driving role in any organization. If managers are being empowered, they will affect the whole organization acting as a critical success factor. One part of the empowerment is related to required managerial skills that enable them to be more powerful in the decision making process. In this study, following the elaboration of empowerment and its role in the development of employees and managers, the present challenges facing managers in the industrial sector have been discussed. The industrial engineering curriculum has been studied regarding the role that each course plays in fulfilling the industrial needs of managers. QFD technique has been applied to relate the two sides on which basis IE courses are prioritized. The results show that courses such as "production planning", " plant layout", "work and time study", "feasibility study", " payment systems " higher priority in empowering managers; courses such as "queuing theory", "transportation planning", " simulation", "safety and industrial hygiene" show minimum priority. It is also clearly shown that courses on subjects such as ”introduction to law (public and private sectors), ” banking systems”, “exchange rate fluctuations”, and “new investment” are to be added to the industrial engineering curriculum.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Curriculum
  • Industrial engineering
  • Industry
  • Empowerment
  • managers
  • QFD