نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم

چکیده

موقعیت یادگیری یکی از مؤلفه های اصلی کیفیت آموزش و آموزش مهندسی است. برای دستیابی به کیفیت در آموزش‌عالی عوامل متعددی نظیر استاد، دانشجو، زمینه ملی، مدیریت دانشگاهی، برنامه درسی، کارکنان، منابع مالی و فیزیکی، روشها و فناوریهای آموزشی، تولید و جریان اطلاعات و دانش دخالت دارند. یکی از جلوه‌های عینی موقعیت یادگیری در نظام آموزش واقعی، کلاس درس است که در آن، حداقل چهار مؤلفه کلیدی استاد، دانشجو، برنامه درسی و روشها و فناوریهای آموزشی برای تحقق یادگیری، بطور همزمان حضور دارند. استاد و دانشجو، مهمترین ارکان سیستم یاددهی ـ یادگیری نظام آموزشی است که باید تلاشها و مداخلات در راستای کارایی و اثربخشی یاددهی و یادگیری این دو رکن اساسی باشد. در فرایند آموزش هر چقدر زمینه، شرایط، فرصت و موقعیت برای فعالیت و اثربخشی استاد و دانشجو بیشتر شود آنگاه می توان انتظار داشت که کیفیت، کارایی و اثربخشی کل سیستم یاددهی ـ یادگیری افزایش یابد. در این مقاله، با روش شناسی ترکیبی مطالعه اسنادی، روش حل مسئله گروهی توفان فکری معکوس و پیمایش محدود، نحوه اعمال و اثرات منابع قدرت از سوی استادان آموزش مهندسی در سه دانشگاه صنعتی شهر تهران، بررسی و تحلیل شده است. بر اساس این  پژوهش، استادان جامعه مورد مطالعه از منابع قدرت نهادی، شناختی و عاطفی بصورت همزمان و با ترکیب بهینه برای رهبری فرایند یادگیری استفاده نمی کنند. اعمال همزمان، متعادل و بهینه منابع قدرت از سوی استادان، عامل کلیدی در ایجاد شوق و انگیزه یادگیری، بروز خلاقیت و نوآوری، تولید فرهنگی، ایفای نقش رهبری یادگیری و انتقال مولد دانش می تواند باشد.  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of the application and effect of power resources in the learning situations of engineering higher education

نویسنده [English]

  • Reza Mahdi

Assistant Professor, Institute of Social and cultural Studies, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Learning situation is one of the main elements of higher education and engineering education quality. To achieve better quality in higher education involve multiple elements such teacher, students, national context, academic management, curriculum, personnel, financial and physical resources, educational technologies, production and flowing of information and knowledge are very important. One of the objective displays of learning situation in the actual education system is classroom and at least four key elements of teacher, student, curriculum and educational technologies exist in a classroom simultaneously. Teacher and students are the most important bases in a teaching-learning system that all efforts and interventions should center to increase efficiency and effectiveness of the two vital bases. In the education process, whatever context, conditions, opportunity and situation for activity and effectiveness of professor and students, it is vital to increase quality, efficiency and effectiveness of total teaching-learning system. In the present paper, I have studied how to use and find effects of power resources by engineering higher education teachers in three universities of technology in Tehran by mixed methodology. Based on the research, for leadership of learning process, engineering education teachers don’t use optimum combination of institutional, cognitive and emotional power resources simultaneously. Simultaneously using power resources by teachers is a key factor to create learning emotion and motivation, creativity and innovation, cultural production, to play leadership role of learning and productive transfer of knowledge by teachers.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Higher education
  • Engineering education
  • power resources
  • learning leadership
  • learning situation