نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب،ایران

2 کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب،ایران

چکیده

ب باتوجه‌به جایگاه آموزشهای دانشگاهی در توسعۀ علمی و صنعتی کشور و نیز نقش آن در پیشرفت فنّاوری، در این مقاله به تجربیات و شیوۀ آموزش رشتۀ نانوفنّاوری در برخی از کشورهای توسعه‌یافته به‌ویژه در مقطع کارشناسی پرداخته شده است که نشان‌دهندۀ لزوم توجه به رشته‌هایی از قبیل نانوفنّاوری در مقاطع پایین‌تر از تحصیلات تکمیلی است. در مقالۀ حاضر با هدف ارائه و مقایسۀ ویژگیهای دوره‌های آموزش نانوفنّاوری در کشورهای توسعه‌یافته مانند آمریکا، دانمارک، انگلستان و استرالیا به بررسی مواد آموزشی و عناوین دروس ارائه‌شده در مقطع کارشناسی نیز پرداخته شده است. همچنین کشور کره جنوبی به‌عنوان یک مدل موفق معرفی و مورد بررسی قرار گرفته است. با‌توجه‌به ماهیت بین‌رشته‌ای این موضوع ایجاد رشته‌هایی در این زمینه نیاز به همکاری دقیق و نزدیک بین دانشکده‌های مختلف دارد. با توجه به اهمیت راه‌اندازی این رشته و گسترش آن در مقطع کارشناسی، برای حفظ و ارتقای جایگاه کشور در توسعۀ علم و فنّاوری نانو ایجاد زیرساختارهای نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مناسب در تصویب رشته‌های مرتبط و نیز گسترش آن به‌عنوان یک ضرورت مورد بحث قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A review on nanotechnology education in the developed countries and the necessities of its establishment and development in undergraduate level in Iran

نویسندگان [English]

  • Mehdi Arjmand 1
  • Abbas Salimi 2

1 Associated Professor, Faculty of Engineering, Islamic Azad University South Tehran Branch, Tehran, Iran.

2 MBA, Faculty of Engineering, Islamic Azad University South Tehran Branch, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Considering the role of the academic education in the national scientific and industrial developments, as well as technological advancements, the developed countries experiences and educational systems in nanotechnology disciplines, especially, in the undergraduate level are discussed. The details of nanotechnology educational systems in the model countries such as United States, Denmark, England and Australia are presented and compared, and the course syllabus of the related disciplines in the undergraduate level are given in the present study. Nanotechnology education in South Korea, as a successful educational model, is presented and discussed. The collaboration between different science and engineering faculties as well as nanotechnology research centers is needed for the development of nanotechnology education due to its interdisciplinary nature. The significance of establishing nanotechnology education at undergraduate level to maintain and enhance the position of our country in the world ranking of nano-science and technology development, demands for the construction of hardware and software infrastructures in approving the related disciplines and its development are explaind.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nanotechnology
  • Education
  • Undergraduate