نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه کاشان

2 استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه کاشان

3 کارشناس ارشد.

چکیده

رشد تفکر انتقادی و مهارتهای مرتبط با آن یکی از مهم‌ترین اهداف نظامهایآموزشی به ویژه دانشگاهها و مراکز آموزش‌عالی است. با توجه به چنین نقش وجایگاهی، در این پژوهش تلاش شده است که وضعیت مهارتهای تفکر انتقادیدر میان دانشجویان رشته‌های مهندسی ارزیابی شود تا ضمن ارائه تصویری روشن ازوضعیت موجود، زمینه‌های لازم  برای توجه و رشد این مهارتها فراهم شود. جامعه آماری این تحقیق کلیه دانشجویان دانشگاه کاشان در سالتحصیلی93 - 1392 بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی سادهتعداد 211 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و آزمون مهارتهای تفکر انتقادی برروی آنها اجرا شد. به‌منظور فراهم کردن مبنایی برای مقایسه، دانشجویاندانشکده‌های دیگر نیز در گروه نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعاتآزمون مهارتهای تفکر انتقادی کالیفرنیا (فرم ب) بود که مهارتهای مذکور رادر قالب پنج مهارت تحلیل، ارزشیابی، استنباط، استدلال قیاسی و استدلالاستقرایی می‌سنجد. نتایج و یافته‌های حاصل از این پژوهشنشان‌دهنده آن است که مهارتهای تفکر انتقادی دانشجویان رشته‌های مهندسی درمقایسه با دانشجویان سایر رشته‌ها از میانگین بالاتری برخوردار است، هرچند که با نمره استاندارد آزمون فاصله زیادی دارد. در عین حال،نتایج به‌دست آمده مؤید نبود تفاوت معنادار مهارتهای تفکر انتقادیمیان دانشجویان زن و مرد و دانشجویان ترمهای بالا و پایین است. در مجموع، یافته‌های به‌دست آمده لزوم توجه جدی و علمی به آموزش تفکر انتقادیرا در قالب برنامه‌های درسی رشته‌های مهندسی خاطرنشان می‌سازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A study of engineering students’ critical thinking skills

نویسندگان [English]

  • Mohammad Amini 1
  • Ahmad Madani 2
  • Zahra Asgarzadeh 3

1 Assistant Professor, Human Sciences Faculty, University of Kashan

2 Assistant Professor, Human Sciences Faculty, University of Kashan

3 M. A, Curriculum Planning Department, Human Sciences Faculty, University of Kashan

چکیده [English]

The development of students’ critical thinking skills is one the main purposes of higher education institutions. Regarding this point, the main purpose of this study is the investigation of current status of critical thinking skills among engineering students. Such studies can increase faculties’ attention to critical thinking skills. Research population was all students in the University of Kashan in the academic year of 2013-2014. Research sample (211 participants) was selected randomly. Research tool was California Critical Thinking Skills (form B) that assesses the mentioned skills in five interrelated domains: Analysis, Evaluation, Deductive Thinking, and Inductive Thinking. Findings showed that the average of engineering students’ critical thinking score is higher than the scores obtained by students from other faculties. But the average is still far from universal norm. The study showed that universities and higher education institutions should consider critical thinking skills more in engineering curriculum. In addition, faculties in engineering courses can play an important role in improving critical thinking skills.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • thinking
  • Critical Thinking
  • Higher education
  • engineering faculty
  • Student