نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه ملایر

چکیده

هدف: این پژوهش در صدد مطالعه نقش هوش فرهنگی در تسهیم دانش و حمایت محیطی ادراک شده در بین دانشجویان دانشکده فنی- مهندسی دانشگاه ملایر می باشد. همچنین روابط بین متغیر هوش فرهنگی با متغیرهای جمعیت‌شناختی و نمره پیشرفت تحصیلی (معدل) مورد مطالعه قرار گرفته است.
روش‌شناسی: روش مطالعه از نوع روش‌های توصیفی - همبستگی و طرح پژوهش از نوع معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشکده فنی- مهندسی دانشگاه ملایر به تعداد 810 نفر بوده و حجم نمونه پژوهش با استفاده از جدول مورگان تعداد 262 دانشجو تعیین گردید که به روش تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه استاندارد هوش فرهنگی آنگ و همکاران (2007) ، پرسشنامه تسهیم دانش(با اقتباس از مالاسی و آینین، 2015) و پرسشنامه محقق ساخته حمایت محیطی ادراک شده می باشد.
یافته ها: نتایج تحلیل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار معادلات ساختاری لیزرل، نشان می دهد اثر مستقیم هوش فرهنگی بر تسهیم دانش(50/0) با آماره تی 31/3 در سطح معنی داری 001/0 مثبت و معنادار است. اثر مستقیم هوش فرهنگی بر حمایت محیطی ادراک شده (70/0) با آماره تی 41/5 در سطح معنی داری 001/0 مثبت و معنادار است. اثر مستقیم حمایت محیطی ادراک شده بر تسهیم دانش (62/0) با آماره تی 88/3 در سطح معنی داری 001/0 مثبت و معنادار است. اثر غیر مستقیم هوش فرهنگی بر تسهیم دانش با نقش میانجی حمایت محیطی ادراک شده (43/0) با آماره تی 56/2 در سطح معنی داری 05/0 مثبت و معنادار است. ه

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The study of the role of cultural intelligence on perceived environmental support and sharing of knowledge between engineering students

نویسنده [English]

  • Abbas Khakpour

Assistant Professor Malayer University

چکیده [English]

Aim and scope: The purpose of this study is to investigate the role of cultural intelligence and perceived environmental support in sharing engineering students of Malayer University. As well as the relationships between cultural intelligence, perceived environmental support and knowledge sharing with the demographic variables and a score of academic achievement (grade point average) is studied.
Methodology: The study method is a descriptive - correlation method and the research design is a structural equation type. The statistical population of the study consisted of all engineering students of Malayer University with 810 students. The sample size was determined using Morgan table. A total of 262 students were selected randomly. The data gathering tool includes the standard questionnaire of cultural intelligence (Ang et al., 2004), Knowledge sharing questionnaire (adapted from Malas and Ainin, 2015) and the university supporting climate.
Findings: The results of structural equation analysis using Lisrel structural equation software show that the direct effect of cultural intelligence on knowledge sharing (0.50) with 3.31 t statistic is positive and significant at the significant level of 0.001. The direct effect of cultural intelligence on the supportive environment (0.70) with the T 41.5 statistic is positive and significant at the significant level of 001.0. The direct effect of supportive atmosphere on knowledge sharing (0.62) with and without statistical significance was 0.001. The indirect effect of cultural intelligence on knowledge sharing with the role of supportive mediator (0.43) with T-score of 56.2 is positive and significant at the significant level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Share knowledge "
  • " cultural intelligence "
  • " a perceived environmental protection "
  • " Academic achievement "
  • " Engineering educatio
پریرخ، مهری (1385).  نقش و کارکرد فرهنگ سازمانی و عامل رهبری در توسعه اشتراک دانش از نظر کتابداران مرجع کتابخانه‌های دانشگاهی: مطالعه موردی. مطالعات تربیتی و روانشناسی (ویژه‌نامه کتابداری)، 7(1) : 127-105
سلیمان‌پور قرابقلو، سمیرا؛ فرج‌پهلو، عبدالحسین و حیدری، غلامرضا (1395). اشتراک دانش و عوامل مؤثر بر آن در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز در سال تحصیلی 94- 93. مطالعات کتابداری و علم اطلاعات، 23(18): 44-19
مانیان، امیر؛ میرا، سیدابوالقاسم و کریمی، احسان (1390). بررسی شاخص‌های مؤثر بر تسهیم دانش در میان دانشجویان دوره‌های آموزش الکترونیکی (مطالعه موردی: مرکز آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه تهران، پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات. ۲۷ (۱) :۴۷-۶۵
مرزوقی، رحمت‌اله؛ محمدی، مهدی و کشاورزی، فهیمه (1393). ارائه الگوی علّی کیفیت محیط دانشگاه، تسهیم دانش و عملکرد تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه شیراز. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، ۱۴ (۸) :۷۰۴-۷۱۴
Ang, S.; Van Dyne, L.; Koh, C.; Ng, K. Y.; Templer, K. J.; Tay, C.; and Chandrasekar, N. A. (2007). Cultural intelligence: its measurement and effects on cultural judgment and decision making, cultural adaptation and task performance. Management and Organization Review, 3(3), 335-371.
Chen, M. L. and Lin, C. P. (2013). Assessing the effects of cultural intelligence on team knowledge sharing from a sociocognitive perspective. Human Resource Management, 52(5), 675-695.
Chen, Z.; Deng, S.; Mamtimin, A.; Chang, J.; Liu, F. and Ma, L. (2017). Exploring factors influencing knowledge sharing of international students at chinese university. International Conference on Cross-Cultural Design (pp. 521-530). Springer, Cham.
Davenport, T. H. and Prusak, L. (1998). Working knowledge: How organizations manage wht they know. Harvard Businees Press.
Dalkir, K. (2013). Knowledge management in theory and Practice: Routledge.
Earley, P. C. and Ang, S. (2003). Cultural intelligence: individual interactions across cultures: Stanford University Press.
Eid, M. and Nuhu, N. A. (2011). Impact of learning culture and information technology use on knowledge sharing of Saudi students. Knowledge Management Research & Practice, 9(1), 48-57.
Ergün, G. and Güzel, A. (2017). Reviewing the relation between the automatic thought patterns of university students and their levels of cultural intelligence. European Psychiatry, 41, S901.
Jer Yuen, T. and Shaheen Majid, M. (2007). Knowledge-sharing patterns of undergraduate students in Singapore. Library Review, 56(6), 485-494.
Kakar, A. K. (2018). How do team conflicts impact knowledge sharing? Knowledge Management
Research & Practice, 16(1), 21-31.
Kim, J.; Lee, C. and Elias, T. (2015). Factors affecting information sharing in social networking sites amongst university students: Application of the knowledge-sharing model to social networking sites. Online Information Review, 39(3), 290-309.
Kline, R. B. (2011). Principles and practice of structural equation modeling. Second Edition, New York:  The Guilford Press.
Lopez, S. P.; Peon, J. M. M. and Ordas, C. J.V. (2004). Managing knowledge: The link between culture and organizational learning. Journal of Knowledge Management, 8: 93–104.
Mallasi, H. and Ainin, S. (2015). Investigating knowledge sharing behaviour in academic environment. Journal of Organizational Knowledge Management, c1-20.
Nonaka, I. and Takeuchi, H.(1995). The knowledge creation company: How Japanese companies create the dynamics of innovation.
Novak, J. D. (2002). Meaningful learning: The essential factor for conceptual change in limited or inappropriate propositional hierarchies leading to empowerment of learners. Science Education, 86(4), 548-571.
Ramirez, A. (2010). Impact of cultural intelligence level on conflict resolution ability: A conceptual model and research proposal. Emerging Leadership Journal, 3(1), 42-56.
Riege, A. (2005). Three-dozen knowledge-sharing barriers managers must consider. Journal of Knowledge Management, 9(3), 18-35.
Roux, P. W.; Suzuki, K.; Matsuba, R. and Goda, Y. (2018). Developing cultural intelligence (CQ): Designs for Blended Learning. International Journal for Educational Media and Technology, 12(1), 18-28.
Shannon, L. M. and Begley, T. M. (2008). Antecedents of the four-factor model of cultural intelligence. Handbook of cultural intelligence: Theory, measurement, and applications, 41-55.
Stoermer, S.; Davies, S. and Froese, F. J. (2017). Expatriates’ cultural intelligence, embeddedness and knowledge sharing: A multilevel analysis. in academy of management proceedings Briarcliff  Manor, NY 10510: Academy of Management. V. 2017, (1),16294.
Tan, B. I.; Wong, C. H.; Lam, C. H.; Ooi, K. B. and Ng, F. C. Y. (2010). Assessing the link between service quality dimensions and knowledge sharing: Student perspective. African Journal of Business Management, 4(6), 1014.
Twum-Darko, M. and Harker, L. A. L. (2015). Factors influencing knowledge sharing amongst higher education academics at a university in South Africa. Journal of Corporate Ownership and Control, 12(2), 280-292.
Xue, Y.; Bradley, J. and Liang, H. (2011). Team climate, empowering leadership, and knowledge sharing. Journal of Knowledge Management, 15(2), 299-312.
Yaghi, K.; Barakat, S.; Alfawaer, Z. M.; Shkokani, M. and Nassuora, A. (2011). Knowledge sharing degree among the undergraduate students: a case study at applied science private university. International Journal of Academic Research, 3(1), 20-24.
Yeh, Y. C.; Yeh, Y. L. and Chen, Y. H. (2012). From knowledge sharing to knowledge creation: A blended knowledge-management model for improving university students’ creativity. Thinking Skills and Creativity, 7(3), 245-257.
Zaqout, F. and Abbas, M. (2012). Towards a model for understanding the influence of the factors that stimulate university students’ engagement and performance in knowledge sharing. Library Review, 61(5), 345-361.