نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین اهواز

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی

3 استاد یار ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد

چکیده

 هدف کلی این پژوهش تحلیل دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه کشاورزی در خصوص موانع کاربرد آموزش تلفیقی بود. روش پژوهش از نوع توصیفی ـ پیمایشی و جامعه آماری آن شامل 110 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه کشاورزی و منابع ‌طبیعی رامین اهواز و دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه بود. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران به تعداد 75 نفر با استفاده از روش طبقه‌ای تصادفی با انتساب متناسب تعیین شد. ابزار پژوهش پرسشنامه‌ای بود که روایی آن بر اساس نظر جمعی از استادان و صاحبنظران و اعتبار آن با استفاده از آزمون کرونباخ آلفا (81/0=α) محاسبه شد. بر اساس نتایج به¬دست آمده از تحلیل عاملی، چهار دسته عوامل موانع شخصی، موانع زیرساختی و تجهیزاتی، موانع اقتصادی و موانع مهارتهای مدیریتی و سازمانی به¬‌عنوان عوامل بازدارنده توسعه و کاربرد آموزشهای تلفیقی در مجموع 165/54 درصد از واریانس کل عوامل را تبیین کردند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

• Analyzing barriers in blended learning development from the opinion of faculty case study: Ramin & Razi University

نویسندگان [English]

  • Horieh Moradi 1
  • Gholamhossen Karami 2
  • Masoud Bijani 3

1 MSc,Ramin Ahvaz University

2 MSc.Shiraz University

3 Assistant Professor, Islamic Azad University, Borojerd

چکیده [English]

The main purpose of this study is to analyze Ramin Agricultural & Natural Resources University and Razi University College of Agriculture faculty perceptions about the barriers of the utilization of blended learning.Whole population are 110 including all faculty of the Ramin and Razi University. By using stratified proportional random sampling 75 subject were selected for the study. For the data collection, a structured questionnaire is used. Data was collected by the use of a questionnaire whose its validity (Face validity) is obtained by a panel of experts and university professors. Reliabilities measured by Corunbach Alpha test (α=0.81) which showed the reliability of the questionnaire. Factor analysis is used to reduce and classify variables consisting the barriers of the utilization of blended learning. The results of the factor analysis showed that faculty perceptions about barriers utilization of blended learning could be classified into four categories including: personal barriers, infrastructure barriers, economical barriers and lack of management and organizational skills. There are four factors explaining 54.16 percentage of variables total variance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • blended learning
  • barriers factor
  • Faculty
  • university